XX Mostra Art Públic / Universitat Pública

Convocante: Universitat de València
Dotación: 10.000 euros en total
Modo de presentación: online
Plazo de admisión: hasta el 27 de abril de 2017

La vicerrectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de València, mitjançant el Sedi (Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants), i amb la col·laboració del vicerectorat de Cultura i Igualtat, dins la programació d’activitats culturals del Festival de Benvinguda 2017, convoca la XX Mostra Art Públic / Universitat Pública.

La convocatòria està dirigida a artistes visuals, sense límit d’edat, interessats a crear una obra site specific per al campus de Burjassot-Paterna on es palese una de les múltiples possibilitats que ofereix el binomi art i ciència. Les cinc obres premiades, amb 2.000€ cadascuna, integraran l’exposició que s’inaugurarà en el Festival de Benvinguda de la Universitat de Valencia del curs 2017-18.

Bases de la
XX Mostra art públic /
universitat pública.
Festival de Benvinguda 2017
Preàmbul
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política
Lingüística de la Universitat de València,
mitjançant el Sedi (Servei d’Informació i
Dinamització dels Estudiants), i amb la
col·laboració del vicerectorat de Cultura i
Igualtat, dins la programació d’activitats
culturals del Festival de Benvinguda 2017,
convoca la XX Mostra d’Art Públic Art Pú-
blic / Universitat Pública.
Amb aquesta convocatòria, la Universitat
de València pretén dinamitzar els espais
públics del campus de Burjassot-Paterna i
transformar l’entorn universitari en un lloc
d’intervenció artística obert a la societat,
interpretant també Internet com un espai
públic en un context d’interacció.

Primera. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la
selecció, en règim de concurrència competitiva,
de cinc projectes artístics que establisquen
un diàleg obert entre art i ciència,
com a exercici i repte de la cultura contemporània,
i que interactuen amb l’espai
universitari del Campus de Burjassot-Paterna,
on seran exposats durant el Festival
de Benvinguda 2017. Els projectes han de
ser intervencions artístiques de caràcter
efímer dutes a terme al campus de Burjassot-Paterna
de la Universitat de Valencia,
i poden incorporar intervencions en l’espai
públic virtual.
Segona. Participants
Poden participar-hi les persones majors
d’edat de qualsevol nacionalitat o lloc de
residència. Les propostes es poden presentar
mitjançant una sol·licitud individual
o col·lectiva. Cada participant o equip
pot presentar només una sol·licitud i un
projecte.

Tercera. Requisits
S’hi poden presentar qualsevol mena de
projectes artístics d’art públic destinats
a l’exposició temporal al campus Burjassot-Paterna
de la Universitat de València.
Es tindran en compte les condicions següents:
• Els projectes han de ser originals i no
haver estat premiats, seleccionats o
publicats en cap altra convocatòria de
premis o d’ajudes.
• La intervenció proposada en el projecte
no pot comportar en cap cas una agressió
o deterioració de les edificacions, les
instal·lacions o el context arquitectònic i
urbanístic del campus.
• Les instal·lacions situades a l’exterior
del campus s’han d’adequar a la seua
ubicació a l’aire lliure i, per tant, els
materials i les condicions del muntatge
han de garantir la resistència als factors
meteorològics al llarg de quatre
setmanes.
• Les imatges utilitzades per al desenvolupament
dels projectes no poden
estar subjectes a drets de propietat i,
en tot cas, l’artista serà responsable de
la utilització i l’obtenció dels drets d’ús
d’aquestes imatges.
• En cas que els projectes seleccionats incorporen
un vessant virtual o digital, es
podrà accedir a l’espai virtual des d’un
enllaç ubicat en el web de la Universitat
de València. Els projectes s’han d’ajustar
a les normes d’ús de recursos informà-
tics de la UVEG.
Quarta. Sol·licituds, documentació i
termini de presentació
4.1. Lloc i forma de presentació de les sol·
licituds. Les sol·licituds s’han de presentar,
degudament emplenades, mitjançant
el formulari disponible en ENTREU, seu
electrònica de la Universitat de València
[http://entreu.uv.es] (d’ara endavant
ENTREU), o en qualsevol altre registre
previst en l’article 38.4 de la Llei 30/1992
de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú. Amb la presentació de la sol·licitud,
la persona sol·licitant declara sota la seua
responsabilitat el que segueix:
• Que totes les dades incorporades a la
sol·licitud s’ajusten a la realitat.
• Que queda assabentada que la inexactitud
de les circumstàncies declarades
comporta la denegació o revocació de
l’ajuda.
• Que no està incurs en cap de les circumstàncies
que recullen els articles
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
• Que l’obra presentada és original i inèdita
i no és còpia ni modificació d’una altra
• Que és titular dels drets d’autoria del
treball que s’hi presenta.
• Que si el treball resultara premiat, cedeix
a la Universitat de València els
drets d’explotació de l’obra i dels drets
de reproducció, distribució i comunicació
pública.
• Que accepta les bases de la convocatò-
ria per a la qual sol·licita l’ajuda.
4.2. Si el projecte és presentat per un equip
o col·lectiu d’artistes, la inscripció l’ha de
realitzar un dels membres de l’equip, que
actuarà com a representat del grup, tot i
que tots tindran la condició de beneficiaris
a parts iguals i amb les obligacions que
corresponga segons l’article 11 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions. La persona que actua com a
representant consignarà en la sol·licitud
nom, cognoms i document d’identificació
de la resta de membres de l’equip.
4.3. Amb la sol·licitud s’ha d’aportar la documentació
següent:
• Document d’identificació (DNI o passaport)
del/de la participant o dels membres
de l’equip.
• Currículum artístic detallat. Si el projecte
és presentat per un equip o col·
lectiu d’artistes, s’han d’aportar els
currículums de cada membre. La comissió
de selecció pot reclamar als sol·
licitants la presentació dels documents
originals que acrediten els mèrits indicats
en el currículum.
• Dossier personal complet de l’obra anteriorment
realitzada en un únic arxiu en
format PDF d’un màxim de 10 pàgines.
• Dossier detallat del projecte artístic proposat,
que ha d’incloure: una descripció
per escrit explicativa del projecte amb
la motivació, els continguts i la seua
adequació als espais indicats (aquesta
descripció no pot ser superior a 3 fulls);
esbossos, elements gràfics o sonors i
imatges, plànols i dibuixos explicatius
de la instal·lació, o del desenvolupament
virtual del projecte (un màxim de 10
fulls); i materials que s’hi faran servir.
Alternativament, els documents adjunts
a la sol·licitud poden ser ubicats pels
sol·licitants en un entorn web o servidor
d’Internet, amb un enllaç que permeta a la
comissió de valoració accedir-hi.
4.4. Termini de presentació. Les sol·licituds
i els projectes es poden presentar
des de l’endemà de la publicació de l’extracte
d’aquesta convocatòria en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana-DOGV i
fins al 27 d’abril de 2017.
Cinquena. Tramitació
5.1. La instrucció del procediment de
concessió de les ajudes, la fa la unitat
administrativa del Servei d’Informació i
Dinamització (Sedi), de la Universitat de
València.
5.2. Les notificacions que tinguen lloc en
les diferents fases de la instrucció es faran,
si s’escau, a través d’ENTREU, d’acord
amb el que disposa la seu electrònica de
la Universitat de València.
5.3. La convocatòria i la resolució de concessió
d’aquestes ajudes es publicarà,
amb efecte de notificació, al tauler oficial
de la Universitat de València [https://tauler.uv.es]
i es comunicarà a totes les persones
que sol·liciten l’ajuda.
Sisena. Resolució
6.1. Comissió de selecció. La comissió de
selecció, nomenada pel rector a proposta
de la vicerectora d’Estudis de Grau i Política
Lingüística, estarà formada per:
• El delegat d’Estudiants de la Universitat
de València, com a president de la
comissió o la persona en qui del·legue.
• La cap del Servei d’Informació i Dinamització
(Sedi).
• Tres vocals entre professionals, artistes
i investigadors en el camp de les arts
plàstiques i audiovisuals.
• La comissària de la Mostra.
• Dues tècniques del Sedi.
Els integrants d’aquesta comissió es faran
públics en el tauler oficial de la Universitat
de València.
6.2. Criteris per a la valoració dels projectes
(fins a 10 punts). La comissió de selecció
aplicarà en la valoració dels projectes,
els criteris següents:
• La qualitat artística dels projectes (fins
a 5 punts).
• La relació dels projectes amb l’objecte
de les bases (fins a 2,5 punts).
• L’adaptació de les intervencions artístiques
al campus i la seua capacitat de
transformació, dinamització i adaptació
a l’entorn (fins a 1,5 punts).
• La consideració de la perspectiva
d’igualtat de gènere i dels criteris de
campus sostenible de la Universitat de
Valencia en la definició dels projectes
(fins a 1 punt).
6.3. Publicació de la resolució.
• La comissió de selecció avaluarà els projectes
presentats, i en seleccionarà els
5 amb la millor puntuació perquè siguen
exposats durant el Festival de Benvinguda
del curs 2017-2018; així mateix, realitzarà
la proposta de concessió a la vicerectora
d’Estudis de Grau i Política Lingüística.
• La comissió pot determinar o modificar
l’espai destinat a cada una de les intervencions,
segons la seua adequació i
l’ús acadèmic del campus.
La comissió de selecció pot no concedir
la totalitat de les ajudes previstes,
d’acord amb la qualitat dels projectes
presentats.
• La vicerectora d’Estudis de Grau i Política
Lingüística de la Universitat de
València resoldrà les ajudes una vegada
vista la proposta de concessió de la
comissió dins dels sis mesos següents
a la finalització del termini de presentació
de les sol·licituds, segons el que
disposa l’article 25 de Llei 38/2003 General
de subvencions.
• La concessió de les ajudes podrà ser
revocada, amb reintegrament total o
parcial de l’import, per incompliment de
les obligacions referides o si es descobreix
que en la concessió hi hagué ocultació
o falsejament de dades o també
si n’hi ha incompatibilitat amb altres
ajudes semblants.
Setena. Obligacions dels
artistes seleccionats
• Els artistes seleccionats han d’acceptar
per escrit la dotació econòmica concedida
en imprès normalitzat (facilitat
pel Sedi). L’imprès ha de ser signat pel
beneficiari o beneficiaris i presentat
abans de 10 dies hàbils a partir de la
publicació de la concessió. Si la dotació
econòmica no és acceptada en aquest
termini, l’ajuda serà revocada. automà-
ticament.
• Les intervencions físiques al campus
de Burjassot-Paterna seran exposades
durant un període de quatre setmanes
fixat entre els mesos de setembre, octubre
i novembre, dins la programació
del Festival de Benvinguda de la Universitat
de València 2017. El comissariat de
la Mostra estarà a càrrec d’Alba Braza.
• El muntatge dels projectes, els treballs
previs i el transport de materials s’ha
de fer en els tres dies previs a la inauguració
de la Mostra. En tot cas, l’obra
haurà d’estar completada en totes les
fases de muntatge com a màxim a les
12:00 del dia de la inauguració.
• Els projectes han de permetre ser desmuntats
en el termini de les 24 hores
posteriors al tancament de l’exposició.
El desmuntatge de les obres començarà
el divendres de la setmana de finalització
de la Mostra, a les 17:00.
• El procés de muntatge i desmuntatge
no pot comportar cap agressió o deteriorament
de les instal·lacions i edificacions
al campus de Burjassot-Paterna.
• Les despeses derivades de les intervencions,
el transport, muntatge i desmuntatge,
com també la seua producció, seran
a càrrec dels artistes seleccionats.
• Una vegada resolt el procediment, els
artistes seleccionats que decidisquen
no participar en la Mostra, hauran de
comunicar al Sedi, per escrit, la renúncia
a la dotació econòmica.
Huitena. Dotació econòmica
8.1. La dotació econòmica per a cadascun
dels projectes premiats serà de 2.000 €.
Aquesta dotació es farà efectiva de la següent
manera: un 50% després de la resolució
de la concessió, i l’altre 50%, una vegada
acabada l’exposició (inclòs el desmuntatge
de les instal·lacions i el lliurament d’un text
explicatiu de l’obra destinat al catàleg).
8.2. Les quantitats econòmiques indicades
per a cada projecte estan sotmeses a
les retencions i impostos corresponents
que siguen aplicables en cada cas.
8.3. L’organització no es fa responsable dels
danys que puguen patir les obres durant
l’exposició, el muntatge i el desmuntatge.
(…) Leer bases completas aquí

Concha Jerez y los espacios de interferencias

La Universitat de València presenta el Catálogo de la XVIII Mostra Art públic / Universitat pública y convoca la edición 2016 con una conferencia de Concha Jerez, Premio Nacional de Artes Plásticas 2015.

Concha Jerez. Cortesía de la artista.

Concha Jerez. Cortesía de la artista.

El Servicio de Información y Dinamización de Estudiantes-SeDi presenta el Catálogo de la XVIII Muestra de Arte Público-Universidad Pública para Jóvenes Creadores. La Muestra se llevó a cabo el pasado mes de octubre en el Campus dels Tarongers en el marco del Festival de Benviguda de la Universitat de València.

La presentación tendrá lugar el jueves 3 de marzo a las 19h en el Aula Transparente del Centro Cultural La Nau, donde se llevará a cabo la conferencia “Espacios de interferencias” a cargo de Concha Jerez, artista, Premio Nacional de Artes Plásticas 2015.

Concha Jerez. Cortesía de la artista.

Concha Jerez. Cortesía de la artista.

Los proyectos incluidos en el catálogo han sido los siguientes: DE PERDIDOS A PERDEDORES, de Pablo Bellot García. EN CONSTRUCCIÓN, de Carles Llonch Molina. LA CULTURA CULTIVA/ CULTIVA LA CULTURA, de Óscar Martín Valdespino. CIUDADANOS EN CINTA AMERICANA, de Disneylexia. LA BARRACA DE LA YAYA, YA NO ESTÁ, de Nuria Moreno Campello. ACCESO, de Raúl León Mendoza. THE 6 ANTENNA JAMMER CAR, de Tania Blanco (proyecto invitado) y WIND WAVE, de Hugo Martínez Tormo (proyecto invitado).
Presentación de las bases de la edición 2016.

En el acto se presentarán también las bases de la convocatoria de la XIX Muestra que, comisariada por José Luis Pérez Pont desde su inicio, presenta como novedad esta edición de 2016 su ubicación en los espacios del Campus de Burjassot de la Universitat de València, tras dieciocho años realizándose en el Campus dels Tarongers.

La Muestra de Arte Público pretende dinamizar los espacios universitarios y transformarlos en un lugar de intervención artística abierto a la sociedad. Así mismo, se pretende fomentar la difusión de las propuestas de los jóvenes artistas e implicarlos en las actividades de bienvenida al nuevo curso.

El objeto de esta convocatoria es la selección de un total de ocho proyectos con una dotación económica de 1.000 euros para cada uno de ellos.

La participación está abierta a todos los jóvenes hasta los 35 años de edad. Así mismo, y sin límite de edad, podrán participar las y los artistas matriculados en cualquier universidad pública del estado o de la Xarxa Vives de Universidades y en las Escuelas de Arte y Superiores de Diseño.

Las propuestas se podrán presentar mediante una solicitud individual o colectiva a través de ENTREU (Entorno de tramitación electrónica de la Universidad) desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el DOCV y hasta las 14 h del día 2 de mayo de 2016.

Se puede encontrar más información en el blog http://www.uv.es/dinamitzacio

Art públic / Universitat pública cumple 18 años

XVIII Art públic / Universitat pública
Campus dels Tarongers. Universitat de València
Conferencia: 19 de octubre, 11 h., a cargo de Nuria Enguita, «Procesos dialógicos y prácticas colaborativas entre arte y comunidad». (Aula 109-Aulari Nord).
Inauguración: 19 de octubre, 12.30 h.
Del 19 al 23 de octubre de 2015

Art Públic/Universitat Pública persevera en su voluntad de establecer lazos de comunicación entre las personas que integran la comunidad universitaria y los lenguajes artísticos contemporáneos, con la sociedad como telón de fondo. Para ello, cada año jóvenes artistas llevan a cabo intervenciones de carácter efímero que se insertan en la cotidianidad del Campus dels Tarongers de la Universitat de València, estimulando la reflexión e invitando a la participación. Estas son las propuestas que componen la nueva muestra del proyecto, comisariado por José Luis Pérez Pont, que alcanza ya sus 18 ediciones.

Pablo Bellot. De perdidos a perdedores, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

Pablo Bellot. De perdidos a perdedores, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

1. PABLO BELLOT. De perdidos a perdedores
Cuando los pensamientos de la inmensa mayoría de la sociedad están enfocados a la «esperanza» en vez de al «deseo», es porque la situación es nefasta y el estado de bienestar como tal ha desaparecido. Como si de supervivientes pidiendo auxilio se tratara, de los jardines de la propia universidad surgen unas letras que emiten un mensaje de socorro. La universidad pide ser salvada como si fuera un náufrago, en alusión a la situación extrema en la que se encuentra el sistema educativo y las barreras que dificultan el acceso a la formación a una parte de la población por cuestiones de índole económica, en un claro retroceso de derechos sociales.

 

Óscar Martín Valdespino. La cultura cultiva / Cultiva la cultura, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

Óscar Martín Valdespino. La cultura cultiva / Cultiva la cultura, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

2. ÓSCAR MARTÍN VALDESPINO. La cultura cultiva/Cultiva la cultura
El contexto universitario es un espacio donde la cultura es fomentada a partir de la educación, es por tanto un espacio de cultivo del ser humano. La Universitat de València estuvo inicialmente dedicada a los estudios de humanidades. Este culto a las letras hace también referencia al letrado, término que inicialmente designaba a los que podían acceder a las letras, en un contexto histórico en el que estar alfabetizado era en la práctica ser tenido por culto o instruido. Para este proyecto se ha optado tanto por la utilización de las propias letras –como elemento físico de la instalación– como a su cultivo como referencia a la raíz común con el término «cultura».

 

Carles Llonch Molina. En construcció, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

Carles Llonch Molina. En construcció, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

3. CARLES LLONCH MOLINA. En construcción
La ciudad ha crecido según lógicas cada vez menos sensibles a las personas y la vida que en ella transcurre. En parte debido a esa escala, las personas se empequeñecen y la ciudadanía pierde su capacidad para transformar el uso del espacio urbano. Este proyecto se plantea como un juego que recupera la lógica de aquellas piezas de madera con las que hacer construcciones. Las piezas, creadas en cartón, invitan a participar en el juego de componer nuevas estructuras, a proyectar simbólicamente nuevas realidades, a tomar la iniciativa.

 

Hugo Martínez-Tormo. Wind Wave, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

Hugo Martínez-Tormo. Wind Wave, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

4. HUGO MARTÍNEZ-TORMO. Wind Wave
Instalación cinético-sonora que provoca un movimiento oscilatorio y genera sonido mediante el golpeo repetido de sus propios componentes gracias a la acción del viento. Los componentes móviles de la instalación, dispuestos verticalmente y uno al lado del otro, generan un efecto óptico a través de la estética del movimiento, mostrando la relación existente entre Arte y Ciencia.

 Disneylexia. Ciudadanos en cinta americana, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

5. DISNEYLEXIA. Ciudadanos en cinta americana
Mediante una técnica de grafiti a partir de cinta americana, se representa a personajes maniatados y amordazados, en una clara referencia a la polémica «ley mordaza» que amenaza con restringir libertades públicas y la capacidad de expresión de la ciudadanía. Sin duda uno de los más graves atropellos a los derechos ciudadanos llevados a cabo en el actual periodo democrático. La obra interviene en siete de los pilares de la fachada de la Facultad de Derecho, en una alusión simbólica al potencial de los actuales y los futuros especialistas en leyes, que podrán influir con su criterio en esta materia.

 

Nuria Moreno Campello. La barraca de la iaia, ya no existe, 2015. Art públic / Universitat pública. Cortesía de la artista.

Nuria Moreno Campello. La barraca de la iaia, ya no existe, 2015. Art públic / Universitat pública. Cortesía de la artista.

6. NURIA MORENO CAMPELLO. La barraca de la yaya ya no existe
Este proyecto habla sobre la memoria de lo olvidado. Las barracas en Valencia eran las pequeñas viviendas que habitaban los labradores de las huertas, edificios que se han ido destruyendo como resultado del crecimiento urbano, hasta el punto de prácticamente desaparecer. La zona de la Carrasca, en la que actualmente se encuentra el Campus dels Tarongers, era hasta el siglo xx una zona muy poco poblada, donde predominaba la huerta y algunas de esas pequeñas viviendas. Recreando un plano en planta de una pequeña comunidad de tres barracas, la artista nos ayuda a recuperar la memoria del lugar en el que ahora se encuentra este campus.

 

Tania Blanco. The 6 Antenna Jammer Car, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía de la artista.

Tania Blanco. The 6 Antenna Jammer Car, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía de la artista.

7. TANIA BLANCO. The 6 Antenna Jammer Car
Se desarrolla una reflexión sobre la invasión de las señales y frecuencias de las telecomunicaciones. El campo electromagnético está condicionado por la presencia de diversas frecuencias y radiaciones al servicio de las redes de las telecomunicaciones y las tecnologías necesarias para el intercambio de información entre los usuarios de la red, de los móviles, etc. Este espacio que colapsa aire y materia se hace visible cuando un dispositivo como un móvil, un ordenador portátil, una tablet, etc. revela la información que fluye a través del espacio que somos y que nos rodea. Este proyecto plantea reflexionar acerca de la descongestión de ciertas frecuencias que circulan en el espacio público, al aire libre.

Raúl León. Acceso, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

Raúl León. Acceso, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

@ RAÚL LEÓN MENDOZA. Acceso
Este proyecto interviene exclusivamente en el espacio digital, desarrollando un ejercicio práctico que busca comprobar el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. El derecho de acceso a los datos personales viene regulado en el artículo 15 de esa ley, que dice: «El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento […]».

Art públic 2015