Convoca: Ayuntamiento de Algemesí
Dotación: 6.000 euros
Plazo: hasta el 30 de noviembre de 2022

BASES

1. S’estableix un premi de 6.000 euros que serà indivisible i es podrà declarar desert.

2. El jurat es reserva el dret a suggerir l’adquisició de més obres, en qualitat d’accèssits. A aquest efecte, regirà la valoració econòmica de l’obra, que presentarà l’autor juntament amb la documentació que se li sol·licita més avall.

3. Serà condició indispensable que les obres presentades siguen úniques i originals i que no hagen sigut premiades amb dotació econòmica en cap altre concurs. El tema i la tècnica seran totalment lliures i no s’hi admetran treballs protegits amb vidres o realitzats amb materials el transport i la manipulació dels quals presenten un risc per a la integritat de l’obra.

4. Cada autor podrà presentar un màxim de dues obres, les mesures de les quals no seran inferiors a 100 cm. ni superiors a 200 cm. per cada costat. Les obres no han d’anar signades.

5. L’obra premiada passarà a ser propietat exclusiva de l’Ajuntament d’Algemesí, el qual, com a propietari, podrà reproduir-la sempre que ho considere necessari en qualsevol tipus de suport o tècnica (fotografia, litografia, gravat, etc.).

algemesí, premio,

6. Les obres es presentaran en el registre telemàtic que habilitarà l’Ajuntament a la pàgina web: http://sede.algemesi.es a la pestanya Premi de Pintura del menú principal. És necessari el certificat digital o Accés Pin 24 hores. La resolució mínima serà de 3 megapíxels i la grandària màxima de l’arxiu de 5MB i en format jpg. S’hi indicaran les dades de l’obra i de l’autor (de l’autor: nom i cognoms, DNI, adreça i telèfon; de l’obra: títol, any, tècnica i mesures).

Opcionalment es pot adjuntar dossier o curriculum de l’artista en pdf. El termini d’admissió de les obres en format digital serà del 3 d’octubre al 30 de novembre de 2022 a les 14 hores. Una vegada analitzades les obres enviades en aquest format, el jurat realitzarà una primera selecció de 30 obres i convocarà els seleccionats perquè en realitzen l’enviament físic. El jurat no sabrà els noms dels participants fins haver emés el seu veredicte definitiu.

7. Els concursants seleccionats podran lliurar les obres personalment, degudament embalades, o per agència a ports pagats amb embalatge de cartó o caixa de fusta a l’adreça següent: Sala d’Exposicions Municipal Casino Lliberal C/ Muntanya, 24 46680 Algemesí Gestor: Álex Villar – exposicions@algemesi.net

8. Els concursants seleccionats aportaran dins de l’embalatge un currículum, una fotocòpia del DNI o passaport i un sobre tancat amb el nom de l’autor, el títol de l’obra i la seua valoració econòmica.

9. El jurat, la composició del qual es donarà a conéixer en el seu moment, realitzarà una selecció de les obres finalistes entre les quals es determinarà la guanyadora. A més, s’elaborarà un catàleg amb totes elles i s’hi organitzarà una exposició.

Per això, els participants cediran el dret de reproducció de les obres per al catàleg que editarà l’Ajuntament i prestaran l’obra seleccionada per a l’exposició temporal, que es farà entre el mesos de febrer i març de 2023. A més, es comprometen a no arreplegar-la fins a l’acabament de la mostra.

10. El veredicte i la data de l’acte oficial de lliurament dels premis es faran públics en el web de l’Ajuntament d’Algemesí www.algemesi.es)

Obra de Sergio Rocafort, premiado en la pasada edición del Certamen.

11. Les obres presentades i no seleccionades podran ser retirades a partir dels 15 dies posteriors a la publicació del veredicte del jurat. Ho podrà fer l’autor o una persona o empresa autoritzada.

Transcorreguts 30 dies des de la publicació del veredicte, si no l’arreplega, s’entendrà que l’autor renuncia a la seua propietat i quedarà en poder de l’Ajuntament. L’entitat organitzadora tornarà les obres seleccionades desprès de la exposición a través d’empresa de transport a càrreg de l’ajuntament.

12. L’Ajuntament vetlarà per la conservació des les obres inscrites, però no es responsabilitza dels desperfectes i les pèrdues que s’ocasionen per transport, robatori, incendi, etc., mentre estiguen en el seu poder.

13. L’Ajuntament es reserva el dret a realitzar les modificacions pertinents en aquestes bases sempre que considere que pot contribuir a una millor execució i a l’èxit del certamen.

14. El guanyador del premi estarà sotmés a la fiscalitat corresponent i s’hi aplicaran las retencions establides legalment.

15. Els guanyadors dels premis han d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

16. La participació en aquest premi suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

17. Les decisions preses pel comité d’admissió i pel jurat seran inapel·lables.

Las únicas bases con carácter válido son las publicadas por la entidad Convocante. MAKMA no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.