Convocante: Ajuntament de Pego
Dotación: 500 euros
Modo de presentación: envío de los carteles
Plazo de admisión: hasta el 12 de diciembre de 2015

XXIV CONCURS DE CARTELLS DE CARNESTOLTES DE PEGO 2016

La Regidoria de Festes i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Pego convoquen el XXIV Concurs de Cartells de Carnestoltes 2016 amb les següents:

BASES

1er.- Podran participar-hi tots els artistes que ho desitgen amb plena llibertat de tècnica, sempre que no presente dificultat per a la seua posterior reproducció litogràfica, or i argent exclosos.

2on.- El tema es referirà a les Carnestoltes. El cartell, si està realitzat damunt paper o cartolina, anirà muntat damunt de bastidor o suport rígid, per a poder exhibir-se. Les mesures seran de 30 x 42 cm., en vertical. El disseny per ordinador inclourà una còpia en CD-R.

3er.- Al cartell apareixerà la llegenda: CARNESTOLTES DE PEGO 2016 6 i 13 de febrer REGIDORIA DE CULTURA I REGIDORIA DE FESTES M.I. AJUNTAMENT DE PEGO

4t.- Darrera de cada obra apareixerà un lema, que serà comú per a totes les obres del mateix autor, un màxim de dos. Aquest lema constarà a l’exterior d’un sobre, a l’interior del qual es farà constar la identificació de l’autor: Nom, adreça, telèfon i la fotocòpia del DNI.

5è.- Les obres presentades formaran part d’una exposició, que amb motiu de les Festes de Carnestoltes es realitzarà a la Casa de Cultura de Pego, del 29 de gener al 13 de febrer.

6è.- Les obres presentades, excepte la premiada, podran ser retirades personalment o reclamar el seu enviament a ports deguts, desprès de tancada l’exposició abans esmentada, amb una durada de dos mesos des de l’acabament d’aquesta. Quedaran a disposició i propietat de l’Ajuntament per a ser destruïdes aquelles que no foren retirades.

7è.- El Jurat estarà presidit per l’Ilm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament o Regidor/a en qui delegue i integrat pels Regidors/es de Cultura i Festes i membres qualificats designats per l’Ajuntament. La decisió d’aquest serà inapel•lable; a més a més el concurs pot quedar desert, si el Jurat ho considera pertinent.

8è.- El termini de presentació de les obres finalitzarà el dia 12 de desembre de 2015 a les 13.00 h.

9è.- El dia 18 de desembre es reunirà el Jurat per dictaminar el resultat del concurs.

10è.- El premi consistirà en una quantitat en metàl•lic de 500 euros. De l’import del premi es farà la preceptiva retenció sobre el I.R.P.F. El cartell guanyador quedarà en propietat de l’Ajuntament de Pego, qui tindrà tots els drets de reproducció i explotació.

11è.- La participació en aquest concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no previst que poguera sortir serà sotmès al criteri del Jurat.

12è.- L’organització no es farà responsable dels desperfectes o danys que es pogueren ocasionar fortuïtament en les obres presentades.

13è.- Les obres es lliuraran personalment o a ports pagats a: CASA DE CULTURA, C/ Sant Domènec, 5 03780 Pego Telèfon: 965572801 Bases Internet: www.pegoilesvalls.es – www.pego.org

Imagen de portada: Fragmento del cartel ganador en 2015
Bases completas