Premi Ciutat de Castelló d´Arts Plástiques

Convocante: Ajuntament de Castelló de la Plana
Dotación: 3.000 euros
Modo de presentación: mediante e-mail
Plazo de admisión: hasta el 16 de febrero de 2018

24é PREMI CIUTAT DE CASTELLÓ D’ARTS PLÀSTIQUES
1) Poden concórrer a aquesta convocatòria obres realitzades en qualsevol tècnica i format
artístics amb una grandària de costat no superior a 150 cm, d’alçada no superior a 225 cm i un
pes no superior a 75 quilograms, i preparades perquè puguen ser exposades en condicions
convencionals.
2) No poden presentar-s’hi obres premiades en altres certàmens, ni podran participar obres
d’autors/es premiats en les dos últimes convocatòries dels premis Ciutat de Castelló d’Arts
Plàstiques, Pintura i/o de Ceràmica.
3) La presentació d’obres es farà únicament de forma telemàtica, mitjançant l’enviament
d’un únic correu electrònic a l’adreça cultura@castello.es.
A l’assumpte del correu figurarà el títol de l’obra. Al cos del correu figurarà escrit
“Participació en el 24é Premi Ciutat de Castelló d’Arts Plàstiques”. Al correu electrònic
s’adjuntaran 2 arxius:
- El primer arxiu, en format PDF, contindrà la fitxa tècnica de l’obra i fotografies o dissenys
de l’obra. En cas que aquest arxiu supere els 10 MB a causa del contingut o bé requerisca
ser enviat en un altre format per tractar-se de material audiovisual, art electrònic,
videoart o qualsevol altra disciplina que ho requerisca, es podrà inserir al correu
electrònic un enllaç de descàrrega per a l’adreça electrònica cultura@castello.es.
- El segon arxiu, en format PDF, disposarà de la informació següent: imatge escanejada del
DNI, NIE o passaport en estat de vigència i telèfon de contacte.
Els correus electrònics dels autors/es poden enviar-s’hi des de l’endemà de la publicació
d’aquestes bases en el Portal de la Ciutadania de l’Ajuntament de Castelló de la Plana fins
al 16 de febrer de 2018.
4) L’Ajuntament de Castelló de la Plana nomenarà un jurat que estarà presidit per la
regidora delegada de Cultura; com a secretari/ària, el secretari general de l’Administració
municipal o funcionari/ària en qui delegue; i els vocals següents: dos membres del Consell
Municipal de Cultura vinculats directament o indirecta a la producció o promoció de les arts
plàstiques; la directora de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló, o persona especialitzada en
qui delegue; el director del Museu de Belles Arts de Castelló, o persona especialitzada en qui
delegue; i un/a artista plàstic/a de reconegut prestigi. La decisió del jurat serà inapel·lable des
del punt de vista de la seua comesa tècnica.
5) El Jurat es reunirà en una primera sessió el 20 de febrer de 2018 per a fer la selecció de
les obres que entraran a concurs. Entre el 21 i el 23 de febrer de 2018 s’informarà els autors/es
de les obres seleccionades mitjançant resposta al mateix correu electrònic amb el qual han
presentat l’obra.
6) Els autors/es de les obres seleccionades han de presentar l’obra a la Casa de Cultura
situada al carrer Antoni Maura, núm. 4, 12001 Castelló, en horari de recepció, de dilluns a
divendres de 10 a 14 hores. Més informació en el telèfon 964 224 627. També es podrà utilitzar
qualsevol dels mitjans de presentació i enviaments establits en l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (d’ara endavant Llei 30/1992) (precepte que, després de la
derogació d’aquesta Llei, es manté en vigor d’acord amb la disposició final setena de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques),
indicant en ambdós casos “24é Premi Nacional d’Arts Plàstiques Ciutat de Castelló”.
La data límit per a la recepció d’obra seleccionada es fixa el 28 de març de 2018.
7) Les obres seleccionades conformaran l’exposició que s’inaugurarà una vegada que el
Jurat s’haja reunit en segona sessió per a triar l’obra guanyadora. En cas d’enviament, les obres
3
viatjaran per compte i risc de l’autor/a, anada i tornada. L’Ajuntament de Castelló no es farà
responsable del deteriorament patit en el transport de les obres, ni de la integritat d’aquestes
en cas de danys, encara que vetlarà per la seua protecció i conservació. L’embalatge ha
d’assegurar la integritat de l’obra i ha de ser reutilitzable perquè la devolució de l’obra es puga
realitzar dins del mateix embalatge.
8) S’estableix un únic premi amb una dotació de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), subjecta a
les retencions fiscals corresponents. L’obra premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament de
Castelló de la Plana a tots els efectes, inclús per a casos de reproducció.
9) L’autor/a de l’obra premiada serà convocat, amb la deguda antelació, a l’entrega del
diploma, que es realitzarà a la primavera de 2018 en l’acte públic de proclamació dels Premis
Ciutat de Castelló, al qual haurà d’assistir obligatòriament. En el transcurs de l’acte, l’autor/a
firmarà la seua obra. L’Ajuntament de Castelló de la Plana, de mutu acord amb l’autor/a de
l’obra premiada, pot organitzar una exposició monogràfica de les seues obres.
10) El Jurat pot concedir també un màxim d’una Menció d’Honor sense dotació econòmica.
L’Ajuntament de Castelló de la Plana pot organitzar una exposició, així com fer difusió de les
obres seleccionades d’entre les presentades a concurs.
El premi no podrà adjudicar-se de forma fragmentada i podrà quedar desert, si el jurat
considera insuficient la qualitat dels treballs presentats.
11) Les obres no premiades podran retirar-se, amb una acreditació prèvia, en el termini de
tres mesos comptadors des de la celebració de l’acte d’entrega del diploma. Transcorregut
aquest termini, els treballs quedaran en propietat de l’Ajuntament de Castelló a tots els
efectes.
12) S’entén d’aplicació a aquests premis la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional 10a d’aquest text legal.
13) La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de totes les seues bases.
14) En cas de reclamació o conflicte, seran competents els tribunals amb jurisdicció sobre
la ciutat de Castelló de la Plana.

Bases completas y más información
Imagen: “Arquitectura efímera” (fragmento), de Carolina Valls, premiada en la edición 2014

Más de 20.000 espectadores en Tercera Setmana

Balance de Tercera Setmana
Festival de Artes Escénicas de Valencia
Del 8 al 18 de junio de 2017

El Festival Internacional de Artes Escénicas Tercera Setmana, celebrado del 8 al 18 de junio en València, Alicante y Castellón, ha cerrado su segunda edición con un balance positivo. El porcentaje total de ocupación en las salas en las que se celebró el certamen ha sido de un 69%. El número de espectadores en las tres ciudades ha ascendido a un total de 21.000 personas, repartidas entre 6.000 en los teatros y 15.000 en los espectáculos realizados en espacios urbanos, cantidad que indica el interés manifestado por la ciudadanía en las diversas propuestas de artes escénicas de calle ofrecidas en la programación del festival.

Siete de las obras programadas agotaron sus localidades, lo que da buena cuenta tanto del nivel artístico del festival como del interés del público por las propuestas seleccionadas. “El elevado índice de ocupación en salas e incluso los aforos completos que hemos conseguido en varios de los recintos, son el verdadero premio en esta segunda edición”, afirma Salva Bolta, director artístico de Tercera Setmana. “Partíamos de los datos de recepción de espectadores del pasado año y la sorprendente respuesta recibida este año, nos alimenta y estimula en la idea de continuar con un proyecto que toma su fuerza por la cálida acogida del gran número de espectadores asistentes”.

Vista del numeroso público asistente al espectáculo 'Oskara' en el Teatro Principal de Valencia. Imagen cortesía de Tercera Setmana.

Vista del numeroso público asistente al espectáculo ‘Oskara’ en el Teatro Principal de Valencia. Imagen cortesía de Tercera Setmana.

Durante los once días que duró Tercera Setmana participaron un total de 44 compañías, llevándose a cabo 60 representaciones en 11 salas y 12 espacios abiertos en tres ciudades. La presencia valenciana aumentó, considerablemente, respecto a la primera edición, con 19 producciones seleccionadas. El festival experimentó un humilde, pero importante, incremento de espectáculos internacionales con cinco obras (desde Francia, Reino Unido y Hungría), más del doble que el año anterior. Además, el certamen programó tres estrenos absolutos y dos estrenos estatales.

Dentro de las actividades paralelas del festival, se celebraron por primera vez los encuentros interprofesionales Connexions, con participantes procedentes de diversos países como Argentina, Chile, México, Italia o Reino Unido. Fruto de estas jornadas, y de que en ellas se incluyera la invitación a presenciar una selección de producciones valencianas, se formalizaron futuros proyectos de colaboración con compañías locales que permitirán el crecimiento del sector escénico autonómico.

“El presente ya ha sembrado el futuro: semillas que germinarán en proyectos de colaboración e intercambios, en futuras colaboraciones artísticas, en cadenas de trabajo colaborativo de gestión compartida, de las que se beneficiarán tanto la población artística como los espectadores. Han sido días intensos, no solo de exhibición de espectáculos, sino de trabajo interprofesional, que hacen que en esta edición podamos considerar que hemos comenzado a levantar las paredes de la casa que pretende ser el festival”, resalta Bolta.

Vista del espectáculo 'Hakanai'. Imagen cortesía de Tercera Setmana.

Vista del espectáculo ‘Hakanai’. Imagen cortesía de Tercera Setmana.

Tercera Setmana apostó también este año por los talleres de formación para profesionales. Se impartió uno sobre Escenografía, en colaboración con el Centro Dramático Nacional y con un profesorado de lujo compuesto por Carles Alfaro, Fefa Noia y Víctor Velasco. Además, Antonio Rojano condujo ‘La Escritura del Abismo’, en colaboración con la Fundación SGAE-Valéncia. En palabras del director del certamen, “ha sido fundamental que en el apartado de formación, hayamos podido colaborar con dos importantes instituciones como el CDN y la Fundación SGAE, quienes se han volcado en el proyecto, y ha sido también una satisfacción el elevado número de solicitudes recibidas para participar en ambos”.

Otras de las novedades de esta segunda edición fueron los Aperitivos escénicos en espacios no convencionales programados junto a la Universitat de València. Conciertos móviles, performances en comercios, patinaje y microteatro en pubs fueron el menú escogido para despertar el interés de los ciudadanos por un festival que tiene como una de sus prioridades no vivir de espaldas a los intereses del público.

El certamen ha crecido en cuanto a las sinergias que establece con otros festivales o propuestas escénicas, ya presentes en la edición de 2016. En esta ocasión se ha colaborado con ZGZ Escena, con el proyecto Embrions del festival Escena Poblenou y con la iniciativa ‘Graneros de creación: residencias 17/18′ de La Rambleta y Proyecto Inestable. “Más allá de una plataforma de exhibición de espectáculos, Tercera Setmana trabaja en esta dirección: participación de sinergias, eslabón de cadenas y generadores de proyectos. Una deuda pendiente en esta edición ha sido no haber podido completar un proyecto de coproducción en el que estuvimos trabajando. Sí que fue así en la pasada edición, donde el Festival participó en la coproducción de Afasians, de los corderos s.c., espectáculo que esta próxima temporada llegará a los escenarios del Centro Dramático Nacional”.

La oferta comunicativa de Tercera Setmana se completó este año con una app gratuita. La aplicación móvil, desarrollada por la empresa vila-realense Yourszene, permitía no solo consultar la programación íntegra del festival y recibir alertas y avisos sobre la misma, sino también adquirir entradas para los espectáculos. Un total de 300 usuarios se la descargaron, alcanzando las 7.860 visualizaciones de pantalla.

'Au Pied', espectáculo de calle. Imagen cortesía de Tercera Setmana.

‘Au Pied’, espectáculo de calle. Imagen cortesía de Tercera Setmana.

El festival ha contado con un presupuesto de 300.000 euros, de los que un 60% se ha cubierto con financiación institucional, un 20% ha sido privada, un 5% de recursos propios de AVETID, y un 15% de la venta de entradas. La política de abonos y descuentos del certamen ha recibido el apoyo de los espectadores, produciéndose un incremento en la venta anticipada respecto al 2016.

Tercera Setmana es una iniciativa de AVETID y la Universitat de València; presentada por el Ayuntamiento de València; coorganizada por la Diputación de València, Generalitat Valenciana y el Institut Valencià de Cultura;  patrocinada por el Ayuntamiento de Castellón; con el soporte de la Agencia Valenciana de Turismo, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, el Centre del Carme, IVACE, Mercavalència y el Ayuntamiento de Alicante; con la colaboración del Centro Dramático Nacional CDN – INAEM, el Centro Dramático Galego, el Teatre Principal de Alicante, la Fundación SGAE, Renfe, EMT València, Grúas Tomás, Proyecto Off, Peryser, Yourszene y la Asociacion de Comerciantes del Centro Histórico de València; y en sintonía con Graneros de Creación, ZGZ Escena y el Festival Escena Poblenou.

“En nuestra opinión, lo más importante de esta edición no es lo que hemos sido capaces de hacer, sino que Tercera Setmana comienza, tímidamente, a ser algo que no nos pertenece y que comienza a pertenecer a sus verdaderos destinatarios: la ciudadanía. En la respuesta de las tres ciudades queremos escuchar un mensaje: “Sí, queremos. Y queremos más. Y con este impulso de saber que hay quien espera seguir escuchando de nosotros y que nos exige continuar y mejorar, comenzamos a preparar Tercera Setmana de 2018”, concluye Bolta.

Vista del Teatro Principal al término del espectáculo 'Oskara'. Imagen cortesía de Tercera Setmana.

Vista del Teatro Principal al término del espectáculo ‘Oskara’. Imagen cortesía de Tercera Setmana.

The Limboos y su exótico rhythm&blues

The Limboos
Viernes 7 de abril del 2017
Sala Loco Club
C/Erudito Orellana nº 12 de Valencia
Entrada: 10 € anticipada o 12 ®€ taquilla.

0009548199_10

La banda madrileñas The Limboos continúa a buen ritmo con su propuesta musical tras la publicación del álbum “Space mambo” en el 2014 y el single “I need your lovin” en el 2016 que tan buenas críticas obtuvieron.

the-limboos-limbootica-1

Su nuevo disco, también con Penniman Records, lleva por título “Limbootica”. En las diez canciones que forman parte de este álbum inciden en su exótico rhythm&blues donde se reunen elementos tropicales, latinos, de bossa nova, de reggae, de jazz o de swing.

“I don’t buy it” es probablemente el tema estrella del más reciente trabajo y que además cuenta con video oficial, dirigido por Jaime Pantoja.

the-limboos-limbootica-3

A lo largo del mes de abril se podrá bailar y disfrutar al compás de The Limboos en las citas de Valencia (Loco Club), Castellón (Four Seasons Sixties Club), Prat de Llobregat (La Capsa) y Bilbao (Kafe Antzokia).

Juanjo Mestre

La novela visual ¿de Juanma Pérez?

Bosquera, geografia i històries d’un lloc, de Juanma Pérez
Sala la Muralla del Colegio Mayor Rector Peset
Plaza Horno de San Nicolás, 4. Valencia
Hasta el 26 de marzo de 2017

“Le doy las gracias a Martín Castro por hacernos viajar a Mosquera y permitir que me conozca un poco más”. Con estas palabras de agradecimiento, Juanma Pérez va desgranando las maravillas descubiertas por ese tal Castro allá por 1915, año en el que penetró en los misterios de ese lugar ubicado en la Sierra de Espadán (Castellón) y dejó huella escrita de su revelación: “Cuanto alcanza la vista en la inmensa hondonada, desde los negros barrancos hasta las crestas más altas, se halla todo cubierto de espesísimo bosque”. Tan espeso y de carácter tan “quasi irreal” que el alucinado escritor termina por confesar que le “sobrecoge, como el cárabo al niño”.

Obra de Juanma Pérez.

Obra de Juanma Pérez en la exposición del Colegio Mayor Rector Peset.

Estas y otras manifestaciones de singular atractivo hacia ese paisaje de Mosquera recién descubierto, son las que Juanma Pérez rastrea un siglo después para recrear en la Sala de la Muralla del Colegio Mayor Rector Peset tan idílica naturaleza. Lo hace mediante fotografías en blanco y negro tomadas en la actualidad, a las que va intercalando dibujos, pinturas y escritos de su añorado alter ego, junto a diversos objetos y otras referencias colocadas en sendas vitrinas, con el fin de ofrecer un mapa sentimental teñido de utopía acerca del paisaje que une al aventurero de principios del siglo XX con su fino rastreador.

Bosquera, Geografía e Històries d’un lloc es el título de tamaña investigación, a la que Juanma Pérez denomina su “novela visual”. Una novela, ya es hora de decirlo, literalmente falsa, sin duda como toda novela, aunque, precisamente por ello, completamente verdadera. “Yo soy Martín Castro”, desvela el artista que ya le siguiera el rastro en otra exposición a Fernando Pessoa, en aquella ocasión tomando como referente a un escritor de verdad que utilizaba igualmente alter egos para descubrirse a sí mismo.

Obra de Juanma Pérez en la exposición del Colegio Mayor Rector Peset.

Obra de Juanma Pérez en la exposición del Colegio Mayor Rector Peset.

“He falsificado dibujos, manipulado objetos y escrito documentos con el estilo de hace 100 años para jugar con el espectador y viajar en el tiempo y en el espacio”, explica el artista sobrecogido por su propia creación. Luego precisa: “No es un ejercicio de egocentrismo, ni he querido engañar a nadie”. Y aunque reconoce que su trabajo puede considerarse un fake (una falsedad), insiste en que su proyecto, de casi tres años de intenso esfuerzo creativo, buscaba únicamente “transmitir cierto misterio del bosque, de todos los bosques representados en Bosquera; el sitio ideal”. “Quería rizar el rizo y lo que parecía mentira que fuera real”, añade.

Es a través de esa mentira o ficción, para la cual se sirve de un inexistente Martín Castro (“nadie ha dudado de su credibilidad”), como Juanma Pérez nos sumerge en un apasionado viaje al fondo de la naturaleza. Para ello, ha contado con la ayuda cómplice del antropólogo Pablo Vidal y su libro, éste sí verdadero, ‘Etnología de un paisaje rural de la Sierra de Espadán’, y de Javier Alcoriza, traductor de la novela ‘Walden’, de Henry David Thoreau, quien se atreve a sugerir, siguiéndole al artista en su ficción, que Martín Castro pudo conocer a Thoreau.

Vista de la exposición de Juanma Pérez en el Colegio Mayor Rector Peset.

Vista de la exposición de Juanma Pérez en el Colegio Mayor Rector Peset.

“Me he sentido tan múltiple como Pessoa, por eso decidí mezclarlo todo y jugar a la heteronimia llevada a la plástica”, confiesa Pérez. Todo le estaba permitido al artista, con tal de atrapar al espectador en su viaje. “He ido a Mosquera repetidamente de día y también de noche con linterna, viviéndolo con cierto romanticismo”, explica. El romanticismo de quien, como Martín Castro, “rechaza la Barcelona industrial de principios del siglo XX y ve en la naturaleza un espacio descontaminado que te pone en contacto con lo primigenio  y lo natural”. Juanma Pérez sabe que esa naturaleza idílica posee su lado oscuro, inquietante para el hombre, pero su intención era expresar “ese deseo de no perder las raíces que Martín Castro encarna”. Deseo que bien vale la ficción de un artista que dice haber aprendido “y mucho” de su alter ego. He ahí la auténtica verdad de su propuesta.

Montaje de Juanma Pérez para su exposición en el Colegio Mayor Rector Peset.

Montaje de Juanma Pérez para su exposición en el Colegio Mayor Rector Peset.

Salva Torres

Un brindis con los incombustibles Fleshtones

The Fleshtones
Gira 2017
Barcelona, Guadalajara, Vitoria, Donosti, A Coruña, Cangas de Morrazo, Zaragoza, Valencia, Castellón, Orihuela, Tarazona de la Mancha, Estepona, Sevilla, Córdoba, Madrid, Gijón, Bilbao.
Presentación álbum ‘The Band drinks for free’
Sala 16 Toneladas
20 de Enero 2017 a partir 23 horas

Otra vez están por estos lares, como casi todos los años tal y como viene sucediendo desde hace varias décadas.

Diecisiete citas en el 2017, ignoro si esa cifra es una casual coincidencia o si la singular, ocurrente y cachonda personalidad de estos americanos ha sido capaz de que ese número de conciertos sea deliberado.

Un brindis con los Fleshtones 1

En esta ocasión, los fabulosos e incombustibles Fleshtones, celebran el 40 aniversario desde que debutaron en el CBGB, el mítico club neoyorkino de punk-rock y new wave ubicado al sureste de Manhattan. Y puestos a festejar aniversarios también podría decirse que se cumplen 35 años desde la publicación de su primer y gran obra maestra “Roman gods”.

Un brindis con los Fleshtones 2

Conocidos popularmente como ‘los Hermanos Marx del rock ‘n’ roll’, ahora nos traen un nuevo disco que vio la luz en el mes de octubre del pasado 2016, con título “The band drinks for free”, probablemente uno de los mejores trabajos que los ilustres señores Peter Zaremba, Keith Streng, Ken Fox y Hill Milhizer han grabado en las últimas décadas donde, junto a una extraordinaria versión del “Love like a man” de Alvin Lee con los Ten Years After, exhiben ese inimitable, estimulante y ocurrente cóctel de rock, soul, garage, beat, new wave y powerpop que tantas alegrías ha proporcionado a esa parte de la Humanidad que es fiel e imperturbable fan de esta banda.

Quien desee pasar un rato divertido de rock ‘n’ roll no debería dejar pasar una de estas oportunidades. Desde el pasado 12 de enero en Barcelona (Marula café), hasta el 29 de enero en Bilbao (Kafe Antzokia), pasando por Guadalajara (Oxido), Vitoria Gasteiz (Hell Dorado), Donosti (Bukowski), A Coruña (Mardi Grass), Cangas de Morrazo (Salason), Zaragoza (Casa del Loco), Valencia (16 Toneladas) , Castellón (San antonio Pop Festival), Orihuela (La Gramola), Tarazona de la Mancha (Star), Estepona (Louie Louie), Sevilla (Sala X), Córdoba (Ambigú) y Gijón (Nuevo Savoy).

fleshtones 16 toneladas

Brindemos con los Fleshtones, por su música, por sus discos, por sus directos, por sus flexiones, por su inagotable fiestón (mejor decir ‘fleshton’). Que su grandeza nos acompañe. Por muchos años más!!!!

Juanjo Mestre

Los condicionamientos sociales de Moisés Gil

‘Reflexions al voltant de l’Èsser i l’Espai’, de Moisés Gil
Centro cultural Las Aulas de la Diputación de Castellón
Plaza de las Aulas, 2. Castellón.
Hasta el 28 de enero de 2017

La Diputación de Castellón, en el espacio Cultural Las Aulas de Castellón, presenta la exposición ‘Reflexions al Voltant de l’Esser i l’Espai’ del prestigioso escultor valenciano y profesor del Departamento de Escultura de la UPV, Moisès Gil (Cocentaina-1963), que reúne una amplia selección de obras de gran formato de la última serie, el ser humano en los tejidos sociales contemporáneos, situaciones, actitudes y posicionamientos.

La exposición critica la implantación en la sociedad actual del concepto de condicionamiento social que repercute en el ser humano, que ajeno a las decisiones de otros se ve abocado e imbricado, así como condicionado por la situación político- económica y sumido en la crisis económica y de valores actual.

Privació d'espai, de Moisés Gil. Imagen cortesía del Centro Cultural Las Aulas.

Privació d’espai, de Moisés Gil. Imagen cortesía del Centro Cultural Las Aulas.

Se pregunta sobre la existencialidad del ser indistintamente a cualquier aspecto y condición de nuestra aportación social a solucionar los problemas que acucian la sociedad que nosotros mismos hemos creado y a la cual nos debemos. Nos encontramos ante una propuesta escultórica llena de mensajes destinados a los espectadores donde se pretende que sea un punto de inflexión para la reflexión y aportación de nuevas propuestas, por parte del espectador con el fin de poder solucionar, o por lo menos aportar nuestro grano de arena para la solución de los problemas que debemos afrontar y como.

En “Reflexions al Voltant de l’èsser i l’espai”, Moisès Gil desconfía del papel que la sociedad atribuye a sus individuos, obligándolos a ser sumisos y condicionados por las decisiones de unos cuantos y no de la mayoría “hasta los límites del ser”, y como resultado la “negatividad del ser” lo que puede convertirse en un activismo social en pro de los derechos fundamentales del ser y dejando de lado el proceso social de involución.

Penjat, de Moisés Gil. Imagen cortesía del Centro Cultural Las Aulas.

Penjat, de Moisés Gil. Imagen cortesía del Centro Cultural Las Aulas.

Como contraposición a lo que se pueda deducir de la obra, es un trabajo positivista que contiene una carga conceptual para la reflexión del espectador, el artista reivindica la continuada lucha social, la nobleza del esfuerzo, la dedicación, el goce, el cuidado o el amor por el prójimo, como los valores que sostienen la vida del individuo y que dan sentido al concepto de vivir, por encima de aspectos puramente económicos o productivos, imperantes en la sociedad actual.

La exposición “Reflexions al Voltant de L’èsser i l’espai”, que se inauguró el martes día 3 de enero y permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de enero de 2017, se organiza en cuatro secciones, que explican este concepto transversal a través de diferentes escenarios de la sociedad actual.

La extensa labor de Moisès Gil como artista incluye una notoria aportación en todas las dimensiones del campo artístico: elaboración, interpretación, transmisión, comisariado y gestión. Su obra se ha desarrollado especialmente en el campo de la escultura, concebida como un campo abierto de posibilidades capaces de integrar pinturas, objetos, instalaciones o creación audiovisual en diferentes formatos, técnicas y contextos.

Su trayectoria le ha colocado en un lugar indiscutible dentro del panorama del arte contemporáneo español, siendo uno de los artistas más destacados e influyentes de su generación. Moisès Gil ha realizado más de setenta exposiciones individuales y colectivas en los últimos 36 años en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, París, Miami, Florencia, Roma, Mérida de Yucatán, Dusseldorf, Colonia, Shanghái, Seúl, Innsbruck, y su obra forma parte de numerosas colecciones públicas y privadas en todo el mundo.

Reflectiu, de Moisés Gil. Imagen cortesía del Centro Cultural Las Aulas.

Reflectiu, de Moisés Gil. Imagen cortesía del Centro Cultural Las Aulas.

 

50 discos recomendables del 2016

DISCOS-2016

Como viene siendo costumbre otro año más desde Makma no queremos que pase el 2016 sin volver a dejar de hacer una serie de recomendaciones discográficas por parte de quien ha estado durante todo el año escribiendo y publicando sobre el condumio musical. Una notable cosecha la de esta añada, tanto por cantidad como por calidad.

Dentro de un orden de preferencia muy subjetivo que tiene que ver con las sensaciones y emociones recibidas, ahí van las 50 recomendaciones musicales del año 2016.

Puesto Honorífico ’0′ – Disco en directo del 2016

091 – Maniobra de resurrección – En directo (Granada, España)
Quizás el mejor disco en directo de la historia de España sobre una gira legendaria.

091-maniobra-de-resurreccion-en-directo-1

Número 1 – Disco en estudio 2016

CAR SEAT HEADREST – Teens Of Denial (Virginia, USA)
Will Toledo demuestra que es un joven geniecillo con este tesoro de rock alternativo.

01 - Car Seat Headrest - Teens Of Denial

2 - DINOSAUR JR – Give a Glimpse of What Yer Not (Massachusetts, USA)
J Mascis y compañia mantienen el nivel guitarrero entre psicodelia, pop y grunge.

3 - SCOTT AND CHARLENE’S WEDDING – Mid Thirties Single Scene (Melbourne, Australia)
Excelente, en la línea velvetiana de nombres como los Dream Syndicate o Pavement.

4 - JESU & SUN KIL MOON (Abergele, Gales / San Francisco, USA)
Abundantes rincones para descubrir en esta sociedad de Mark Kozelek con la banda galesa.

5 - THE I DON’T CARES – Wild stab (Minnesota, USA)
Sonido ’replacements’ vitamínico por el ilustre Paul Westerberg con Juliana Hatfield.

02 - Dinosaur Jr - Give a Glimpse of What Yer Not

03 - Scott and Charlene's Wedding - Mid Thirties Single Scene

04 - Jesu  & Sun Kil Moon05 - The I Don't Cares - Wild stab (westerberg_hatfield)

 

 

 

 

6 - THE FELICE BROTHERS – Life in the Dark (New York, USA).
Fraternal y muy saludable música popular de raíces.

7 - RADIO DAYS – Back In The Day (Milan, Italia).
Pildorazos de powerpop fresco y urgente.

8 - NATURAL CHILD – Okey dokey (Nashville, USA)
Modernizan sonidos americanos entre la Creedence, Lynyrd Skynyrd, los Stones,…

9 - WOODS – City Sun Eater In The River Of Light (New York, USA)
Luminosidad y calidez dentro de un folk-rock atípico.

06 - The Felice Brothers - Life in the Dark07 - Radio Days - Back In The Day10 - Natural Child - okey dokey08 - Woods - City Sun Eater In The River Of Light

 

 

 

 

10 - DROPKICK – Balance The Light (Glasgow, Escocia).
Bucólico y cósmico powerpop melódico de guitarras y armonías vocales.

11 - DATURA4 – Hairy Mountain (Freemantle, Australia).
De nuevo el ilustre Dom Mariani y compañía inciden en un innovador hard-rock psicodélico.

12 - STEVE GUNN – Eyes on the Lines  (Pensilvania, USA).
Suenan guitarras liberadas entre la psicodelia y el rock alternativo.

13 - MICHAEL KIWANUKA – Love & hate (Londres, Reino Unido).
Emocionante manual de soul con matices tribales, de folk y de blues.

09 - Dropkick-Balance The Light11 - DATURA4 - Hairy Mountain12 - Steve Gun - Eyes on the Lines13 - Michael Kiwanuca- Love & hate

 

 

 

 

14 - SAVOY MOTEL (Nashville, USA).
Nos transportan directamente a la new wave de finales de los 70′s y principios de los 80′s.

15 - FRANK- The Mud And The Thirst (Donosti, España).
Sorprendente debut de exquisitas melodías entre folk y raíces americanas.

16 - NAP EYES – Thought rock fish scale (Halifax, Canadá).
Humilde joya que recupera la línea de Dean Wareham y Lou Reed.

17 - THE GOON SAX – Up To Anything (Brisbane, Australia).
Jangle-pop y melodías agridulces herederas de los Go-Betweens.

16 - Savoy Motel - Savoy Motel17 - Nap Eyes - Thought rock fish scale15 - FRANK- The Mud And The Thirst<14 - The Goon Sax- Up To Anything

18 - TEENAGE FANCLUB – Here (Bellshill, Escocia).
Continúan liderando las melodías orfebres de la escuela emocional.

19 - BANTASTIC FAND – Welcome to desert town (Cartagena, España).
Guitarras con sabor americano para calmar tensiones.

20 - PSYCHICK ILLS – Inner Journey Out (New York, USA).
Pop-rock psicodélico etéreo e hipnótico.

21 - WESLEY FULLER – Melvista (Melbourne, Australia).
Sorprendente apuesta de futuro onda Beatles, Redd Kross, Marc Bolan,…

18 - Teenage Fanclub- Here19 - Bantastic Fand- Welcome to desert town20 - Psychic Ills - Inner Journey Outwesley-fuller-melvista-1

 

 

 

 

22 - THE ROLLING STONES – Blue & lonesome (Londres, Reino Unido).
Sus Majestades vuelven a la base de su blues inicial con estupendas versiones.

23 - THE SONICS – Live at Easy Street (Tacoma, USA).
Bestial artefacto que devuelve la grandeza al garage en directo.

24 - LOS AUTENTICOS – Lluvia de estrellas – Una antología retardada (Castellón, España).
De justicia por fin este ansiado recopilatorio de melodías ochenteras.

25 - CISCO FRAN – Gigante (Valencia, España).
Notables composiciones en castellano en la onda de las mejores raíces americanas.

rolling-stones-blue-lonesome-1the-sonics-live-at-easy-street-1los-autenticos-lluvia-de-estrellas-una-antología-retardadacisco-fran-gigante-ep-2016-1

 

 

 

 

26 - THE FLESHTONES – The Band Drinks For Free (New York, USA).
Para brindar con la enésima reinvención del grupo rocanrolero más divertido.

27 - LUIS PRADO – Plays standards, Vol.1 (Valencia, España).
Luminosas versiones al piano de los Zeppelin, Bowie, Nacha Pop,…

28 - THE WAVE PICTURES – Bamboo diner in the rain (Wymeswold, Reino Unido).
Tan cerca de Jonathan Richman como de los Violent Femmes o la Creedence.

29 - BABY SCREAM – Life’s a trap (Buenos Aires, Argentina).
Powerpop melódico en uno de los mejores trabajos de Juan Pablo Mazzola.

21. Fleshtones - The Band Drinks For Freeluis-prado-plays-standards-vol.122-the_wave_pictures-bamboo_diner_in_the_rain-web-201623 - baby-scream-life's-a-trap-1

 

 

 

 

30 - GOODO – Better than millions (Halmstad, Suecia).
Con toda la influencia de Big Star, Raspberries, Badfinger,…

31 - NIGHT BEATS – Who sold my generation (Seattle, USA).
Admirable viaje psicodelico, experimental y garagero.

32 – PETE ASTOR – Spilt milk (Londres, Reino Unido).
Mucha clase, elegancia y estilo junto a James Hoare.

33 - J.TEIXI BAND – Desde el tren (Madrid, España).
La banda de Javier Teixidor continúa dando lecciones de rhythm&blues en castellano.

24 - goodo-better-than-millions-125. NIGHT BEATS - Who sold my generation26. Pete-Astor-Spilt-milk-a27. j.teixi-band-desde-el-tren-1

34 - JONATHAN RICHMAN – Ishkode! Ishkode! (Massachusetts, USA).
Melodías aparentemente sencillas de un talento incombustible.

35 - MOSES RUBIN – Subtle atmospheres (Madrid, España).
Sus melodías recuerdan mucho a las de Harry Nilsson en los setenta.

36 - SWEDISH POLARBEARS – The great northern  (Karlstad, Suecia).
Guitarras y armonías vocales de la escuela de los Teenage Fanclub.

37 - ADRIAN LEVI – Under songs  (Valencia, España)
Sensibilidad, introspección y una voz sugestiva y llena de contrastes.

28. jonathan-richman-ishkode-1 29. moses-rubin-subtle-atmospheres-1 30. swedish-polarbears-the-great-northern 31. Adrian-Levi-Under-songs-1

 

 

 

 

38 – COTTON MATHER – Death of the cool (Texas, USA).
Notable segunda parte de una obra maestra oculta como fue el “Kontiki”.

39 – THE FORRESTERS (Sidney, Australia).
Pop de guitarras australianas como interesante anticipo del próximo álbum.

40 - SON AND THE HOLY GHOSTS – 1995 (Palma de Mallorca, España)
Sonidos alternativos americanos que recuperan sensaciones de los 90′s.

41 - DOUG TUTTLE – It calls on me (New Hampshire, USA)
Especial forma de cantar junto a unas guitarras sugestivas.

32. cotton-mather-death-of-the-cool-1the-forresters-ep33. son-and-the-holy-ghosts-199534. DOUG-TUTTLE-It-calls-on-me-1

 

 

 

 

42 – NADA SURF – You know who you are (New York, USA).
No olvidan la capacidad para facturar auténticos pelotazos de singles.

43 – LUKAH BOO – La sombra de ayer (Madrid, España)
Excelentes armonías y arreglos con sensibles letras en castellano

44 – SUN GOD REPLICA – Grandular fever (Melbourne, Australia)
Alta energía, stoner rock y punk primitivo.

45 – HURRY – Guided meditation (Philadelphia, USA)
Powerpop melódico que puede recordar a Matthew Sweet y a The Posies.

35. nada-surf-you-know-who-you-are36. Lukah-Boo-la-sombra-de-Ayer37. sun-god-replica-grandular-fever-138. hurry-guided-meditation

 

 

 

 

46 – BILL LLOYD – Lloyd-ering (Kentucky, USA).
Powerpop melódico entre versiones de Beatles, Byrds, Badfinger,…

47 – STAY – The Mean Solar Times (Barcelona, España)
Sonidos que recuerdan al britpop de los noventa.

48 – THE MERGERS – With a carrot and a stick (Núremberg, Alemania)
Estupendos aromas a beat y garage sixtie.

49 – MULTIVERZAL (Buenos Aires, Argentina)
Dos universos que se cruzan entre guitarras acústicas e interesantes letras.

bill-lloyd-lloydering39. Stay-The-Mean-Solar-Times40. The-Mergers-With-A-Carrot-And-A-Stickmultiverzal-mazzola-azcurra

¡Feliz 2017 a todos los lectores y amigos de Makma!

Juanjo Mestre

* Adaptación para Makma de los listados publicados en Espacio Woody/Jagger que contiene reseñas más extensas y alguna muestra de audio.

Imágenes a 60 intensos segundos

‘60 segundos de luz’, de Fotolateras (Lola Barcia y Marinela Forcadell)
Ediciones Canibaal
La Llotja de Cànem (Castellón)
Miércoles 30 de noviembre
Fotolibrería Railowsky (Valencia)
Viernes 2 de diciembre de 2016

Una caja metálica con un agujerito por el que entra la luz y un trozo de papel fotográfico en su interior bastan para hacer fotografía. Las Fotolateras lo saben bien y han producido más de 4.000 imágenes con latas convertidas en cámaras estenopeicas, una de las técnicas más primitivas para hacer fotografía. Desde que “cocinaron” su primera fotolata en 2008, han perfeccionado la técnica y la han enseñado a más de 1.000 alumnos en lugares tan diversos como la Universitat de València, el Instituto Confucio o la London School of Economics. Tras ocho años viajando para ‘enlatar’ más de 50 ciudades de cuatro continentes, ahora editan su primer libro y cuentan toda su experiencia en ’60 segundos de luz’ publicado por la editorial Canibaal.

fotografía de Fotolateras. Imagen cortesía de Railowsky.

Fotografía de Fotolateras. Imagen cortesía de Railowsky.

Fotógrafas itinerantes, viajeras incansables y apasionadas de la técnica estenopeica, Lola Barcia Albacar y Marinela Forcadell Breva viajan con sus “cámaras” (construidas a partir de latas) ‘enlatando’ el mundo. De una manera calmada y serena, retienen imágenes de ciudades bulliciosas y vivas transportando en sus maletas 45 latas y todo lo necesario para construir sus clásicos laboratorios ambulantes alrededor del mundo. El libro ’60 segundos de luz’ es en parte una guía de viaje.

El libro incluye decenas de obras, expuestas, entre otros, en el Museo Príncipe Felipe de Valencia, la galería Kowasa de Barcelona o la Atrium Gallery de Londres y muestra cómo su técnica les permite ver las ciudades desde una perspectiva más reflexionada: la del tiempo que tarda cada imagen en “cocinarse” dentro de las latas, 60 segundos.

Desde una perspectiva didáctica, generosa en detalles, las Fotolateras explican en el libro cómo construir tu propia fotolata, cómo realizar las fotografías y cómo revelarlas. Además, ’60 segundos de luz’ incluye pinceladas de historia de la fotografía y los consejos aprendidos en ocho años de trayectoria en la búsqueda por la perfección técnica. Una búsqueda que las ha llevado a dividir el trabajo y especializarse cada una en un aspecto de la captación de imágenes: Lola es experta en encuadrar y Marinela en controlar el tiempo de exposición.

Pekín, fotografía de Fotolateras. Imagen cortesía de Railowsky.

Pekín, fotografía de Fotolateras. Imagen cortesía de Railowsky.

Su voracidad cultural y su necesidad de nuevos retos las han llevado a organizar numerosos proyectos de intercambio artístico como Beerlowsky, cerveza etiquetada con imágenes de diversos artistas o Versus, el proyecto en el que retaron a duelos fotográficos a diversos creadores culturales, fotógrafos, escritores o periodistas.

Con prólogo del periodista y crítico musical, Rafa Cervera, ’60 segundos de luz’ es, además, el tercer título de Ediciones Canibaal. Canibaal no es sólo el rótulo de la revista semestral, impresa e independiente de arte, literatura y filosofía (del colmillo) que ha publicado a artistas y escritores como Raúl Zurita, Esther Ferrer, Isabel Muñoz, Concha Prada, Artur Heras o Enrique Vila-Matas y que cuenta entre su consejo asesor con nombres como los de Carmen Calvo, Antonio Beneyto, Ferrer Lerín o Javier de Lucas, sino que es también una editorial caracterizada por un fino equilibrio entre riesgo, innovación y calidad. Ximo Rochera (Castellón, 1968) y Jesús García Cívico (Valencia, 1969) están detrás de esta facción Canibaal dedicada a libros de ficción, poesía y ensayo, así como a títulos de géneros híbridos y modernos como el que tenemos aquí.

La presentación del libro tendrá lugar el miércoles 30 de noviembre en la Llotja de Cànem de Castellón y el 2 de diciembre en la librería Railowsky de Valencia.

Cuenca, fotografía de Fotolateras. Imagen cortesía de Railowsky.

Cuenca, fotografía de Fotolateras. Imagen cortesía de Railowsky.

El testimonio de la APIV sobre la crisis de los refugiados

‘Refugio ilustrado. Entre el ataúd y la maleta’, de la Associació Professional d’Il·lustradors de Valéncia (APIV)
Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD)
Plaza de Fadrell 1, Castellón
Hasta el 16 de diciembre de 2016

L’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD) ha inaugurado en el vestíbulo de la escuela la exposición ‘Refugio ilustrado. Entre el ataúd y la maleta’, organizada por la Associació Professional d’Il·lustradors de Valéncia (APIV), y con la colaboración la Diputación de Castellón.

La muestra, que anualmente impulsa APIV, está dedicada este año a las personas refugiadas. La asociación, que lanzó en enero la campaña gráfica ‘Refugio ilustrado’ “en apoyo de las personas migrantes, víctimas de esta llamada crisis de los refugiados y de la inoperancia de los países europeos”, recibió a lo largo de tres meses más de 270 ilustraciones provenientes de nueve países de Europa y Latinoamérica, además de la participación del artista sirio Yaser Safi y de los alumnos y alumnas de la escuela. Tras un proceso de selección, finalmente se exponen un total de 150 trabajos.

Un instante del discurso inaugural de “Refugio ilustrado. Entre el ataúd y la maleta”, de la APIV, en el vestíbulo de la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD). Fotografía cortesía de los organizadores.

Un instante del discurso inaugural de “Refugio ilustrado. Entre el ataúd y la maleta”, de la APIV, en el vestíbulo de la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD). Fotografía cortesía de los organizadores.

La inauguración de esta exposición en Castellón, acercando la triste realidad que viven millones de personas en todo el mundo, ha sido posible gracias a la subvención convocada para actividades culturales de la Diputació de Castelló y la estrecha colaboración con la EASD Castelló. Al acto asistieron por parte de la institución provincial el diputado de Cultura, Vicent Sales, y la Jefa del Servicio de Cultura Nuria Felip. También estuvieron presentes el concejal de Educación en el Ayuntamiento de Castellón, Enric Porcar, y el gerente de la Fundación Dávalos-Flétcher, José Vicente Ramón.

El director de l’Escola, Miguel Monar, explicó que el objetivo de la muestra no es otro que “sensibilizar sobre un problema grave que afecta, según la Agencia de la ONU, a 65 millones de desplazados”. “El compromiso de la escuela es la concienciación. Y no es casualidad que ésta sea la segunda exposición sobre esta temática en lo que llevamos de curso”, añadió. Monar explicó que por parte de l’Escola han participado alumnos del título de Ilustración, profesores y también alumnos de 4º de Diseño de Interiores, -dentro de la asignatura de Instalaciones efímeras-, en lo que al montaje se refiere. Al respecto, la profesora señaló que se han creado cinco expositores de madera y una serie de caminos con lonas de camión para evocar los kilómetros recorridos por los refugiados y también, simbólicamente, las huellas que han dejado.

Ilustración de Ángel Ventura, perteneciente a la exposición  'Refugio ilustrado. Entre el ataúd y la maleta', de la APIV, en el vestíbulo de la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD). Fotografía cortesía de los organizadores.

Ilustración de Ángel Ventura, perteneciente a la exposición ‘Refugio ilustrado. Entre el ataúd y la maleta’, de la APIV, en el vestíbulo de la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD). Fotografía cortesía de los organizadores.

El profesor de Ilustración, Alain Campos, explicó que este es el segundo año que l’Escola colabora con la APIV en su exposición anual. “El resultado es una fuente de alimentación para nuestros alumnos y alumnas que pueden contemplar estos días 150 trabajos muy inspiradores. En común tienen todos ellos el plasmar una situación intolerable, pero cada uno con una visión personal y muy diferente”, comentó Campos.

Desde la APIV agradecieron a l’Escola y, en especial, al director Miguel Monar y a los profesores  Alain Campos y Pablo Ruiz su implicación. Respecto al programa de Ilustración Gráfica en el que colaboran ambas instituciones se han seleccionado los trabajos de Ángel Ventura y Elisabeth Nebot que, además, han sido becados durante un año con la pertenencia gratuita a la asociación. El diputado de Cultura cerró el turno de parlamentos calificando la exposición de “iniciativa magnífica”.

Ilustración de Javier Olivares, perteneciente a la exposición  'Refugio ilustrado. Entre el ataúd y la maleta', de la APIV, en el vestíbulo de la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD). Fotografía cortesía de los organizadores.

Ilustración de Javier Olivares, perteneciente a la exposición ‘Refugio ilustrado. Entre el ataúd y la maleta’, de la APIV, en el vestíbulo de la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD). Fotografía cortesía de los organizadores.

El primer artista invitado a sumarse a la campaña fue el pintor y grabador sirio Yaser Safi con su obra Militarization de 2014. En la exposición, pueden verse las obras de ilustradores e ilustradoras de diferentes generaciones, estilos y trayectorias como Juan Berrio, Sonia Pulido, El Roto, Ajubel, Javier Olivares, Rocío Araya, Pep Carrió, Enrique Flores, Erica Fustero, Riki Blanco, Diego Flisfisch, Cachetejack, Luis Demano, Núria Tamarit, Julia Cejas o Joan Negrescolor.

Vista general de la inauguración 'Refugio ilustrado. Entre el ataúd y la maleta', de la APIV, en el vestíbulo de la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD). Fotografía cortesía de los organizadores.

Vista general de la inauguración ‘Refugio ilustrado. Entre el ataúd y la maleta’, de la APIV, en el vestíbulo de la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD). Fotografía cortesía de los organizadores.

 

Castellón a reventar con Trovam!

Trovam!-Pro Weekend
Diferentes escenarios de Castellón
Del 10 al 13 de noviembre de 2016

La Fira Trovam!-Pro Weekend de Castelló arranca aqueste dijous 10 de novembre amb més de 300 professionals acreditats, entre els quals se troben programadors, managers, artistes, promotors i periodistes. La majoria dels acreditats procedeixen de la Comunitat Valenciana, però també hi ha professionals acreditats de la resta de l’Estat (Madrid, Barcelona, Saragossa, Galícia, Balears).

Mireia Vilar. Imagen cortesía de Trovam!

Mireia Vilar. Imagen cortesía de Trovam!

Durant quatre dies, la capital de La Plana serà l’epicentre musical de la Comunitat Valenciana, amb més de 60 actuacions en diferents escenaris de la ciutat (Auditori, Plaça Major, Plaça Santa Clara, Teatre Principal i Teatre del Raval). Les jornades professionals comptaran amb la participació de mig centenar d’especialistes que tractaran temes que afecten al sector, com són les noves polítiques musicals valencianes, la vertebració de la indústria musical, les Music cities i el desenvolupament dels territoris, les qüestions de paritat i la visibilitat de les dones en la música, els camins de la internacionalització, etc.

Pel que fa a la programació musical, les propostes són ben variades i han estat pensades per a arribar a tot tipus de públic: Jazz, pop, rock, folk, música infantil, música de vanguardia, etc. Entre les actuacions més destacades figuren sense dubtes l’espectacle de Carles Santos i el Cor de la Generalitat “Cantúria Cantada” (Teatre Principal, dissabte 12 nov), primer encarrec que la Generalitat realitza al veterà músic vinarossenc, el concert inaugural de Manel i Júlia en l’Auditori de Castelló (dijous 10 nov), o el gran concert en la plaça Major amb Aspencat i Oques Grasses com a principal reclam (12 nov).

Aspencat. Imagen cortesía de Trovam!

Aspencat. Imagen cortesía de Trovam!

XI Premis Ovidi. Primera vegada fora de la ciutat de València

Un acte molt especial es reserva per al diumenge 13 de novembre (19:30), ja que en la Sala de Cambra del Auditori es lliuraran els Premis Ovidi 2016, que des de fa onze anys concedeix el  Col·lectiu Ovidi Montllor (COM), una associació de músics creada per a donar visibilitat a la música cantada en valencià. Serà la primera vegada la seua història que se celebre l’acte fora de la ciutat de València.

L’edició 2016 del Trovam!-ProWeekend està coorganitzada per la Valencian Music Association, l’Institut Valencià de Cultura (Generalitat Valenciana), Ajuntament de Castelló i el festival Pro Weekend. Compta amb la col·laboració de la Universitat Jaume I, les Diputacions de Castelló i de València i organismes com la Agència Valenciana de Turisme, la Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. També participen associacions professionals del sector musical valencià (Editors Musicals Valencians Associats – EMVA, Associació de promotors MusicaProCV, Associació Valenciana de sals EN VIU!), del Col·lectiu Ovidi Montllor (COM)  i la Fira Mediterrània de Manresa, entre altres.

Versonautas. Festival Trovam.

Versonautas. Imagen cortesía de Trovam!