Galería 9 inicia una nueva etapa

‘MIXED’, de VV.AA.
Galería 9
Císcar 7, Valencia
Del 26 de abril al 25 de mayo de 2018
Inauguración: jueves 26 de abril de 2018 a las 20:00

Con motivo de la reapertura de Galería 9 en un renovado espacio de la calle Císcar 7, en Valencia –abriendo, de este modo, una innovada etapa de continuidad y novedades dentro del mundo del arte contemporáneo–, se inaugura la exposición ‘MIXED’, una colectiva donde participan artistas que han acompañado a la galería durante todos estos años y dos nuevas incorporaciones: David Pellicer y Leonardo Ginoracci.

Galería 9. Makma

Con la exposición ‘MIXED’ se ha querido reunir diferentes lenguajes plásticos, haciéndolos convivir en un mismo espacio mostrando así la pluralidad que abarca el arte contemporáneo, juntando, por ejemplo, abstracciones geométricas como las arquitecturas efímeras en movimiento de Carolina Valls y las escenografías arquitectónicas de David Pellicer, rodeadas de las esculturas conceptuales de Beatriz Díaz y Leonardo Ginoracci, ella mediante un lenguaje literario que a través de las letras nos lleva a una poesía visual, él revisando las tradiciones, incorporando códigos y un lenguaje actual como el que nos muestra Jonay, que con su trabajo de Lettering explora el universo de las letras y sus diferentes representaciones plásticas.

La figuración contemporánea la encontramos de la mano de Luís Lonjedo, con su dominio de la línea y el color refleja escenas cotidianas sin más pretensiones, enfrentándose a la crítica a la novela rosa que hace Lola Calzada en su serie de collages ‘Always happy end’. Diferentes abstracciones son las que podemos ver en las piezas de Pablo Lambertos, siempre colorista y vitalista, al contario que Amparo Puig, mucho más sobria cromáticamente.

Galería 9 lleva desde hace casi trece años realizando exposiciones y asesorando sobre las posibles opciones que mejor se adaptan a las necesidades o intereses de los amantes del arte. Capitaneada por Amparo Puig y Paula Pastor, desde sus inicios apostaron por artistas emergentes complementando su apuesta expositiva con artistas ya consolidados tanto nacionales como internacionales.

Imagen de la obra de Luis Lonjedo, presente en la exposición 'MIXED'. Fotografía cortesía de Galería 9.

Imagen de la obra de Luis Lonjedo, presente en la exposición ‘MIXED’. Fotografía cortesía de Galería 9.

 

Premi Ciutat de Castelló d´Arts Plástiques

Convocante: Ajuntament de Castelló de la Plana
Dotación: 3.000 euros
Modo de presentación: mediante e-mail
Plazo de admisión: hasta el 16 de febrero de 2018

24é PREMI CIUTAT DE CASTELLÓ D’ARTS PLÀSTIQUES
1) Poden concórrer a aquesta convocatòria obres realitzades en qualsevol tècnica i format
artístics amb una grandària de costat no superior a 150 cm, d’alçada no superior a 225 cm i un
pes no superior a 75 quilograms, i preparades perquè puguen ser exposades en condicions
convencionals.
2) No poden presentar-s’hi obres premiades en altres certàmens, ni podran participar obres
d’autors/es premiats en les dos últimes convocatòries dels premis Ciutat de Castelló d’Arts
Plàstiques, Pintura i/o de Ceràmica.
3) La presentació d’obres es farà únicament de forma telemàtica, mitjançant l’enviament
d’un únic correu electrònic a l’adreça cultura@castello.es.
A l’assumpte del correu figurarà el títol de l’obra. Al cos del correu figurarà escrit
“Participació en el 24é Premi Ciutat de Castelló d’Arts Plàstiques”. Al correu electrònic
s’adjuntaran 2 arxius:
– El primer arxiu, en format PDF, contindrà la fitxa tècnica de l’obra i fotografies o dissenys
de l’obra. En cas que aquest arxiu supere els 10 MB a causa del contingut o bé requerisca
ser enviat en un altre format per tractar-se de material audiovisual, art electrònic,
videoart o qualsevol altra disciplina que ho requerisca, es podrà inserir al correu
electrònic un enllaç de descàrrega per a l’adreça electrònica cultura@castello.es.
– El segon arxiu, en format PDF, disposarà de la informació següent: imatge escanejada del
DNI, NIE o passaport en estat de vigència i telèfon de contacte.
Els correus electrònics dels autors/es poden enviar-s’hi des de l’endemà de la publicació
d’aquestes bases en el Portal de la Ciutadania de l’Ajuntament de Castelló de la Plana fins
al 16 de febrer de 2018.
4) L’Ajuntament de Castelló de la Plana nomenarà un jurat que estarà presidit per la
regidora delegada de Cultura; com a secretari/ària, el secretari general de l’Administració
municipal o funcionari/ària en qui delegue; i els vocals següents: dos membres del Consell
Municipal de Cultura vinculats directament o indirecta a la producció o promoció de les arts
plàstiques; la directora de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló, o persona especialitzada en
qui delegue; el director del Museu de Belles Arts de Castelló, o persona especialitzada en qui
delegue; i un/a artista plàstic/a de reconegut prestigi. La decisió del jurat serà inapel·lable des
del punt de vista de la seua comesa tècnica.
5) El Jurat es reunirà en una primera sessió el 20 de febrer de 2018 per a fer la selecció de
les obres que entraran a concurs. Entre el 21 i el 23 de febrer de 2018 s’informarà els autors/es
de les obres seleccionades mitjançant resposta al mateix correu electrònic amb el qual han
presentat l’obra.
6) Els autors/es de les obres seleccionades han de presentar l’obra a la Casa de Cultura
situada al carrer Antoni Maura, núm. 4, 12001 Castelló, en horari de recepció, de dilluns a
divendres de 10 a 14 hores. Més informació en el telèfon 964 224 627. També es podrà utilitzar
qualsevol dels mitjans de presentació i enviaments establits en l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (d’ara endavant Llei 30/1992) (precepte que, després de la
derogació d’aquesta Llei, es manté en vigor d’acord amb la disposició final setena de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques),
indicant en ambdós casos “24é Premi Nacional d’Arts Plàstiques Ciutat de Castelló”.
La data límit per a la recepció d’obra seleccionada es fixa el 28 de març de 2018.
7) Les obres seleccionades conformaran l’exposició que s’inaugurarà una vegada que el
Jurat s’haja reunit en segona sessió per a triar l’obra guanyadora. En cas d’enviament, les obres
3
viatjaran per compte i risc de l’autor/a, anada i tornada. L’Ajuntament de Castelló no es farà
responsable del deteriorament patit en el transport de les obres, ni de la integritat d’aquestes
en cas de danys, encara que vetlarà per la seua protecció i conservació. L’embalatge ha
d’assegurar la integritat de l’obra i ha de ser reutilitzable perquè la devolució de l’obra es puga
realitzar dins del mateix embalatge.
8) S’estableix un únic premi amb una dotació de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), subjecta a
les retencions fiscals corresponents. L’obra premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament de
Castelló de la Plana a tots els efectes, inclús per a casos de reproducció.
9) L’autor/a de l’obra premiada serà convocat, amb la deguda antelació, a l’entrega del
diploma, que es realitzarà a la primavera de 2018 en l’acte públic de proclamació dels Premis
Ciutat de Castelló, al qual haurà d’assistir obligatòriament. En el transcurs de l’acte, l’autor/a
firmarà la seua obra. L’Ajuntament de Castelló de la Plana, de mutu acord amb l’autor/a de
l’obra premiada, pot organitzar una exposició monogràfica de les seues obres.
10) El Jurat pot concedir també un màxim d’una Menció d’Honor sense dotació econòmica.
L’Ajuntament de Castelló de la Plana pot organitzar una exposició, així com fer difusió de les
obres seleccionades d’entre les presentades a concurs.
El premi no podrà adjudicar-se de forma fragmentada i podrà quedar desert, si el jurat
considera insuficient la qualitat dels treballs presentats.
11) Les obres no premiades podran retirar-se, amb una acreditació prèvia, en el termini de
tres mesos comptadors des de la celebració de l’acte d’entrega del diploma. Transcorregut
aquest termini, els treballs quedaran en propietat de l’Ajuntament de Castelló a tots els
efectes.
12) S’entén d’aplicació a aquests premis la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional 10a d’aquest text legal.
13) La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de totes les seues bases.
14) En cas de reclamació o conflicte, seran competents els tribunals amb jurisdicció sobre
la ciutat de Castelló de la Plana.

Bases completas y más información
Imagen: “Arquitectura efímera” (fragmento), de Carolina Valls, premiada en la edición 2014

Guía para aterrizar en MARTE

Programación de actividades de MARTE:

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo Marte tiene entre sus objetivos la socialización del arte, por eso tiene entrada libre el jueves 11 de septiembre de 17h a 20’45h y de viernes a domingo de 11h a 14’30h y de 17h a 20’45h. Todas las actividades programadas son gratuitas.

Palau de la Festa 1

Este es el arte que defienden en su BASE SPACE:

Fundada en 1992, Cavecanem (Sevilla) parte de la idea tradicional de una galería para adaptarse y reinventarse ahora, veinte años después de su creación, en una oficina de servicio integral para el coleccionista de arte contemporáneo que ofrece asesoramiento, formación y divulgación, que se acerca a la innovación a través de las artes plásticas y pretende servir de plataforma para nuevos artistas. Presenta fotografías de Laura León (Sevilla, 1976) reportera gráfica de The New York Times, Der Spiegel, Le Monde y Times Magazine, entre otros, y Ocaña, que con su arte sentó las beses de la nueva cultura underground de la movida de Barcelona y posteriormente la madrileña.

Espacio Valverde (Madrid) tiene algo mágico y espontáneo. Jacobo Fitz-James Stuart, co-director junto con Asela Pérez, considera que la clave de su espacio está en la autenticidad, y por eso muestran las originales obras de  Robert Ferrer (Valencia, 1978),  Hugo Bruce (Reading, 1969) y Luis Vassallo (Madrid).

Robert Ferrer. Circles. Díptico en papel, tela y metacrilato, 2012. Cortesía de MARTE.

Robert Ferrer. Circles. Díptico en papel, tela y metacrilato, 2012. Cortesía de MARTE.

La Galería Sicart (Vilafranca del Penedès, Barcelona), aporta una de las apuestas más atrevidas de artistas jóvenes, haciendo especial hincapié en expresiones artísticas como la fotografía, el video, el dibujo, la pintura, los objetos y la instalación. Podemos ver una selección de obras de sus artistas Arturo Aguiar, Alejandra Alarcón, Nicanor Araoz, Lluís Barba, Diego Beyró, Muu Blanco, Calderón & Paulete, Marta Espinach, Patricio Gil Flood, Lidó Rico, Ruth Morán, Navarro Vejo, Gisela Ràfols, Silva Hauyón, Eulàlia Valldosera y Santiago Ydáñez.

La Galería Cànem (Castellón) era indispensable. Su labor en la difusión y promoción del arte contemporáneo, dedicando especial interés a las últimas tendencias y a los jóvenes artistas es ejemplar. Su apuesta en MARTE: Mar Arza.

Coll Blanc (Culla, Castellón), bajo la dirección de Mariano Poyatos, inició una serie de intercambios con la Fundacion Laxeiro (Vigo) dirigida por el filósofo Javier Bujan, la intención es dar a conocer artistas gallegos en la Comunidad Valenciana y artistas levantinos en Galicia bajo en nombre Entre Mares. Será este el proyecto a presentar en MARTE, con obras de Mar Vicente, Pepe Beas, Din Matamoro, Eduardo Alonso, Juan Ortí, Tono Carbajo, Elena Fernández e Ignacio Pérez Cofre.

MECA Mediterráneo Centro Artístico (Almería) fue fundada por el artista y comisario de exposiciones Fernando Barrionuevo en el año 1989 con el objeto de promover y difundir el arte contemporáneo y las nuevas tendencias. Con este fin se exponen obras de Marie-Pierre Guiennot, Tomás Cordero, Nora Schöpfer, Jerónimo Muñoz, Carmen Pascual, Fernando Barrionuevo, Juan Morante, Antonio de Diego Arias, Toña Gómez, Pedro Cuadra González, Fernando Baños, Manuel Vázquez Domínguez, Belén Mazuecos y Javier Navarro Romero.

Cervantes 6 tendencias (Oviedo) nace por un profundo amor al arte, en especial la pintura y la obra gráfica y con un clara línea de actuación orientada hacia el arte contemporáneo, apostando tanto por artistas emergentes así como por creadores consagrados de alto nivel. En MARTE pueden verse las esculturas de Andrés Vicente Blasco Martínez (Valencia); la fotografía de García de Marina (Gijón) e Irene Cruz (Madrid); las esculturas de Laura Medina Solera (Ciudad Real); y la pintura de Toya García Senra (Vigo) y Andrea Rabat (Oviedo).

Irene Cruz. Urlaub vacation. Cortesía de MARTE.

Irene Cruz. Urlaub vacation. Cortesía de MARTE.

La galería de arte Fontanar (Segovia) se dedica a la promoción y difusión de artistas jóvenes así como a la organización de exposiciones de artistas ya consagrados, tanto del ámbito nacional como del internacional. En MARTE presenta la instalación “Océano Plástico” del escultor Javier Ayarza Haro, una experiencia sensorial única que invita a la reflexión sobre el grave problema de acumulación de residuos plásticos que sufren los océanos.

Isabel Bilbao (Jávea/Berlín) tiene como objetivo crear un canal directo de comunicación entre artistas y sociedad. En MARTE se presenta la obra BenDay del valenciano Toni Sánchez.

Gestión Cultural O+O (Valencia) es un centro de referencia internacional que une las distintas culturas plásticas de oriente y occidente, tomando esta mezcla como unicidad. Cuentan con las fotografías desde Berlín de Sergio Belinchón y  Raúl Belinchón; la eufonía visual de Luis González Boix; el dibujo de Juan Carlos Julián; la propuesta iconográfica de  Enriqueta Hueso; y la simbología del artista japonés Kenryo Hara.

GaleríaCuatro (Valencia) se ha distinguido siempre por su intensa actividad expositiva de artistas tanto consolidados como emergentes, apoyando la evolución y difusión del Arte. Su selección de artistas pasa por Jorge Julve, y su reflexión acerca de las imágenes que habitan en Internet; las arquitecturas cambiantes de Carolina Valls; las composiciones fotográficas de Antonio Barroso;  las reflexiones de Roberto López; y el virtuosismo de Pablo Ferrer Rabanaque.

La galería Montsequi (Madrid) tiene como objetivo la promoción de artistas contemporáneos emergentes, permitiendo que los artistas interactúen con el público a través de sus obras. Podremos hacerlo con los trabajos de Miguel Carlos Montesinos (La Vall d´Uixó); Eduardo Zapiráin Múgica (San Sebastián); Luis Granda Guerrero (México D F);  y Zvominir Kremenic (Madrid).

Trentatres Gallery (Valencia) es una propuesta expositiva para la exhibición, promoción y venta de arte, principalmente pintura, dibujo, ilustracion y fotografía. Participan en MARTE con la obra de la dibujante Raquel Carrero (Valencia); la ceramista y escultora Hélène Crécent (Bordeaux); y el arte encapsulado desde Japón de Roberto Mollá (Valencia).

Aula Nómada (galería errante) es una anomalía del sistema, un proyecto dedicado al proceso y al encuentro artístico interdisciplinar en espacios alternativos. En Marte presentan la obra de dos artistas castellonenses: la pintura sobre tabla de Ana Sansano; y los dibujos de Sergi Cambrils.

EtHall (Barcelona) es un espacio dedicado a la exhibición de proyectos específicos de dibujo y arte contemporáneos y a la presentación de publicaciones propias y afines. Podremos disfrutar de los dibujos del ganador de la segunda edición del Premio de Dibujo Museo ABC Martín Vitaliti (Buenos Aires); y de la gran conversación dibujada de Anke Becker, Veronike Hinsberg, Inken Reinert (Berlín).

plano marte

ORBITAL SPACES
A estas exposiciones, se suma el Orbital Space, con la presencia de la instalación del Premio Internacional de Arte Contemporáneo de la Diputación de Castellón; una selección de obras de Habitat Artístic del Ayuntamiento de Castellón; los trabajos de Manuel Rodríguez, Rosario Ballesteros, Rosa Toro, Juan Castro, Rafael Peralbo, Cecilia Punzo, Carmen Jiménez, Juan Ramírez y Antonio Mansilla en el stand de la Fundación Carvajal; la obra de Fanny Galera y Rosana Zaera en la Galería Octubre de la UJI; el IVC+R y el SCRC, con aportaciones de la Fundación Anzo, el MACVAC y el patronato Martínez Guerricabeitia; y las propuestas de Idear Ideas, Naranjas con Arte, Trashformaciones, Revistart y Jot Down.

CURIOSITY SPACE
En el Curiosity Space el público podrá disfrutar de las apuestas de video arte, en pases continuos, de las galerías: Nube Cultural (Perú), Convergencia Gráfica (México), Dyne (México), Comitán Catorce (México), OSP (Perú), Studio Verve (India), CCFV (Perú), QCO (USA), Tembe (Argentina), Vacui Spacii (Argentina), Alter Ego (Ecuador), Martadero (Bolivia), Caracol Studio (Argentina), Trazas (Perú), Hat Gallery (España), Addaya (España), Aula Nómada (España), Cervantes6 (España), además del proyecto Border Body Mixing Identities de It’s Liquid (a través de MECA) y las proyecciones de los ganadores del concurso Orbital from Marte.

La programación del LABORATORY SPACE y el SOCIAL SPACE se abre a la participación libre, gratuita e interactiva del público. Estas son las fechas:

11 de septiembre de 2014. 19h. Concierto inaugural con la presentación de la obra musical Marte, compuesta por José Luis Miralles Bono, a cargo de Espai Clàssic.

12 de septiembre de 2014:
12h. Chat Show: quedamos para hablar de evolución del arte con finalidad social y la comunicación para el desarrollo. Ven a tomar algo y a charlar con artistas, teóricos, coleccionistas…

12h. Intervención pictórica con miembros de Afaniad.

18h. Chat Show: quedamos para hablar de coleccionismo y conservación del arte contemporáneo.

19h. Roots and skin. Danza contemporánea dirigida por Erica Galmes, a cargo de Coppelia.

19h. ¿Esto es (M)arte? Conferencia de Joan Feliu en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

13 de septiembre de 2014:
12h. Chat Show: quedamos para charlar del mundo de las Visual Arts.

18h. Hat Gallery organiza la charla y proyección La transformación del espacio.

18h. 13 de septiembre de 2014. 18h. Performance Live the System, de Miguel Andrés.

18’30h. Performance Si no puedo bailar tu revolución no me interesa, de Inés Bermejo y Eva Díez.

Inés Bermejo y Eva Díaz. Performance. Cortesía de MARTE.

Inés Bermejo y Eva Díaz. Performance. Cortesía de MARTE.

19h. Performance Tattoo Box by Mocete&Ribera. Intervención donde el espectador puede ser el artista.

14 de septiembre de 2014:
11h a 13h. Talleres infantiles Formigues en Marte. Organizado por Formigues Festival.

12h. Chat Show: hemos quedado para discutir sobre los principios del arte contemporáneo.

13h. Performance Romería del Pez Luna, de Javier Ayarza y Galería Fontanar.

Palau de la festa 2

Puedes consultar toda la información en www.feriamarte.com