Circuit TALENTIB d’arts visuals

Convocante: Institut d’Estudis Baleàrics
Dotación: 30.000 euros, 2.000 euros máx. por solicitud
Modo de presentación: formulario en línea
Plazo de admisión: hasta el 30 de noviembre de 2016

Circuit TALENTIB d’arts visuals

Programació de residències d’artistes i de comissaris

El circuit d’arts visuals TALENTIB neix amb l’objectiu de promoure l’intercanvi cultural entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior a través de la programació de residències d’artistes i de comissaris.

Qui pot participar

Podran participar en aquest circuit tots aquells equipaments culturals establerts a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera que comptin amb una programació expositiva i d’activitats artístiques de reconeguda trajectòria i prestigi.

Les residències d’artistes estan adreçades a artistes visuals residents a les Illes Balears que vulguin desenvolupar un projecte de creació fora de la seva illa de residència. La participació ha d’implicar que l’artista participi en activitats programades per l’equipament que fomentin el coneixement i els contactes amb el teixit cultural de l’illa on té lloc la residència.

Les residències de comissaris estan adreçades a comissaris en general que vulguin desenvolupar un projecte de creació i tenen un interès especial en conèixer el sector artístic de les Illes. Els comissaris poden ser tant residents locals com de fora de les Illes Balears. En el cas dels comissaris residents a les Illes Balears, la participació ha d’implicar mobilitat fora de la seva illa de residència. En el cas dels comissaris de fora de les Illes Balears, la residència ha d’implicar la participació en un programa de visites a tallers d’artistes i equipaments expositius de les Illes Balears organitzat per l’equipament que acull el comissari.

Sol·licitants

Actua com a sol·licitant l’equipament que programa la residència d’artista o de comissari.

Requisits dels equipaments sol·licitants

L’equipament ha de comptar amb una programació anual estable d’exposicions i activitats culturals.

La programació de la residència implica que l’equipament posa a disposició de l’artista/comissari un taller o espai de feina on pugui desenvolupar el seu projecte.

Compromisos dels equipaments sol·licitants

L’equipament s’ha de comprometre a assumir les despeses d’allotjament, material de producció del projecte i honoraris de l’artista/comissari.

A més, ha de dissenyar un programa complementari d’activitats que permeti que l’artista o comissari pugui conèixer i establir contactes amb l’escena artística local.

La participació dels artistes i comissaris a les residències implica que autoritzen l’IEB per utilitzar, reproduir i difondre qualsevol material gràfic i de text relacionat amb la residència que estigui subjecte a drets d’autor. L’equipament és responsable d’informar als artistes i comissaris sobre l’ús que l’IEB pot fer dels materials esmentats previament a l’inici de la residència. A més, ha de presentar AQUESTA autorització escrita signada per l’artista o comissari en el moment de presentar la memòria del projecte.

Selecció dels artistes o comissaris i gestió dels programes de residències

Els equipaments són els encarregats de fer la selecció dels comissaris i dels artistes que hi participaran i també de gestionar tècnicament i administrativament els programes de residències.

Terminis

Programació de les residències

Les residències s’han de programar entre l’1 de febrer i el 31 de desembre de 2016.

Presentació de sol·licituds

Els termini de presentació de sol·licituds roman obert de l’1 de febrer fins el 30 de novembre de 2016.

Les sol·licituds han de formalitzar-se obligatòriament 15 dies abans de l’inici de l’activitat. S’entén per tal el primer dia de realització de l’esdeveniment.

Tramitació

Els equipaments que programen les residències d’artistes i de comissaris han de presentar les sol·licituds a través de la plana web www.iebalearics.org/talentib

Els equipaments han de presentar a l’IEB la/les sol·licitud/s abans d’iniciar la col·laboració amb l’artista o comissari.

L’IEB contractarà l’equipament per tal que dugui a terme l’activitat.

Dotació pressupostària

La dotació pressupostària del circuit d’arts visuals és de trenta mil euros (30.000 €).

Barem i import màxim per sol·licitud

L’import a sol·licitar es barema en funció de la durada de la residència. Cada setmana de durada correspon a 500,00 € (impostos inclosos).

1 setmana = 500,00 €

2 setmanes = 1.000,00 €

3 setmanes = 1.500,00 €

4 setmanes o més = 2.000,00 €

L’import màxim que es concedeix per sol·licitud és de dos mil euros (2.000 €), inclosos els impostos.

Documentació que cal aportar

Els equipaments han de fer arribar les seves sol·licituds a l’IEB a través de l’aplicació oberta a la pàgina web TalentIB (www.iebalearics.org/talentib)

Documentació que cal emplenar o adjuntar:

Sol·licitud

Descripció detallada del projecte, amb carta de motivació de l’artista o comissari

Trajectòria de l’equipament sol·licitant, amb històric de les exposicions i activitats programades al llarg del 2015

Trajectòria acadèmica i professional de l’artista o comissari

Pressupost desglossat del projecte (honoraris, material per a la producció del projecte, viatges d’anada i tornada, allotjament)

Programa d’activitats destinats a fomentar el coneixement i els contactes amb el sector cultural de l’illa on es fa la residencia

AQUESTA autorització signada per l’artista o comissari per a la utilització, reproducció i difusió de qualsevol material gràfic i de text que estigui subjecte a drets d’autor.

Aprovació de la sol·licitud

L’IEB informarà per correu electrònic a l’equipament sol·licitant de l’aprovació de la sol·licitud.

Facturació

En el termini màxim d’un mes després d’haver programat la residència, l’equipament ha de presentar una factura a l’IEB sobre les despeses aprovades per l’IEB per a la residència. L’import total de la factura (amb els impostos inclosos) ha de ser igual o inferior al límit màxim concedit per l’IEB. Juntament amb la factura, l’equipament ha d’entregar la memòria de l’activitat.

Obligacions dels equipaments:

Dur a terme l’activitat en la data prevista

Publicitar l’activitat

Comunicar a l’artista o comissari que l’IEB està autoritzat a utilitzar, reproduir i difondre qualsevol material gràfic o de text subjecte a drets d’autor relacionat amb la residència. L’equipament ha de fer arribar a l’IEB el formulari d’autorització signat per l’artista o comissari.

Incloure la imatge corporativa de l’IEB i del programa Circuit TalentIB a tots els documents vinculats al projecte

Presentar una memòria de l’activitat en el moment de la presentació de la factura a l’IEB

Contestar el qüestionari de dades facilitat per l’IEB posteriorment a l’activitat

Obligacions dels artistes i comissaris:

Dur a terme l’activitat en la data prevista

Contestar el qüestionari de dades facilitat per l’IEB posteriorment a la residència

Bases completas

Theorem of the Space de Joan Cortés

Theorem of the Space, de Joan Cortés
Galería 81 Leonard St
81 Leonard Street, London EC2A 4QS
Hasta el 14 de noviembre

Dinamismo, volumen, geometría y repetición. Estas son algunas de las premisas con las que el escultor mallorquín Joan Cortés se presentó en la galería 81 Leonard Street el pasado 4 de noviembre y donde, hasta el 14 del mismo mes, se puede disfrutar de su primera exposición en Londres titulada “Theorem of the Space”.

Obra de Joan Cortes para la exposición 'Theorem of the Space' en Galería 81 Leonard Street de Londres. Foto: Amparela Benlliure.

Obra de Joan Cortes para la exposición ‘Theorem of the Space’ en Galería 81 Leonard Street de Londres. Foto: Amparela Benlliure.

Comisariada por Fernando Gómez de la Cuesta, esta propuesta tendrá continuidad próximamente en febrero en Colonia. La organización se ha llevado a cabo por parte del Institut d’Estudis Balearics, dentro de un programa de promoción de artistas baleares en el extranjero que se lleva haciendo desde hace unos años.

El espacio en el que se presenta la muestra no es sólo un contenedor, sino que forma parte del contenido desde el momento en el que sirve de telón y escenario para una instalación que se lanza desde el techo hasta llegar a su planta inferior, lo que crea un efecto sorpresa y un dinamismo espontáneamente intencionado. Un remolino de mesas, dispuestas en una imaginaria espiral ascendente, componen un caos armónico en el que la repetición de este elemento no se hace anodino, sino que invita al espectador a disfrutar de la geometría que proponen las tablas que, cubiertas de un blanco uniforme, subrayan la idea de contraste tan presente e importante en la obra de Joan Cortés como es la de unicidad y conjunto, la singularidad como parte de un todo.

Obra de Joan Cortés para la exposición 'Theorem of the Space' en Galería 81 Leonard Street de Londres. Foto: Amparela Benlliure.

Obra de Joan Cortés para la exposición ‘Theorem of the Space’ en Galería 81 Leonard Street de Londres. Foto: Amparela Benlliure.

La arbitrariedad estudiada de Joan Cortés, nos permite diferenciar esta escultura que observamos aquí respecto a la presentada este mismo año en Caimari (Mallorca), donde el espacio dejaba respirar mucho más a la obra y se mostraba mucho más pletórica, como se puede ver en el vídeo de Marc Hierro Nin titulado “Theorem of space. Work in progress video”, donde la obra se presenta desde un punto de vista práctico, con un juego de luces y de montaje que lo ponen en una dimensión más dinámica.  En la galería 81 Leonard Street adquiere un aspecto más afilado, al haber reducido la cantidad y modificado la disposición de las mesas. Aprovechando el vano que conecta los dos planos y adentrándose en las profundidades de la galería desde la parte superior, invitando al espectador a conocer sus entrañas y a visitarlo y disfrutarlo desde todos sus ángulos.

A partir de ese contexto material que se presenta en un primer estrato, aparece la parte inconsciente, eminentemente emocional, donde las mesas dejan de ser un objeto cotidiano para convertirse en un símbolo y evocar a sus antepasados artesanos. Un emblema del trabajo, la enseñanza, la constancia que, adaptándose al espacio que ocupan, son una metáfora del desarrollo del ser humano frente a su entorno.

Su obra nos traslada al minimalismo repetitivo de Le Witt, la geometría de Donald Judd, junto al empleo de materiales cotidianos y objetos rápidamente identificables utilizados constantemente en el arte contemporáneo, que le sirven de influencia y crean un contraste en Joan Cortés que le llevan a crear obras con un contenido simbólico inherente y con un desafío al visitante que participa de la instalación de una manera activa.

Obra de Joan Cortés para 'Theorem of the Space' en Galería 81 Leonard Street de Londres. Foto: Amparela Benlliure.

Obra de Joan Cortés para ‘Theorem of the Space’ en Galería 81 Leonard Street de Londres. Foto: Amparela Benlliure.

Las litografías de Joan Cortes representan el alma de la instalación principal, a modo de bocetos en negativo de algunas partes de la obra. Sencillos y de trazos precisos contienen dibujos o esbozos de las mesas sin una atención al detalle sino a la geometría. Posiciones imposibles que convierten las mesas en elementos arquitectónicos a los que no sigue una lógica sino la irracionalidad y surrealismo, en un intento de huir de toda reminiscencia objetiva.

Una pequeña escultura que aparece frente a la instalación en la parte inferior representa en tres dimensiones el mensaje litográfico y desconcierta al espectador ya que, todo el volumen que crean los espacios vacíos en el interior de las mesas aquí se anula, el blanco se funde con el pedestal y la obra se endurece. Al fin y al cabo se siente sola, y pierde el enlace con el conjunto unitario que persigue Joan Cortés, aunque retoma el sentido en su contexto, como parte del desarrollo y componente del mismo equipo expositivo, el de la vista atrás y el paso adelante.

El teorema del espacio del escultor mallorquín, con su desarrollo dinámico en el ámbito expositivo, suscita en el espectador la curiosidad por saber cuál será el siguiente escalón, qué horizonte nuevo conquistará con su obra y dónde llegará después de este viaje artístico por materiales, colores y formas.

Obra de Joan Cortés para 'Theorem of the Space' en 81 Leonard Street de Londres. Foto: Amparela Benlliure.

Obra de Joan Cortés para ‘Theorem of the Space’ en 81 Leonard Street de Londres. Foto: Amparela Benlliure.

Miguel Mallol