Convocante: Ajuntament de Castelló de la Plana
Dotación: 3.000 euros
Modo de presentación: mediante e-mail
Plazo de admisión: hasta el 16 de febrero de 2018

24é PREMI CIUTAT DE CASTELLÓ D’ARTS PLÀSTIQUES
1) Poden concórrer a aquesta convocatòria obres realitzades en qualsevol tècnica i format
artístics amb una grandària de costat no superior a 150 cm, d’alçada no superior a 225 cm i un
pes no superior a 75 quilograms, i preparades perquè puguen ser exposades en condicions
convencionals.
2) No poden presentar-s’hi obres premiades en altres certàmens, ni podran participar obres
d’autors/es premiats en les dos últimes convocatòries dels premis Ciutat de Castelló d’Arts
Plàstiques, Pintura i/o de Ceràmica.
3) La presentació d’obres es farà únicament de forma telemàtica, mitjançant l’enviament
d’un únic correu electrònic a l’adreça cultura@castello.es.
A l’assumpte del correu figurarà el títol de l’obra. Al cos del correu figurarà escrit
“Participació en el 24é Premi Ciutat de Castelló d’Arts Plàstiques”. Al correu electrònic
s’adjuntaran 2 arxius:
– El primer arxiu, en format PDF, contindrà la fitxa tècnica de l’obra i fotografies o dissenys
de l’obra. En cas que aquest arxiu supere els 10 MB a causa del contingut o bé requerisca
ser enviat en un altre format per tractar-se de material audiovisual, art electrònic,
videoart o qualsevol altra disciplina que ho requerisca, es podrà inserir al correu
electrònic un enllaç de descàrrega per a l’adreça electrònica cultura@castello.es.
– El segon arxiu, en format PDF, disposarà de la informació següent: imatge escanejada del
DNI, NIE o passaport en estat de vigència i telèfon de contacte.
Els correus electrònics dels autors/es poden enviar-s’hi des de l’endemà de la publicació
d’aquestes bases en el Portal de la Ciutadania de l’Ajuntament de Castelló de la Plana fins
al 16 de febrer de 2018.
4) L’Ajuntament de Castelló de la Plana nomenarà un jurat que estarà presidit per la
regidora delegada de Cultura; com a secretari/ària, el secretari general de l’Administració
municipal o funcionari/ària en qui delegue; i els vocals següents: dos membres del Consell
Municipal de Cultura vinculats directament o indirecta a la producció o promoció de les arts
plàstiques; la directora de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló, o persona especialitzada en
qui delegue; el director del Museu de Belles Arts de Castelló, o persona especialitzada en qui
delegue; i un/a artista plàstic/a de reconegut prestigi. La decisió del jurat serà inapel·lable des
del punt de vista de la seua comesa tècnica.
5) El Jurat es reunirà en una primera sessió el 20 de febrer de 2018 per a fer la selecció de
les obres que entraran a concurs. Entre el 21 i el 23 de febrer de 2018 s’informarà els autors/es
de les obres seleccionades mitjançant resposta al mateix correu electrònic amb el qual han
presentat l’obra.
6) Els autors/es de les obres seleccionades han de presentar l’obra a la Casa de Cultura
situada al carrer Antoni Maura, núm. 4, 12001 Castelló, en horari de recepció, de dilluns a
divendres de 10 a 14 hores. Més informació en el telèfon 964 224 627. També es podrà utilitzar
qualsevol dels mitjans de presentació i enviaments establits en l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (d’ara endavant Llei 30/1992) (precepte que, després de la
derogació d’aquesta Llei, es manté en vigor d’acord amb la disposició final setena de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques),
indicant en ambdós casos “24é Premi Nacional d’Arts Plàstiques Ciutat de Castelló”.
La data límit per a la recepció d’obra seleccionada es fixa el 28 de març de 2018.
7) Les obres seleccionades conformaran l’exposició que s’inaugurarà una vegada que el
Jurat s’haja reunit en segona sessió per a triar l’obra guanyadora. En cas d’enviament, les obres
3
viatjaran per compte i risc de l’autor/a, anada i tornada. L’Ajuntament de Castelló no es farà
responsable del deteriorament patit en el transport de les obres, ni de la integritat d’aquestes
en cas de danys, encara que vetlarà per la seua protecció i conservació. L’embalatge ha
d’assegurar la integritat de l’obra i ha de ser reutilitzable perquè la devolució de l’obra es puga
realitzar dins del mateix embalatge.
8) S’estableix un únic premi amb una dotació de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), subjecta a
les retencions fiscals corresponents. L’obra premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament de
Castelló de la Plana a tots els efectes, inclús per a casos de reproducció.
9) L’autor/a de l’obra premiada serà convocat, amb la deguda antelació, a l’entrega del
diploma, que es realitzarà a la primavera de 2018 en l’acte públic de proclamació dels Premis
Ciutat de Castelló, al qual haurà d’assistir obligatòriament. En el transcurs de l’acte, l’autor/a
firmarà la seua obra. L’Ajuntament de Castelló de la Plana, de mutu acord amb l’autor/a de
l’obra premiada, pot organitzar una exposició monogràfica de les seues obres.
10) El Jurat pot concedir també un màxim d’una Menció d’Honor sense dotació econòmica.
L’Ajuntament de Castelló de la Plana pot organitzar una exposició, així com fer difusió de les
obres seleccionades d’entre les presentades a concurs.
El premi no podrà adjudicar-se de forma fragmentada i podrà quedar desert, si el jurat
considera insuficient la qualitat dels treballs presentats.
11) Les obres no premiades podran retirar-se, amb una acreditació prèvia, en el termini de
tres mesos comptadors des de la celebració de l’acte d’entrega del diploma. Transcorregut
aquest termini, els treballs quedaran en propietat de l’Ajuntament de Castelló a tots els
efectes.
12) S’entén d’aplicació a aquests premis la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional 10a d’aquest text legal.
13) La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de totes les seues bases.
14) En cas de reclamació o conflicte, seran competents els tribunals amb jurisdicció sobre
la ciutat de Castelló de la Plana.

Bases completas y más información
Imagen: “Arquitectura efímera” (fragmento), de Carolina Valls, premiada en la edición 2014