Convocante: Ajuntament d’Onil
Dotación: 4.000 euros
Modo de presentación: envío de la obra
Plazo de admisión: hasta el 19 de septiembre de 2016

XXVI BASES BIENNAL DE PINTURA EUSEBIO SEMPERE.- 2016

L’Ajuntament d’Onil, amb la finalitat de promoure i difondre els valors creatius i estètics en el món de les Arts Plàstiques, convoca la “XXVI BIENNAL DE PINTURA EUSEBIO SEMPERE”.

PRIMERA

Podran participar tots els artistas que ho desitgen, que siguen majors d’edat i de qualsevol nacionalitat.

SEGONA

L’Ajuntament destinarà la quantitat de 4.000 € a un únic premi que consistirà en l’adquisició de l’obra premiada, a la qual li serà practicada la preceptiva retenció sobre l’I.R.P.F. El Certamen podrà ser declarat desert, si així ho decideix el jurat.

TERCERA

Amb les obres seleccionades es realitzarà una exposició en la Pinacoteca del Centre Cultural d’Onil, que s’inaugurarà el 30 de setembre de 2016. De totes les obres seleccionades es confeccionarà un catàleg.

QUARTA

Es declara lliure tant la temática com els procediments a emprar. No obstant açò s’estableix la limitació dels suports de la pintura que seran com a mínim de 1m2 i com a màxim de 2x2m2.

QUINTA

Cada artista podrà concórrer al Certamen amb un màxim d’una obra, corrent al seu càrrec les despeses d’enviament i tornada de la mateixa. L’Ajuntament no es fa responsable de pèrdues o deterioracions de les obres. No obstant l’Ajuntament vetlarà per una adecuada conservació de tots els quadres.

SEXTA

El Jurat designat entendrà en tot el referent a l’admissió de les obres a aquest Certamen, estant facultat per a rebutjar qualsevol d’elles si creu o estima que no reuneix les condicions necessàries.

SETENA

El Jurat estarà format per persones expertes en el món de les Arts Plàstiques i de la Cultura, presidides per l’Alcalde o persona en qui delegue, i té les màximes facultats per a interpretar les bases.

El Secretari del Jurat serà el de l’Ajuntament o persona en qui delegue.

VUITENA

Les decisions adoptades pel Jurat, tant referent a l’admissió d’obres com al seu premi, serán inapel·lables.

NOVENA

Les obres hauran de ser enviades al Centre Cultural d’Onil, Av. Constitució, nº 21, 03430 ONIL, de dilluns a divendres de 9.00-14.00 h.(Excepte del 8 al 21 d’agost. El Centre Cultural estarà tancat) La informació sobre aquesta convocatoria podrà sol·licitar-se en el Centre Cultural d’Onil, telèfon 610926671 i 679170159 o al correu electrònic bienal@ayto-onil.es.

Tota obra haurà de portar en la seua part posterior, un sobre tancat on estaran: el títol de l’obra i les dades personals de l’autor: nom, adreça, fotocòpia del DNI, telèfon on es puga localitzar, e-mail, mesura de l’obra i técnica empleada en la seua confecció.

Tant els butlletins com les obres enviades hauran d’emplenar-se correctament, en cas contrari les obres no seran admeses.

Les obres hauran de presentar-se, com a mínim, protegits per un llistó i embalades suficientment amb els anomenats utilitzables; les no embalades o amb embalatges inadequats s’admetran amb reserva.

DESENA

Les obres hauran d’arribar a les mans de l’Organització fins al 19 de setembre de 2016.

Les no admeses pel Jurat es remetran als seus autors dins dels trenta dies següents a la decisió del mateix, que es comunicarà formalment als interessats.

Les admeses i que figuren en l’Exposició, que en el seu moment es realitze, es remetran en els dies següents a la Clausura de la Mostra.

En tot cas, les obres presentades a mà, hauran de ser retirades pel mateix procediment en els termes fixats anteriorment i prèvia presentació del rebut o reguard corresponent.

ONZENA

L’obra premiada passarà a ser propietat de l’Ajuntament d’Onil, amb tots els drets inherents a aquesta condició.

Transcorregut tres mesos, l’Ajuntament disposarà de les obres que no hagen sigut retirades.

DOTZENA

La simple participación en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases i l’absoluta conformitat amb les decisions del Jurat, sense dret a reclamació o recurs algun.

El que es publica per a general coneixement

Onil, juny de 2016

Humi Guill Fuster

http://www.onil.es/ca/que-fer/agenda-cultural/1289-xxvi-biennal-de-pintura-eusebio-sempere-2016