Convocante: Culturama S.L.
Dotación: 1.000 euros i publicació
Modo de presentación: online
Plazo de admisión: fins al 31 de maig de 2018.

· Culturama convoca el 5º Premi Innovació Social en Joventut, un premi dirigit a joves amb propostes basades en la cultura i l’art contemporani com a motor de canvi social.

· Vuit anys recolzant les bones pràctiques en projectes culturals en l’àmbit de la joventut a través d’un premi.

· Culturama recolza amb una dotació econòmica i una publicació idees que contribuïsquen a generar espais de reflexió amb l’objectiu de millorar la nostra realitat.

Termini de lliurament: fins al 31 de maig de 2018.

Des del 15 de març està obert el termini de recepció de projectes per a la 5ª edició del “Premi Culturama Innovació Social en Joventut”, una iniciativa que sorgeix amb l’objectiu de fomentar, recolzar i visibilitzar idees que vinculen les estratègies artístiques amb l’àmbit juvenil.

La convocatòria culminarà amb una jornada de presentació pública dels projectes finalistes, el lliurament del premi i la posterior edició en 2019 d’una publicació que arreplegue les experiències més destacades de l’edició.

Culturama, com a empresa professional de la mediació cultural i de l’oci educatiu, té la voluntat de contribuir a destacar idees que generen espais de reflexió i discussió que milloren el context social.

El “Premi Culturama Innovació Social en Joventut” va sorgir l’any 2010 i al llarg de la seua trajectòria ha arreplegat més d’un centenar de projectes. Forma part de les accions que l’empresa duu a terme per a donar suport a iniciatives innovadores amb alt potencial de compromís social, desenvolupades per persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre. La convocatòria, que s’ha consolidat com una de les convocatòries de referència per a projectes d’innovació cultural a Espanya, és també una eina per a difondre projectes en els quals la cultura es convertisca en un valor essencial de progrés i per a crear xarxes de col·laboració entre entitats amb interessos comuns.

El Premi compta per primer any amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València i continua amb la col·laboració de la Direcció General de la Joventut-IVAJ Generalitat Jove, l’Àrea de Joventut, Esports i Igualtat de la Diputació de València, la Delegació del Rector per als Estudiants de la Universitat de València, l’Àrea d’activitats culturals de la Universitat Politècnica de València, el Consorci Xarxa Joves.net, del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana.

Culturama, amb la col·laboració de la Direcció General de la Joventut-IVAJ Generalitat Jove,
l’Àrea de Joventut, Esports i Igualtat de la Diputació de València, la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de València, la Delegació del Rector per als Estudiants de la Universitat de
València, l’Àrea d’activitats culturals de la Universitat Politècnica de València, el Consorci Xarxa
Joves.net, del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i de l’Associació de
Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana, convoca la cinquena edició del Premi
Culturama Innovació Social en Joventut.
El premi té com a objecte recolzar projectes amb caràcter innovador en l’àmbit juvenil que
basen el seu desenvolupament en la cultura i l’art contemporani per a provocar canvis en la
realitat social. En aquesta cinquena es vol incidir en aquelles propostes dirigides a potenciar
estratègies d’inclusió per a col·lectius que s’enfronten a situacions de desigualtat o
discriminació.
La convocatòria culminarà amb una jornada de presentació pública dels projectes finalistes, el
lliurament del premi i la posterior edició en 2019 d’una publicació que arreplegue les
experiències més destacades de l’edició.
En un moment com l’actual, en el qual l’art actual es retroalimenta de l’educació no formal i en
el qual les barreres entre la creació artística, la història, l’antropologia, la psicologia, filosofia i
la història es dilueixen; es vol visibilitzar com estratègies assignades tradicionalment a l’art es
veuen vinculades amb l’àmbit juvenil per a impulsar noves perspectives de construcció de
coneixement i de participació ciutadana.
Culturama, com a empresa professional de la mediació cultural i de l’oci educatiu, té la
voluntat de contribuir a destacar idees que generen espais de reflexió i discussió que milloren
el context social.

BASES
1.- Objecte de la convocatòria
La present convocatòria té com a objecte recolzar, difondre i fer valdre projectes
desenvolupats per joves o dirigits a joves (fins a 35 anys) en els quals, a través de la cultura i
l’art contemporani, es fomente un enfortiment de la ciutadania inclusiva, implicada, conscient i
solidària.
Aquest suport, difusió i posada en valor es formalitzarà mitjançant la realització d’una trobada
pública de presentació dels projectes seleccionats, el premi a l’experiència més significativa, el
nomenament de 3 accèssits i l’edició d’una publicació que continga aquells projectes més
destacables de la present edició.
2.- Activitats objecte del premi
Podran optar al premi aquells projectes ja realitzats, o en fase de realització, en l’àmbit de
l’Estat Espanyol en un període no anterior a 2016.
Seran objecte d’aquest premi aquelles activitats que, usant eines pròpies de la cultura
contemporània, impliquen a la població juvenil en processos d’apoderament ciutadà actiu.
S’inclou amb cultura contemporània tant les arts plàstiques, fotografia, videoart, net.art,
instal·lacions, intervencions, landart, art postal, art públic, performance, accions i altres
expressions pròpies de les arts visuals.
3.- Condicions dels participants
Podran presentar-se a aquesta convocatòria totes aquelles persones físiques o jurídiques,
sense ànim de lucre que desenvolupen la seua activitat en l’Estat Español.
Les entitats o projectes presentats hauran de comptar amb un perfil actiu en Facebook i/o
Instagram.

En cap cas podran presentar-se a concurs les institucions organitzadores del projecte en
qüestió o entitats col·laboradores del premi.
4.- Jornada de presentació pública dels projectes finalistes
La jornada tindrà una durada d’un dia i es desenvoluparà en l’ESPAI JOVE VLC (carrer
Campoamor, 91. València).
Es seleccionarà un màxim de 8 i un mínim de 6 projectes finalistes. Cada projecte haurà de ser
presentat per només una persona, que actuarà com a responsable i representant d’aquest.
El temps de presentació de cada projecte serà d’un màxim de 15 minuts i un mínim de 10
minuts. Es valorarà positivament la innovació en la seua presentació.
El dia previst per a la trobada és el 28 de setembre de 2018​.
5.- Presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà des del 15 de Març fins al 31 de maig de
2018​.
Les persones o entitats interessades trobaran l’enllaç al formulari de sol·licitud en la web de
Culturama (www.culturama.es). La presentació serà per via telemàtica.
No s’acceptarà cap altre model de sol·licitud alternatiu al formulari posat a disposició en aquest
enllaç.
6.-Criteris de valoració
Es considerarà com a criteris de valoració per a atorgar el premi, obtenint un màxim de 10
punts:
● L’adequació del projecte als requisits de la convocatòria (fins a 2 punts).
● La innovació i singularitat de l’experiència presentada (fins a 2 punts).

● La càrrega de valors socials de caràcter inclusiu i culturals de la idea (fins a 2 punts).
● El respecte i aplicació dels codis de bones pràctiques en joventut i en la gestió cultural
(2 punts).
● La qualitat de la proposta (fins a 2 punts).
7.- Jurat
El jurat estarà format per un/a representant de:
– Culturama SL
– Direcció General de la Joventut-IVAJ Generalitat Jove
– Àrea de Joventut, Esport i Igualtat de la Diputació de València
– Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València
– Delegació del Rector per a Estudiants de la Universitat de València
– VACE Universitat Politècnica de València
– Consorci Xarxa Joves.net
– Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
– Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana
El premi podrà ser declarat desert segons el parer del jurat. Qualsevol dubte sobre aquestes
bases ha de ser resolt pel jurat, el veredicte del qual és inapel·lable.
8.- Comunicació dels projectes finalistes i adjudicació del premi i els accéssits
Els projectes finalistes es publicaran en la web de Culturama a la fi de juny.
El premi i els accèssits s’atorgaran al final de la jornada de presentació dels projectes
finalistes, anunciant-se públicament el resultat en aquest acte.

9.- Ajudes als projectes finalistes
Tots els projectes finalistes, dels quals el lloc de procedència del/a encarregada de la
presentació estiga a més de 150 km, comptaran amb una ajuda per a la manutenció i amb el
reemborsament del desplaçament fins a València.

En cas necessari, l’organització es farà càrrec dels costos d’allotjament d’una nit a València.
10.- Dotació el Premi i els accèssits
El premi està dotat amb 1.000 € (impostos inclosos), amb un guardó i amb la publicació de
l’experiència en el llibre sobre pràctiques innovadores en matèria de joventut corresponent a la
present convocatòria.
S’atorgaran un màxim de tres accèssits que comptaran amb un guardó i amb la publicació de
l’experiència en el llibre.
La resta de projectes comptaran amb una ressenya de l’experiència en el llibre. L’objectiu del
llibre és generar un recurs per a implementar bones pràctiques en els projectes culturals en
l’àmbit de la joventut. El llibre compta amb una edició impresa i una edició en format digital.
L’edició impresa tindrà un tiratge mínim de 1.000 exemplars que serà distribuïda a totes les
Regidories de Joventut dels ajuntaments de la província de València i a tots els Centres
d’informació Juvenil de les províncies d’Alacant i Castelló, a cinquanta facultats d’art de l’Estat
Espanyol i a totes aquelles entitats que ho sol·liciten, sempre que resten exemplars.
L’edició digital serà descarregable des de la web de Culturama i estarà adaptada per a la seua
difusió des de les diferents xarxes socials més actuals.

11.- Drets de l’autor i d’imatge
Les idees finalistes i premiades resten en tots els casos en propietat dels seus autors.
Culturama es reserva la possibilitat de publicar les obres premiades així com d’usar sense
finalitats lucratives les imatges proporcionades pels seus autors i les generades durant la
presentació pública considerant liquidats els drets d’autor.
Els participants hauran d’aportar, en el moment de la inscripció, una declaració jurada en la
qual manifesten que el treball presentat és original, que no és còpia ni adaptació d’un altre i
que no ha sigut premiada en altres concursos.

12.- Obligacions dels projectes finalistes
Les entitats finalistes hauran de contribuir, en la mesura de les seues possibilitats, a difondre
la seua presència en les jornades de presentació i de rebre el Premi Culturama Innovació
Social en Joventut, en el cas.
Les entitats finalistes hauran de complir els terminis de lliurament del material sol·licitat des de
Culturama per a la difusió de la present edició del premi i la seua publicació del llibre.
13.- Disposició final
La participació en aquests premis implica acceptar totalment aquestes bases.

Imagen de portada: Riborquesta, premiada en la pasada en la edición
Bases completas