Convocante: Universitat de València
Dotación: 10.000 euros en total
Modo de presentación: online
Plazo de admisión: hasta el 27 de abril de 2017

La vicerrectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de València, mitjançant el Sedi (Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants), i amb la col·laboració del vicerectorat de Cultura i Igualtat, dins la programació d’activitats culturals del Festival de Benvinguda 2017, convoca la XX Mostra Art Públic / Universitat Pública.

La convocatòria està dirigida a artistes visuals, sense límit d’edat, interessats a crear una obra site specific per al campus de Burjassot-Paterna on es palese una de les múltiples possibilitats que ofereix el binomi art i ciència. Les cinc obres premiades, amb 2.000€ cadascuna, integraran l’exposició que s’inaugurarà en el Festival de Benvinguda de la Universitat de Valencia del curs 2017-18.

Bases de la
XX Mostra art públic /
universitat pública.
Festival de Benvinguda 2017
Preàmbul
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política
Lingüística de la Universitat de València,
mitjançant el Sedi (Servei d’Informació i
Dinamització dels Estudiants), i amb la
col·laboració del vicerectorat de Cultura i
Igualtat, dins la programació d’activitats
culturals del Festival de Benvinguda 2017,
convoca la XX Mostra d’Art Públic Art Pú-
blic / Universitat Pública.
Amb aquesta convocatòria, la Universitat
de València pretén dinamitzar els espais
públics del campus de Burjassot-Paterna i
transformar l’entorn universitari en un lloc
d’intervenció artística obert a la societat,
interpretant també Internet com un espai
públic en un context d’interacció.

Primera. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la
selecció, en règim de concurrència competitiva,
de cinc projectes artístics que establisquen
un diàleg obert entre art i ciència,
com a exercici i repte de la cultura contemporània,
i que interactuen amb l’espai
universitari del Campus de Burjassot-Paterna,
on seran exposats durant el Festival
de Benvinguda 2017. Els projectes han de
ser intervencions artístiques de caràcter
efímer dutes a terme al campus de Burjassot-Paterna
de la Universitat de Valencia,
i poden incorporar intervencions en l’espai
públic virtual.
Segona. Participants
Poden participar-hi les persones majors
d’edat de qualsevol nacionalitat o lloc de
residència. Les propostes es poden presentar
mitjançant una sol·licitud individual
o col·lectiva. Cada participant o equip
pot presentar només una sol·licitud i un
projecte.

Tercera. Requisits
S’hi poden presentar qualsevol mena de
projectes artístics d’art públic destinats
a l’exposició temporal al campus Burjassot-Paterna
de la Universitat de València.
Es tindran en compte les condicions següents:
• Els projectes han de ser originals i no
haver estat premiats, seleccionats o
publicats en cap altra convocatòria de
premis o d’ajudes.
• La intervenció proposada en el projecte
no pot comportar en cap cas una agressió
o deterioració de les edificacions, les
instal·lacions o el context arquitectònic i
urbanístic del campus.
• Les instal·lacions situades a l’exterior
del campus s’han d’adequar a la seua
ubicació a l’aire lliure i, per tant, els
materials i les condicions del muntatge
han de garantir la resistència als factors
meteorològics al llarg de quatre
setmanes.
• Les imatges utilitzades per al desenvolupament
dels projectes no poden
estar subjectes a drets de propietat i,
en tot cas, l’artista serà responsable de
la utilització i l’obtenció dels drets d’ús
d’aquestes imatges.
• En cas que els projectes seleccionats incorporen
un vessant virtual o digital, es
podrà accedir a l’espai virtual des d’un
enllaç ubicat en el web de la Universitat
de València. Els projectes s’han d’ajustar
a les normes d’ús de recursos informà-
tics de la UVEG.
Quarta. Sol·licituds, documentació i
termini de presentació
4.1. Lloc i forma de presentació de les sol·
licituds. Les sol·licituds s’han de presentar,
degudament emplenades, mitjançant
el formulari disponible en ENTREU, seu
electrònica de la Universitat de València
[http://entreu.uv.es] (d’ara endavant
ENTREU), o en qualsevol altre registre
previst en l’article 38.4 de la Llei 30/1992
de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú. Amb la presentació de la sol·licitud,
la persona sol·licitant declara sota la seua
responsabilitat el que segueix:
• Que totes les dades incorporades a la
sol·licitud s’ajusten a la realitat.
• Que queda assabentada que la inexactitud
de les circumstàncies declarades
comporta la denegació o revocació de
l’ajuda.
• Que no està incurs en cap de les circumstàncies
que recullen els articles
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
• Que l’obra presentada és original i inèdita
i no és còpia ni modificació d’una altra
• Que és titular dels drets d’autoria del
treball que s’hi presenta.
• Que si el treball resultara premiat, cedeix
a la Universitat de València els
drets d’explotació de l’obra i dels drets
de reproducció, distribució i comunicació
pública.
• Que accepta les bases de la convocatò-
ria per a la qual sol·licita l’ajuda.
4.2. Si el projecte és presentat per un equip
o col·lectiu d’artistes, la inscripció l’ha de
realitzar un dels membres de l’equip, que
actuarà com a representat del grup, tot i
que tots tindran la condició de beneficiaris
a parts iguals i amb les obligacions que
corresponga segons l’article 11 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions. La persona que actua com a
representant consignarà en la sol·licitud
nom, cognoms i document d’identificació
de la resta de membres de l’equip.
4.3. Amb la sol·licitud s’ha d’aportar la documentació
següent:
• Document d’identificació (DNI o passaport)
del/de la participant o dels membres
de l’equip.
• Currículum artístic detallat. Si el projecte
és presentat per un equip o col·
lectiu d’artistes, s’han d’aportar els
currículums de cada membre. La comissió
de selecció pot reclamar als sol·
licitants la presentació dels documents
originals que acrediten els mèrits indicats
en el currículum.
• Dossier personal complet de l’obra anteriorment
realitzada en un únic arxiu en
format PDF d’un màxim de 10 pàgines.
• Dossier detallat del projecte artístic proposat,
que ha d’incloure: una descripció
per escrit explicativa del projecte amb
la motivació, els continguts i la seua
adequació als espais indicats (aquesta
descripció no pot ser superior a 3 fulls);
esbossos, elements gràfics o sonors i
imatges, plànols i dibuixos explicatius
de la instal·lació, o del desenvolupament
virtual del projecte (un màxim de 10
fulls); i materials que s’hi faran servir.
Alternativament, els documents adjunts
a la sol·licitud poden ser ubicats pels
sol·licitants en un entorn web o servidor
d’Internet, amb un enllaç que permeta a la
comissió de valoració accedir-hi.
4.4. Termini de presentació. Les sol·licituds
i els projectes es poden presentar
des de l’endemà de la publicació de l’extracte
d’aquesta convocatòria en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana-DOGV i
fins al 27 d’abril de 2017.
Cinquena. Tramitació
5.1. La instrucció del procediment de
concessió de les ajudes, la fa la unitat
administrativa del Servei d’Informació i
Dinamització (Sedi), de la Universitat de
València.
5.2. Les notificacions que tinguen lloc en
les diferents fases de la instrucció es faran,
si s’escau, a través d’ENTREU, d’acord
amb el que disposa la seu electrònica de
la Universitat de València.
5.3. La convocatòria i la resolució de concessió
d’aquestes ajudes es publicarà,
amb efecte de notificació, al tauler oficial
de la Universitat de València [https://tauler.uv.es]
i es comunicarà a totes les persones
que sol·liciten l’ajuda.
Sisena. Resolució
6.1. Comissió de selecció. La comissió de
selecció, nomenada pel rector a proposta
de la vicerectora d’Estudis de Grau i Política
Lingüística, estarà formada per:
• El delegat d’Estudiants de la Universitat
de València, com a president de la
comissió o la persona en qui del·legue.
• La cap del Servei d’Informació i Dinamització
(Sedi).
• Tres vocals entre professionals, artistes
i investigadors en el camp de les arts
plàstiques i audiovisuals.
• La comissària de la Mostra.
• Dues tècniques del Sedi.
Els integrants d’aquesta comissió es faran
públics en el tauler oficial de la Universitat
de València.
6.2. Criteris per a la valoració dels projectes
(fins a 10 punts). La comissió de selecció
aplicarà en la valoració dels projectes,
els criteris següents:
• La qualitat artística dels projectes (fins
a 5 punts).
• La relació dels projectes amb l’objecte
de les bases (fins a 2,5 punts).
• L’adaptació de les intervencions artístiques
al campus i la seua capacitat de
transformació, dinamització i adaptació
a l’entorn (fins a 1,5 punts).
• La consideració de la perspectiva
d’igualtat de gènere i dels criteris de
campus sostenible de la Universitat de
Valencia en la definició dels projectes
(fins a 1 punt).
6.3. Publicació de la resolució.
• La comissió de selecció avaluarà els projectes
presentats, i en seleccionarà els
5 amb la millor puntuació perquè siguen
exposats durant el Festival de Benvinguda
del curs 2017-2018; així mateix, realitzarà
la proposta de concessió a la vicerectora
d’Estudis de Grau i Política Lingüística.
• La comissió pot determinar o modificar
l’espai destinat a cada una de les intervencions,
segons la seua adequació i
l’ús acadèmic del campus.
La comissió de selecció pot no concedir
la totalitat de les ajudes previstes,
d’acord amb la qualitat dels projectes
presentats.
• La vicerectora d’Estudis de Grau i Política
Lingüística de la Universitat de
València resoldrà les ajudes una vegada
vista la proposta de concessió de la
comissió dins dels sis mesos següents
a la finalització del termini de presentació
de les sol·licituds, segons el que
disposa l’article 25 de Llei 38/2003 General
de subvencions.
• La concessió de les ajudes podrà ser
revocada, amb reintegrament total o
parcial de l’import, per incompliment de
les obligacions referides o si es descobreix
que en la concessió hi hagué ocultació
o falsejament de dades o també
si n’hi ha incompatibilitat amb altres
ajudes semblants.
Setena. Obligacions dels
artistes seleccionats
• Els artistes seleccionats han d’acceptar
per escrit la dotació econòmica concedida
en imprès normalitzat (facilitat
pel Sedi). L’imprès ha de ser signat pel
beneficiari o beneficiaris i presentat
abans de 10 dies hàbils a partir de la
publicació de la concessió. Si la dotació
econòmica no és acceptada en aquest
termini, l’ajuda serà revocada. automà-
ticament.
• Les intervencions físiques al campus
de Burjassot-Paterna seran exposades
durant un període de quatre setmanes
fixat entre els mesos de setembre, octubre
i novembre, dins la programació
del Festival de Benvinguda de la Universitat
de València 2017. El comissariat de
la Mostra estarà a càrrec d’Alba Braza.
• El muntatge dels projectes, els treballs
previs i el transport de materials s’ha
de fer en els tres dies previs a la inauguració
de la Mostra. En tot cas, l’obra
haurà d’estar completada en totes les
fases de muntatge com a màxim a les
12:00 del dia de la inauguració.
• Els projectes han de permetre ser desmuntats
en el termini de les 24 hores
posteriors al tancament de l’exposició.
El desmuntatge de les obres començarà
el divendres de la setmana de finalització
de la Mostra, a les 17:00.
• El procés de muntatge i desmuntatge
no pot comportar cap agressió o deteriorament
de les instal·lacions i edificacions
al campus de Burjassot-Paterna.
• Les despeses derivades de les intervencions,
el transport, muntatge i desmuntatge,
com també la seua producció, seran
a càrrec dels artistes seleccionats.
• Una vegada resolt el procediment, els
artistes seleccionats que decidisquen
no participar en la Mostra, hauran de
comunicar al Sedi, per escrit, la renúncia
a la dotació econòmica.
Huitena. Dotació econòmica
8.1. La dotació econòmica per a cadascun
dels projectes premiats serà de 2.000 €.
Aquesta dotació es farà efectiva de la següent
manera: un 50% després de la resolució
de la concessió, i l’altre 50%, una vegada
acabada l’exposició (inclòs el desmuntatge
de les instal·lacions i el lliurament d’un text
explicatiu de l’obra destinat al catàleg).
8.2. Les quantitats econòmiques indicades
per a cada projecte estan sotmeses a
les retencions i impostos corresponents
que siguen aplicables en cada cas.
8.3. L’organització no es fa responsable dels
danys que puguen patir les obres durant
l’exposició, el muntatge i el desmuntatge.
(…) Leer bases completas aquí