Convocante: Universitat de València
Dotación: 12.000 euros
Modo de presentación: online
Plazo de admisión: hasta el 29 de abril de 2019

La Mostra art públic / universitat pública és una iniciativa que pretén dinamitzar els espais públics del campus de Burjassot i transformar l’entorn universitari en un lloc d’intervenció artística obert a la societat. Per això, l’organització selecciona una sèrie de projectes artístics de caràcter efímer que establisquen un diàleg entre art i ciència, com a exercici i repte de la cultura contemporània, i que interactuen amb l’espai universitari del Campus de Burjassot.

La Mostra és una iniciativa que organitza el Servei d’Informació i Dinamització de la Universitat de València (Sedi) amb la col·laboració del Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València.

Participants

Persones majors d’edat de qualsevol nacionalitat o lloc de residència. Les propostes es poden presentar mitjançant una sol·licitud individual o col·lectiva. Cada participant o equip pot presentar només una sol·licitud i un projecte.

Requisits

S’hi poden presentar qualsevol mena de projectes artístics d’art públic que s’exposaran en el campus Burjassot de la Universitat de València durant un període de quatre setmanes, fixat entre els mesos de setembre, octubre i novembre.

mostraUV

Es tindran en compte les condicions següents:

La intervenció proposada en el projecte no pot comportar en cap cas una agressió o deteriorament dels edificis, les instal·lacions o el context arquitectònic i urbanístic del campus.
Les instal·lacions artístiques situades a l’exterior del campus s’han d’adequar a la seua ubicació a l’aire lliure i, per tant, els materials i les condicions del muntatge han de garantir la resistència als factors meteorològics al llarg de quatre setmanes.
Les imatges utilitzades per al desenvolupament dels projectes no poden estar subjectes a drets de propietat i, en tot cas, l’artista serà responsable de la utilització i l’obtenció dels drets d’ús d’aquestes imatges.

Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari disponible en ENTREU, seu electrònica de la Universitat de València, o en qualsevol altre registre previst en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Si no sou membres de la Universitat de València, consulteu aquestes indicacions per a crear un usuari extern de la seu electrònica [Indicacions, pdf].

Criteris per a la valoració dels projectes (fins a 10 punts)

El jurat aplicarà en la valoració dels projectes els criteris següents:

La qualitat artística dels projectes (fins a 5 punts).
La relació dels projectes amb l’objecte de les bases (fins a 1,5 punts).
L’adaptació de les intervencions artístiques al campus i la seua capacitat de transformació, dinamització i adaptació a l’entorn (fins a 1,5 punts).
La incorporació de la perspectiva de gènere i/o dels criteris de sostenibilitat ambiental en la definició dels projectes (fins a 1 punt).
La vinculació a línies d’investigació en qualsevol estructura de recerca del campus de Burjassot (fins a 1 punt).

Termini de presentació

Del 27 de febrer al 25 d’abril de 2019, a les 14.00 hores.

Dotació econòmica

La dotació econòmica per a cadascun dels projectes premiats serà de 2.000 €. Aquesta dotació es farà efectiva de la següent manera: un 50% després de la resolució de la concessió, i l’altre 50%, una vegada acabada l’exposició (inclòs el desmuntatge de les instal·lacions i el lliurament d’un text explicatiu de l’obra destinat al catàleg).Les quantitats econòmiques indicades per a cada projecte estan sotmeses a les retencions i impostos corresponents que siguen aplicables en cada cas.

Comissariat

La comissària de la XXII Mostra art públic / universitat pública és Alba Braza.

Jurat

El jurat de está integrat per:

Alba Braza Boïls, comissària de la Mostra art públic/universitat pública.

M. Teresa Ibáñez Giménez, tècnica de gestió cultural de la Fundació General de la Universitat de València.

Josefa López Poquet, artista visual i professora del Departament de dibuix de la Universitat Politècnica de València.

Juan Guardiola Román, director del Centro de Arte y Naturaleza-CEDAN (Huesca).

Más información
Imagen de portada: Jorge Isla, proyecto LUV-A, 2018. Foto: Jorge Lorenzo