Premi Ciutat de Castelló d´Arts Plástiques

Convocante: Ajuntament de Castelló de la Plana
Dotación: 3.000 euros
Modo de presentación: mediante e-mail
Plazo de admisión: hasta el 16 de febrero de 2018

24é PREMI CIUTAT DE CASTELLÓ D’ARTS PLÀSTIQUES
1) Poden concórrer a aquesta convocatòria obres realitzades en qualsevol tècnica i format
artístics amb una grandària de costat no superior a 150 cm, d’alçada no superior a 225 cm i un
pes no superior a 75 quilograms, i preparades perquè puguen ser exposades en condicions
convencionals.
2) No poden presentar-s’hi obres premiades en altres certàmens, ni podran participar obres
d’autors/es premiats en les dos últimes convocatòries dels premis Ciutat de Castelló d’Arts
Plàstiques, Pintura i/o de Ceràmica.
3) La presentació d’obres es farà únicament de forma telemàtica, mitjançant l’enviament
d’un únic correu electrònic a l’adreça cultura@castello.es.
A l’assumpte del correu figurarà el títol de l’obra. Al cos del correu figurarà escrit
“Participació en el 24é Premi Ciutat de Castelló d’Arts Plàstiques”. Al correu electrònic
s’adjuntaran 2 arxius:
– El primer arxiu, en format PDF, contindrà la fitxa tècnica de l’obra i fotografies o dissenys
de l’obra. En cas que aquest arxiu supere els 10 MB a causa del contingut o bé requerisca
ser enviat en un altre format per tractar-se de material audiovisual, art electrònic,
videoart o qualsevol altra disciplina que ho requerisca, es podrà inserir al correu
electrònic un enllaç de descàrrega per a l’adreça electrònica cultura@castello.es.
– El segon arxiu, en format PDF, disposarà de la informació següent: imatge escanejada del
DNI, NIE o passaport en estat de vigència i telèfon de contacte.
Els correus electrònics dels autors/es poden enviar-s’hi des de l’endemà de la publicació
d’aquestes bases en el Portal de la Ciutadania de l’Ajuntament de Castelló de la Plana fins
al 16 de febrer de 2018.
4) L’Ajuntament de Castelló de la Plana nomenarà un jurat que estarà presidit per la
regidora delegada de Cultura; com a secretari/ària, el secretari general de l’Administració
municipal o funcionari/ària en qui delegue; i els vocals següents: dos membres del Consell
Municipal de Cultura vinculats directament o indirecta a la producció o promoció de les arts
plàstiques; la directora de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló, o persona especialitzada en
qui delegue; el director del Museu de Belles Arts de Castelló, o persona especialitzada en qui
delegue; i un/a artista plàstic/a de reconegut prestigi. La decisió del jurat serà inapel·lable des
del punt de vista de la seua comesa tècnica.
5) El Jurat es reunirà en una primera sessió el 20 de febrer de 2018 per a fer la selecció de
les obres que entraran a concurs. Entre el 21 i el 23 de febrer de 2018 s’informarà els autors/es
de les obres seleccionades mitjançant resposta al mateix correu electrònic amb el qual han
presentat l’obra.
6) Els autors/es de les obres seleccionades han de presentar l’obra a la Casa de Cultura
situada al carrer Antoni Maura, núm. 4, 12001 Castelló, en horari de recepció, de dilluns a
divendres de 10 a 14 hores. Més informació en el telèfon 964 224 627. També es podrà utilitzar
qualsevol dels mitjans de presentació i enviaments establits en l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (d’ara endavant Llei 30/1992) (precepte que, després de la
derogació d’aquesta Llei, es manté en vigor d’acord amb la disposició final setena de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques),
indicant en ambdós casos “24é Premi Nacional d’Arts Plàstiques Ciutat de Castelló”.
La data límit per a la recepció d’obra seleccionada es fixa el 28 de març de 2018.
7) Les obres seleccionades conformaran l’exposició que s’inaugurarà una vegada que el
Jurat s’haja reunit en segona sessió per a triar l’obra guanyadora. En cas d’enviament, les obres
3
viatjaran per compte i risc de l’autor/a, anada i tornada. L’Ajuntament de Castelló no es farà
responsable del deteriorament patit en el transport de les obres, ni de la integritat d’aquestes
en cas de danys, encara que vetlarà per la seua protecció i conservació. L’embalatge ha
d’assegurar la integritat de l’obra i ha de ser reutilitzable perquè la devolució de l’obra es puga
realitzar dins del mateix embalatge.
8) S’estableix un únic premi amb una dotació de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), subjecta a
les retencions fiscals corresponents. L’obra premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament de
Castelló de la Plana a tots els efectes, inclús per a casos de reproducció.
9) L’autor/a de l’obra premiada serà convocat, amb la deguda antelació, a l’entrega del
diploma, que es realitzarà a la primavera de 2018 en l’acte públic de proclamació dels Premis
Ciutat de Castelló, al qual haurà d’assistir obligatòriament. En el transcurs de l’acte, l’autor/a
firmarà la seua obra. L’Ajuntament de Castelló de la Plana, de mutu acord amb l’autor/a de
l’obra premiada, pot organitzar una exposició monogràfica de les seues obres.
10) El Jurat pot concedir també un màxim d’una Menció d’Honor sense dotació econòmica.
L’Ajuntament de Castelló de la Plana pot organitzar una exposició, així com fer difusió de les
obres seleccionades d’entre les presentades a concurs.
El premi no podrà adjudicar-se de forma fragmentada i podrà quedar desert, si el jurat
considera insuficient la qualitat dels treballs presentats.
11) Les obres no premiades podran retirar-se, amb una acreditació prèvia, en el termini de
tres mesos comptadors des de la celebració de l’acte d’entrega del diploma. Transcorregut
aquest termini, els treballs quedaran en propietat de l’Ajuntament de Castelló a tots els
efectes.
12) S’entén d’aplicació a aquests premis la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional 10a d’aquest text legal.
13) La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de totes les seues bases.
14) En cas de reclamació o conflicte, seran competents els tribunals amb jurisdicció sobre
la ciutat de Castelló de la Plana.

Bases completas y más información
Imagen: “Arquitectura efímera” (fragmento), de Carolina Valls, premiada en la edición 2014

HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ

Convocante: Ayuntamiento de Castellón de la Plana
Dotación: 33.600 euros
Plazo de admisión: hasta el 20 de noviembre de 2017
Modo de presentación: registro presencial y telemático

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de octubre de 2017, se resolvió aprobar las bases de la convocatoria de
4 becas Hàbitat Artístic Castelló-La Rectoria y 2 becas Hàbitat Artístic Castelló-GlogauAir.
Las solicitudes podrán presentarse en cualquiera de los lugares indicados en el punto sexto de las citadas bases, acompañándose a
la solicitud la documentación establecida en el punto séptimo de las mismas, desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón hasta el 20 de noviembre de 2017.
El anexo de esta convocatoria, así como la obtención de cualquier información en relación con la misma puede encontrarse en el
Portal de la Ciudadanía del Ayuntamiento de Castellón de la Plana (https://portal.castello.es/PortalCiudadano/), y en el Negociado de Cultura
y Educación, sito en la plaza Huerto Sogueros, nº 4, de esta ciudad, teléfono 964227556.
Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el órgano
que lo ha dictado (art. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) o alternativamente, recurso contenciosoadministrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Castellón dentro del plazo de dos meses (arts. 52 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa). En ambos casos, el plazo se computará desde el día siguiente a aquél en que se practique la presente publicación.
En cumplimiento del citado acuerdo y a los efectos de efectuar la convocatoria pública que regula la concesión de las citadas becas,
se publica a continuación el texto íntegro de la misma:
“ HAC
OCTAVA CONVOCATORIA DE
HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ
de
4 BECAS HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ – LA RECTORIA
Y
2 BECAS HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ – GLOGAUAIRHAC
1.- OBJETO
El Ayuntamiento de Castellón de la Plana convoca públicamente la octava edición de las Becas Hàbitat Artístic Castelló.
La convocatoria tiene por objeto la concesión de 6 becas: 4 becas Hàbitat Artístic Castelló – La Rectoria y 2 becas Hàbitat Artístic Castelló
– GlogauAir.
Las cuatro becas Hàbitat Artístic Castelló – La Rectoria se dirigen a artistas empadronados/as en Castellón de la Plana o en su provincia,
con una antigüedad continuada de al menos 3 años en el momento de la presentación de la solicitud, para la realización de un proyecto
artístico de tema libre en la residencia La Rectoria en Sant Pere de Vilamajor (Barcelona). El proyecto se podrá realizar en cualquiera
de estas disciplinas artísticas: cerámica*, pintura, escultura, grabado, dibujo, fotografía, vídeo, obra gráfica, instalación, videoarte, arte
electrónico, admitiéndose igualmente los proyectos multidisciplinares.
*Se incluye la cerámica en estas becas al disponer La Rectoria de espacio, herramientas y hornos específicos para ello.
Más información sobre la residencia de artistas La Rectoria en: http://www.centreartrectoria.org/
Las dos becas Hàbitat Artístic Castelló – GlogauAir se dirigen a artistas empadronados/as en Castellón de la Plana o en su provincia,
con una antigüedad continuada de al menos 3 años en el momento de la presentación de la solicitud, para la realización de un proyecto
artístico de tema libre en la residencia GlogauAir, Artist in Residence Program, Berlín-Alemania. El proyecto se podrá realizar en cualquiera
de estas disciplinas artísticas: pintura, escultura, grabado, dibujo, fotografía, vídeo, obra gráfica, instalación, videoarte, arte electrónico,
admitiéndose igualmente los proyectos multidisciplinares.
Más información sobre la residencia de artistas Glogauair en: http://www.glogauair.net/
Sus cometidos principales serán el desarrollo de su proyecto artístico, la participación en todas las actividades programadas por
cualquiera de los dos centros para los artistas residentes, así como el intercambio de experiencias con el resto de artistas residentes en
cada una de las residencias.
2.- REQUISITOS
Las 6 becas objeto de esta convocatoria se adjudicarán mediante concurso entre las personas aspirantes a las mismas que reúnan
los siguientes requisitos antes de finalizado el plazo de presentación de las solicitudes y los acrediten documentalmente:
A)Tener experiencia y trayectoria artística demostrable.
B)No haber sido beneficiario/a de una beca Hàbitat Artístic Castelló convocada por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana en
alguna de las tres convocatorias que preceden a la presente.
En el caso de haber sido becado/a con una beca Hàbitat Artístic Castelló en
alguna convocatoria anterior a las tres que preceden a la presente, no se aceptarán proyectos en la misma disciplina artística con la
que el/la interesado/a haya sido becado/a con anterioridad.
C) Ser mayor de edad en la fecha de la presentación de la solicitud.
D) Estar empadronado/a en la ciudad de Castellón de la Plana o en su provincia con una antigüedad mínima continuada de 3 años
con anterioridad a la fecha de la solicitud.
E)No hallarse incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a establecidas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 13 de noviembre, General de Subvenciones, lo cual se acreditará mediante declaración responsable (incluida en la solicitud).
3.- DURACIÓN
Los periodos de duración de cada una de las becas Hàbitat Artístic Castelló serán los siguientes:
· 2 becas Hàbitat Artístic Castelló – La Rectoria: el periodo de duración para la residencia y realización de los proyectos artísticos será
del 2 de abril al 30 de junio de 2018.
· 2 becas Hàbitat Artístic Castelló – La Rectoria: el periodo de duración para la residencia y realización de los proyectos artísticos será
del 18 de septiembre al 15 de diciembre de 2018.
· 1 beca Hàbitat Artístic Castelló – GlogauAir: el periodo de duración para la residencia y realización del proyecto artístico será del 2
de abril al 30 de junio de 2018.
· 1 beca Hàbitat Artístic Castelló – GlogauAir: el periodo de duración para la residencia y realización del proyecto artístico será del 2
de julio al 31 de diciembre de 2018.
Se prevé una exposición colectiva con los proyectos finalizados. No obstante, dependiendo de la configuración, formato y naturaleza
de cada uno de los proyectos, el Ayuntamiento de Castellón podrá exponer los diferentes proyectos juntos o por separado, y en las
mismas o diferentes fechas.
4.- DOTACIÓN
El importe máximo de cada beca será:
para cada artista beneficiado/a con una beca Hàbitat Artístic Castelló – La Rectoria: cuatro mil ochocientos euros (4.800,00 €). Se
abonará (desde abril hasta junio o desde octubre hasta diciembre, de acuerdo con el periodo con el que el/la artista haya resultado/a
beneficiado/a) a razón de mil seiscientos euros (1.600,00 €) brutos mensuales, sobre los que se aplicarán las retenciones fiscales correspondientes
(1).
para el/la artista beneficiado/a con la beca Hàbitat Artístic Castelló – GloagauAir de tres meses (periodo de abril a junio): cuatro mil
ochocientos euros (4.800,00 €). Se abonará (desde abril hasta junio) a razón de mil seiscientos euros (1.600,00 €) brutos mensuales,
sobre los que se aplicarán las retenciones fiscales correspondientes (1).
para el/la artista beneficiado/a con la beca Hàbitat Artístic Castelló – GloagauAir de seis meses (periodo de julio a diciembre): nueve
mil seiscientos euros (9.600,00 €). Se abonará (desde julio hasta diciembre) a razón de mil seiscientos euros (1.600,00 €) brutos mensua-
les, sobre los que se aplicarán las retenciones fiscales correspondientes (1).
El importe total de las becas Hàbitat Artístic Castelló, que asciende a treinta y tres mil seiscientos euros (33.600 €), estará condicionado
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto municipal de 2018. De conformidad con la forma de pago establecida
en la cláusula 13, se financiarán con cargo al ejercicio de 2018, a cuyo efecto el órgano competente deberá asumir el compromiso de
consignar dicho importe en el Presupuesto Municipal de 2018.
(1) Nota informativa: El porcentaje aplicable a las retenciones fiscales, vigente en la fecha de publicación de estas bases -sin perjuicio
de que, posteriormente, pueda verse modificado legalmente-, se corresponde con el 2% del importe bruto.
5.- PLAZO
El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (en adelante
BOP) y finalizará el 20 de noviembre de 2017. La convocatoria se publicará, además de en el BOP, en el Portal de la Ciudadanía del
Ayuntamiento de Castellón de la Plana (https://portal.castello.es/PortalCiudadano/).
6.- LUGAR Y MODO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes se podrán presentar de forma física en los siguientes lugares:
Registro General del Ayuntamiento (pl. Mayor, nº 1)
Junta de Distrito Norte (pl. del Primer Molí, s/n)
Junta de Distrito Sur (c/Ricardo Català esquina con Joaquín Márquez)
Junta de Distrito Este (av. Hnos. Bou, 27)
Junta de Distrito Oeste (pl. España, s/n, antigua estación Renfe)
Junta de Distrito Marítimo (paseo Buenavista, nº 28, Grao de Castellón)
También se podrá utilizar cualquiera de los medios de presentación y envíos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992)
(precepto que, tras la derogación de dicha Ley, se mantiene en vigor conforme a la Disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas).
Las solicitudes también se podrán presentar de forma telemática por medio del envío de un único correo electrónico a la dirección
cultura@castello.es, en cuyo asunto figurará “BECAS HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ” seguido del/los apellido/s del/la interesado/a. En el
cuerpo del correo electrónico figurará un enlace de descarga de archivos tipo DROPBOX o de GOOGLE DRIVE, por ejemplo, con toda la
documentación y archivos que se detallan en el punto 7 de estas bases. Además, dentro del plazo establecido para la presentación de
solicitudes, el/la solicitante deberá ponerse en contacto con el Negociado de Cultura del Ayuntamiento de Castellón, en los teléfonos 964
239 101 o 964 227 556, con el fin de confirmar la recepción de su correo y la correcta descarga, apertura y lectura de la documentación
enviada. Tras esta confirmación telefónica se enviará un correo electrónico acreditativo de la correcta recepción de dicha documentación.
7.- DOCUMENTACIÓN
Toda la documentación se presentará en valenciano o en español. Las solicitudes deberán estar acompañadas de la siguiente documentación
y en este mismo orden:
a) Hoja de solicitud debidamente cumplimentada y firmada, disponible en www.castello.es.
En la misma hoja de solicitud se deberá manifestar el orden de preferencia en la elección de becas en función del lugar y tiempo de
disfrute de cada una de ellas. Se deberá marcar, en el espacio destinado a ello, con los números del 1 al 4 cada una de las casillas, siendo
la casilla marcada con el número 1 la beca de mayor preferencia y la casilla marcada con el número 4 la de menor preferencia.
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte con validez mínima hasta la finalización de la beca. Esta documentación
no deberá ser aportada por la persona solicitante cuando autorice al Ayuntamiento de Castellón de la Plana a obtenerla directamente
de los órganos administrativos correspondientes; circunstancia que manifestará en la solicitud. (1 folio).
c) Documentación acreditativa del/los empadronamiento/s (volante/certificado) que acredite/n el/los domicilio/os de la persona aspirante
a la beca y su residencia en la provincia de Castellón por una antigüedad mínima continuada de 3 años en la fecha de la solicitud.
No será necesaria la presentación de este documento para aquellos/as que cumplan este requisito de empadronamiento de forma continuada
en la ciudad de Castellón de la Plana (1 folio).
d) Experiencia artística demostrable y expediente académico (1 folio) en el que se detalle de forma clara y en este mismo orden:
– Exposiciones individuales, instalaciones, proyecciones o exhibiciones (según disciplinas artísticas).
– Premios.
– Titulación/es académica/s relacionada/s con las Bellas Artes, Diseño y/o Comunicación Audiovisual, o con las disciplinas que se
mencionan en el objeto de esta convocatoria (pintura, escultura, grabado, dibujo, fotografía, video, obra gráfica, instalación, videoarte,
arte electrónico).
– Formación universitaria y no universitaria relacionada con las Bellas Artes, Diseño y/o Comunicación Audiovisual, o con las disciplinas
que se mencionan en el objeto de esta convocatoria (pintura, escultura, grabado, dibujo, fotografía, video, obra gráfica, instalación,
videoarte, arte electrónico).
e) Acreditación documental de los méritos alegados al currículo que se adjuntarán a éste por el siguiente orden: exposiciones, instalaciones
o exhibiciones individuales; premios; titulación académica; formación universitaria y no universitaria relacionada con Bellas
Artes, Diseño y/o Comunicación Audiovisual, o con las disciplinas que se mencionan en el objeto de esta convocatoria. Esta documentación
deberá presentarse mediante copias en color, no aceptándose originales ni documentación adjunta como catálogos, folletos…
(máximo 24 folios).
f) Sinopsis del proyecto (máximo de 100 palabras) (1 folio).
g) El proyecto, especificando su objetivo, plan de actuación y justificación personal de la conveniencia de llevarlo a cabo dentro del
plazo de duración de la beca. Sólo se admitirá un proyecto por persona. La extensión máxima de la memoria será de 10 folios, con una
letra ARIAL, tamaño 11, interlineado simple.
Los/Las solicitantes que manifiesten su preferencia por una beca de 6 meses y, en caso de quedar descartados de la misma, deseen
optar a una de las becas de 3 meses, deberán detallar dentro del proyecto la adaptación del mismo a una ejecución de 3 meses.
Asimismo, los/las solicitantes que manifiesten su preferencia por una de las becas de 3 meses y, en caso de quedar descartados de
las mismas, deseen optar a la beca de 6 meses, deberán detallar dentro del proyecto la adaptación del mismo a un periodo de ejecución
de 6 meses.
h) Declaración responsable (incluida en la solicitud) de no hallarse incurso en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario/a, establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
i) Certificados emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. Dicha documentación no deberá ser aportada por la
persona solicitante cuando autorice al Ayuntamiento de Castellón de la Plana a obtener directamente de los órganos administrativos
correspondientes la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, circunstancia que manifestará
en la solicitud.
Por cuestiones de organización y valoración este material debe presentarse en formato DinA 4 y, en caso de optarse por la presentación
física, deberá estar encuadernado y ocupando un máximo de 40 folios, a doble cara, en total. Se desestimará toda documentación
que no se ajuste a esta norma.
En el caso de proyectos audiovisuales el/la artista podrá aportar un único DVD acompañando a la documentación exigida.
El Ayuntamiento de Castellón se reserva el derecho de solicitar, previa indicación de la Comisión Evaluadora, la presentación de
documentación complementaria así como la presentación de obra original, o de un número mayor de obras como apoyo al proyecto.
El material de las propuestas presentadas, que resulten becadas, quedará en propiedad del Ayuntamiento de Castellón. El material
correspondiente a los/las candidatos/as no becados/as se deberá recoger por los/las interesados/as en el plazo de tres meses a contar
desde la publicación de la resolución definitiva de la presente convocatoria. Los gastos derivados de la devolución de los trabajos serán
con cargo a los/las interesados/as. En el supuesto que no se recojan los trabajos, el Ayuntamiento de Castellón de la Plana se reserva la
posibilidad de proceder a su destrucción, una vez pasados los tres meses desde su resolución.
Se excluirán de la convocatoria aquellas solicitudes que no vengan acompañadas de toda la documentación requerida.
8.- CRITERIOS DE BAREMACIÓN
Las condiciones de mérito calificables por la Comisión Evaluadora, debidamente justificadas y el baremo a aplicar de 100 puntos
como máximo es el siguiente:
A-PROYECTO: hasta un máximo de 70 puntos. La Comisión evaluará los proyectos presentados por los/las artistas.
B-EXPERIENCIA ARTÍSTICA DEMOSTRABLE: hasta un máximo de 15 puntos valorados en función de su relevancia.
Exposiciones, instalaciones o exhibiciones individuales hasta 10 puntos.
(Se otorgarán 1 punto por exposición individual presentada)

(…)

Bases completas
IMAGEN DE PORTADA: Agustín Serisuelo, “Basura” (fotografía de estudio de Juan Vicent). Imagen cortesía del artista, premiado en 2014

Primera exposición de Nástio Mosquito en España

METANOEO, Nástio Mosquito
Espai d’art Contemporani de Castelló
Del 29 de enero al 15 de mayo de 2016

Nástio Mosquito (Angola, 1981) es un artista multimedia, cuya actividad artística se ha desarrollado en el campo de la performance y la instalación, enfrentando en su trabajo a distintos estereotipos culturales y situándose él mismo en una posición central para problematizar tanto su identidad personal como la de su público. Protagonista de sus piezas audiovisuales, utiliza la confusión identitaria para plantearnos el modo como la «locura humana» se manifiesta en la vida moderna.

La obra de Mosquito no resulta fácil de clasificar. En METANOEO, su primera exposición en España, recurre al lenguaje popular, de la música y de imágenes periodísticas para hacer aflorar tensiones presentes en la política, la vida contemporánea, la filosofía, la práctica curatorial y el mercado global del arte. El resultado es una serie de piezas descritas como divertidas, frescas, cínicas, profanas y vulgares, abarcando el cine, la música, la performance teatral, el vídeo y la instalación, frente a las cuales resulta difícil permanecer indiferente.

798

En formas diversas Mosquito nos señala un futuro con distinciones claras entre las diversas formas artísticas, entre la cultura popular y las bellas artes y en el que la categorización de las identidades culturales se habrá convertido en algo superfluo o irrelevante. Su propia conciencia como miembro del mundo del arte convive con su preocupación por la política africana y concretamente por la angoleña —plasmada en su tratamiento del legado de la larga y sangrienta guerra civil de su país—, las políticas sexuales, el consumismo desenfrenado y otros síntomas de la globalización.

Formado en la industria de la televisión, donde trabajó como director y cámara, la práctica artística de Mosquito sobresale por su energía, inteligencia e ingenio. También ha participado a menudo en conciertos y festivales de música, realizando sus performances en el contexto de la creación visual y manteniendo una activa presencia online. En sus obras Mosquito ocupa el centro de la escena asumiendo frecuéntemente y mediante imitaciones diversos papeles para expresar ideas que se le ocurren, no tanto a partir de sus creencias personales como de observaciones sobre las contradicciones del comportamiento humano, tan patentes en la existencia moderna.

La distancia entre su identidad real y esas caracterizaciones le permiten expresarse de diversas formas: transgresor, cool, cínico, irreverente o vulgar. En viñetas complejas que evocan una larga tradición de poesía recitada e improvisación musical, nos brinda una dimensión alternativa a la forma en la que experimentamos el arte, así como las tensas realidades de nuestra sociedad globalizada.

nastia-s-manifesto

Un personaje frecuente en su trabajo es el de «Nástia», un sabiondo con falso acento ruso, un auténtico monstruo producto de la Guerra Fría, que representa a la perfección todos esos adjetivos. Nástia, el alter ego de Mosquito, surge periódicamente en su obra para proponer un retrato contradictorio del artista que sugiere un estado de ambivalencia constante.

El artista describe esa dualidad, su identidad alternativa, como «una forma de crear espacio… de incitarte a ver las cosas de otra manera». En la exposición se muestra la obra Nástia’s Manifesto (2008), una proyección circular cuyas palabras clave son: Hypocritical, Ironic y Do Not Give a Fuck (Hipócrita, irónico y no importa una mierda).

El lenguaje, deliberadamente provocativo, evidencia la fascinación del artista por la retórica. En sus propias palabras: «Me encanta el lenguaje, esas palabras que transmiten ritmo, deconstrucción… Uso todo lo que tengo a mano».

En Demo de Cracía (2014) el artista aparece en un estudio para rodar un videoclip para su single. Ahí, frente a una gran pantalla verde, danza y actúa antes de lanzarse a un discurso sobre Angola y la identidad. En esta exposición se estrenan la video instalación My father has no surname (2016) y la audio instalación Storytelling (2016).

nastio-mosquito-daily-lovemaking-700

METANOEO es una colaboración con el artista español Vic Pereiró, colaborador habitual en los últimos 6 años. Junto a Vic Pereiró, Nástio forma el colectivo artístico llamado Nastivicious. Colectivo que para esta exposición produce una obra nueva obra: So much trouble in the world (2016), también se muestran sus piezas anteriores: Acts (2012) y iFind (2015). En definitiva, su aparente alegre performatividad, se convierte en un marco para hablar de temas que recorren desde la historia colonial hasta la dinámica geopolítica variable de las relaciones humanas. La poderosa presencia personal de Mosquito, el hábil sentido de la dinámica espacial y el humor perspicaz se combinan para desafiar nuestras percepciones de lo que consideramos confortablemente familiar.

Taller de arte sonoro en el EACC

El próximo 12 de diciembre, dentro de los programas didácticos que acoge el Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) tendrá lugar el taller »CARTOGRAFÍAS SONORAS: apuntes en torno al arte sonoro».


DESCRIPCIÓN
Un mapa puede ser utilizado como modelo de ordenación, pero también como una invitación a trazar rutas previstas o imprevistas, por ello, y aprovechando la exposición de Ryoji Ikeda el Espai propone un seminario entorno al presente del arte sonoro, sus protagonistas y el modelo de exposiciones que lo acogen. De este modo, y con la ayuda de Juan Cantizzani, Antonio de Egipto, Ramón González-Arroyo, José Manuel Costa y Edu Comelles esperamos poder ayudar al público asistente a trazar sus propios recorridos, plantear posibles atajos o descubrir paisajes sonoros hasta ahora desconocidos.


PROGRAMA
Juan Cantizzani (Colectivo Weekend Proms) y Antonio de Egipto (Bandaàparte Editores)
MASE. Historia y presencia del Arte Sonoro en España
De todos los terrenos artísticos, quizás el que haya experimentado mayores avances tanto en su recepción como en su generación, sea el Arte Sonoro. Este es un concepto angélicamente indefinible, lo cual lo hace más libre pero no menos efectivo. Y, más allá del concepto, son obras, intervenciones concretas ante las que el público puede tener una experiencia directa, sin la necesidad de mediaciones teóricas o intelectuales. Es el inmediato poder del sonido. Un arte, si se quiere, para todos los públicos. MASE trata de continuar la línea de investigación sobre Arte Sonoro en el Estado Español iniciada por el proyecto Sensxperiment en 2006. Ya entonces, se pusieron en circulación una serie de materiales básicos y referenciales reflejados tanto en una publicación física cómo en una web específica (http://mase.es/old).

Desde aquel año 2006, el Arte Sonoro ha ido convirtiéndose en algo mucho más familiar para los públicos españoles. La puerta de entrada al conjunto del proyecto es una nueva web http://mase.es como espacio de documentación, repositorio, base de datos, archivo y banco de recursos, así como la nueva publicación que contienen algunas de las líneas de investigación generadas por el proyecto MASE durante su nueva edición celebrada entre 2012 y 2014.

De este modo y durante la ponencia se expondrán diversos aspectos y procesos de trabajo que el proyecto puso en marcha en esta nueva edición,

Así como una introducción a los contenidos de la publicación y líneas abordadas.

Weekend Proms (Juan Cantizzani) es un colectivo de producción cultural con sede en Lucena (Córdoba), que trata de generar y dinamizar espacios y redes de accióne investigación donde poner a prueba, explorar o desarrollar procesos de trabajo e iniciativas vinculadas con la práctica artística y su relación conla esfera pública, social e institucional.

Dedica especial atención aquellas propuestas que emplean o parten del sonido como medio de transmisión, producción de conocimiento y reflexión, como elemento de creación de subjetividad, como herramienta de observación social y práctica crítica. La actividad del colectivo da comienzo en 1994, constituyéndose como Asociación Cultural en el año 2000. Desde entonces vienen poniendo en práctica distintos procesos de trabajo, tratando de propiciar, apoyar y visibilizar diversas iniciativas que se inscriben en estos ámbitos.

http://weekendproms.tumblr.com

Bandaàparte editores (Antonio de Egipto)es una editorial independiente andaluza, nacida en octubre de 2012, que da cabida en su catálogo a lo que llaman “noescritores”, creadores que aun viniendo de disciplinas diferentes a la escritura encuentran en este medio una forma más de canalizar susinquietudes. Todo esto en torno a 4 colecciones (Narrativa, Poesía, Gráfica y Ensayo). Entre sus autores encontrarás músicos, gente del cine, delmundo de la tecnología, periodistas, artistas plásticos, visuales, sonoros… En la colección de ensayo apostamos por obras divulgativas que enprincipio podrían estar destinadas a minorías pero de las que creemos que no están reñidas con lo comercial. Las publicaciones de Bandaàparteestán reforzadas por un cuidado trabajo de edición.

www.bandaaparteeditores.com

Ramón González-Arroyo
El Sonido como Entidad Espacial. Arte Sonoro y Música Electroacústica.
Los mecanismos de nuestra percepción unidos a una concepción espacial del sonido han sido ejes fundamentales en la experimentación y creación de Arte Sonoro y Música Electroacústica. Se han trazado así dos líneas de evolución independientes, que acaso se han encontrado allá o aquí.

Ramón González-Arroyo. Realiza sus estudios musicales en Madrid, continuando posteriormente en Utrecht, La Haya y París. Entre sus maestros: C. Bernaola, L. de Pablo, G. M. Koenig y H. Vaggione. Realiza cursos de informática musical en IRCAM, GRM y ACROE/ZKM. Combina su labor creativa como compositor con la investigación musical, colaborando o dirigiendo diversos proyectos en diferentes instituciones europeas. The Choreography of Sound, su proyecto más reciente, enmarcado en la investigación artística y que tuvo como sede el Instituto de Música Electrónica (IEM) de Graz, se adentra en la interacción entre materia sonora y espacio para explorar distintas formas de concepción del sonido musical. Surgen así diversas obras musicales, como Topoi o Fantasyu (on matter and color) que buscan potenciar la plasticidad del sonido musical como motor de creación. Sus obras, instrumentales, electroacústicas o de instalación, han estado presentes en diversas temporadas, festivales o museos de Europa, como Wien Modern, Berliner Inventionen, Musique en Scéne, Multiphonies, Signale, o el Kunstmuseum Bonn, Essl Museum de Viena y Koldo Mitxelena de San Sebastián.

José Manuel Costa
El arte sonoro expuesto
Una observación sobre la forma en que se ha presentado el arte sonoro y los problemas a que se ha enfrentado, lejos de suponer una mera cuestión técnica, explica muchas de características y problemas que definen las peculiaridades y la experiencia personal del mismo arte sonoro. Exponer un arte que también suena supone un profundo cambio de paradigma en el mismo concepto museístico. Comprender los problemas técnicos, administrativos, ergonómicos e ideológicos que plantea este tipo de práctica, supone en realidad comprender también la práctica en sí.

José Manuel Costa. Crítico de artes visuales y sonoras, periodista y comisario de exposiciones. Mientras estudiaba Medicina en la UCM, se incorporó al equipo de Onda 2, una de las FM de los primeros setenta que vinieron a renovar, no ya la música programable sino incluso la misma forma de hacer radio en España, actividad que continuó como uno de los fundadores de Radio 3 en RNE. Prácticamente al mismo tiempo empezó a escribir en revistas especializadas de música (Vibraciones, DiscoExpress), participando en la fundación de alguna de ellas (Ozono) y recalando finalmente en un recién nacido El País como crítico de música no clásica en obtener el Premio Nacional de la Crítica, pasó a fundar y dirigir Radio El País. A continuación saltó a la recién abierta revista La Luna de Madrid como subdirector de la misma, para luego pasar a ABC y fundar, junto a Catalina Luca de Tena el “Suplemento de las Artes” en ABC.

Edu Comelles
AGOST
Presentación en directo del disco Agost publicado en directo por el sello Spa.RK de Barcelona. La intervención se divide en dos partes, una breve explicación introductoria sobre el concepto y la producción del disco acompañada de una reflexión sobre el uso musical y compositivo de grabaciones de campo o paisajes sonoros y su puesta en escena performativa y gestual.

Agost es un disco creado utilizando, única y exclusivamente, el sonido de una copa de vino. El autor ha explorado las posibilidades sonoras, musicales y compositivas del acto de rozar con el dedo el cuello de una copa de vino o percutir el propio vidrio. El material ha sido sampleado, estirado, disminuido y transformado hasta crear un universo sonoro único. El cual se ha conjuntado con las intervenciones en el disco de cuatro músicos aportando la guitarra, el chelo y la percusión al trabajo de grabaciones de campo del propio Edu Comelles.

Edu Comelles. Doctor en Bellas Artes, MSc en Diseño de Sonido (Edinburgh University) MA en Artes Visuales y Multimedia por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente se encuentra involucrado en varios proyectos artísticos individuales y colectivos que entran en relación directa con el paisaje sonoro y la composición. Edu Comelles trabaja desde el año 2006 en composición sonora. Sus trabajos han sido publicados por varios sellos discográficos de libre distribución, tales como Resting Bell (Berlín), Test Tube (Portugal), Impulsive Habitat (Portugal) o Audiotalaia (España). Ha participado en festivales llevando al directo su proyecto personal y Cello + Laptop en colaboración con Sara Galán. Su obra ha sido expuesta o difundida en el Museo Reina Sofía de Madrid, el CCCB de Barcelona o en el MUAC de Ciudad de México entre otros. Es el fundador y director de Audiotalaia, una plataforma dedicada a la difusión y producción de músicas experimentales en España y también co-dirige, junto a Juanjo Palacios, la plataforma de difusión LEA Ediciones, centrada en grabaciones de campo. Actualmente trabaja junto a Fernando Ortuño en la Escuela Superior de Diseño de Valencia desarrollando un proyecto de investigación que plantea modelos expositivos para el arte sonoro y las músicas experimentales.

Horario: De las 11.30 h a las 14.00 h y de las 16.00 h a las 18.30 h
Precio: 5 € público en general
Modo de inscripción: A través de la dirección electrónica actividades@eacc.es
Fin de la inscripción: Viernes 11 de diciembre
Plazas Limitadas: Hasta cubrir aforo

Lee Bul y la caída del optimismo utópico

Lee Bul
Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC)
C/ Prim, s/n. Castellón
Inauguración: 12 de junio, 20 h.
Hasta el 27 de septiembre de 2015

Lee Bul (1964, Corea), está considerada una de las artistas coreanas más importantes de su generación. Nacida en plena dictadura militar en Corea del Sur, se licenció en escultura por la Universidad Hongik a finales de los ochenta. Sus obras se interesan por la política en su sentido más amplio, para luego ahondar en muchas variantes de un idealismo muy humano que permea la cultura y la civilización. Su trabajo se apropia de diferentes dispositivos intelectuales desde la política de género, el idealismo, la modernidad, la ciencia-ficción o el desarrollo tecnológico. La influencia de todo ello se expresa a través de sus dibujos, fotografías, y performance (documentados a través del vídeo). Desde el principio siguió un camino iconoclasta creando obras que cruzaron las fronteras de los géneros y las disciplinas de manera provocativa. Los primeros trabajos basados en performances callejeras, muestran a una Lee Bul cubriéndose todo el cuerpo de esculturas blandas, que eran al mismo tiempo seductoras y grotescas.

Lee-Bul-01

A partir de 1990 el trabajo escultórico cobra una especial relevancia evolucionando hasta la creación de instalaciones de enorme ambición. Sus esculturas Cyborg femeninas de los noventa se inspiraban en elementos de la historia del arte, la teoría crítica, la ciencia ficción y la imaginación popular para explorar las inquietudes provocadas por los avances tecnológicos disfuncionales, a la par que aludían a iconos de la escultura clásica.

Las obras más recientes de Lee Bul tienen doble inquietud; a la vez centradas en el futuro y restrospectivas, seductoras y sugerentes de ruinas. Esculturas suspendidas como lámparas de araña, a modo de complejos ensamblajes que brillan con abalorios de cristal, cadenas y espejos, que evocan de una forma conmovedora castillos en el aire. Estas esculturas reflejan esquemas arquitectónicos complejos de principios del siglo XX, así como imágenes arquitectónicas totalitarias surgidas de las experiencias de Lee Bul en su Corea militar. Ejemplo de ello son las obras After Bruno Taut (Beware the Sweetness of Things), 2007 y Untitled (“reflective highway”), 2010.

La exposición del Espai recoge algunos de sus trabajos escultóricos donde se pone de manifiesto la caída del optimismo utópico, generando formas más propias de un imaginado escenario de futuro tan deslumbrante como imposible, con obras como Bunker (M. Bakhtin), 2007/2012, Via Negativa, 2012 y Souterrain, 2012.

LAR_BD_9864_A

Lee Bul.  A Perfect Suffering (2011). Cortesía EACC.

Quizá la más explícita de sus obras sea Mon grand récit: Weep into stones… (2005), con su topografía montañosa reminiscente de los rascacielos descritos por Hugh Ferriss en su libro The Metropolis of Tomorrow (1929). Una torre de transmisión cercana emite un mensaje LED parpadeante extraído de Hidriotafia (1658) de Thomas Browne: “weep into stones / fables like snow / our few evil days.” (“llorar hasta volverse de piedra es fábula: las aflicciones producen callosidades, las desgracias son resbaladizas, o caen como la nieve sobre nosotros”). Varias maquetas a escala se sostienen sobre andamios: una carretera en bucle elaborada de contrachapado curva, una ínfima Torre de Tatlin, una escalinata de estilo Modernista que aparece en la Dolce Vita de Fellini, y una sección transversal invertida de Santa Sofía.

La exposición se acompaña de una publicación, producida en colaboración con el Artsonje Center, de Seúl; el Musée d’Art Moderne GrandDuc Jean de Luxemburgo; IKON Gallery de Birmingham, el Korean Cultural Centre UK de Londres y el Musée d’art moderne et contemporain Saint-Étienne Métropole. Esta exposición ha itinerado por los espacios anteriormente mencionados y finalizará en el Espai d’art contemporani de Castelló.

LeeBul展

Lee Bul. Mon grand récit: Weep into stones… (2005). Cortesía EACC.

EACC: Encuentro con Bleda y Rosa

Espai Amics. Encontres. Bleda y Rosa
Espai d’art contemporani de Castelló (EACC)
17 de abril de 2015, 20 h.
Entrada libre

María Bleda (Castellón, 1969) y José María Rosa (Albacete, 1970) trabajan en equipo desde principios de los años 90. El núcleo fundamental de su trabajo es la representación del territorio, con el que buscan resaltar el complejo cruce de culturas y tiempos que lo conforman. El poso del tiempo, la huella y la memoria son los elementos intangibles que construyen sus obras. A lo largo de compactas y destacadas series como “Campos de fútbol”, “Campos de batalla”, “Ciudades” y “Origen”, Bleda y Rosa han consolidado una propuesta que registra la historia latente que habita en los espacios, un pasado que ellos exploran activando nuestro imaginario y nuestra memoria.

Bleda y Rosa. Cortesía EACC.

Bleda y Rosa. Cortesía EACC.

Destacables son sus exposiciones en Kunsthalle zu Kiel (2003), Universidad de Salamanca y CAAC (2009), Real Jardín Botánico (Ante el Tiempo, PHE 2010); así como su participación en Mediterranean: between reality and utopia, The Photographers’ Gallery, Londres (2004) o MANIFESTA 4, Frankfurt a.M. (2002). Su obra se encuentra en colecciones de museos como MNCARS, Musée d’Art Moderne de Céret-EPCC, FNAC. Fonds National d’Art Contemporain, CGAC, MUSAC y ARTIUM, entre otros. En 2008 fueron galardonados con el Premio Nacional de Fotografía.

José María Rosa y María Bleda. Cortesía de los artistas.

José María Rosa y María Bleda. Cortesía de los artistas.

Javier Núñez Gasco inaugura en el EACC

Javier Núñez Gasco. Fuera de acto
Espai d’art contemporani de Castelló
Inauguración: 6 de febrero, 20 h.
Hasta el 26 de abril de 2015

Fuera de acto es una propuesta de confrontación entre la obra artística y el público, mediante la exposición variable de algunos de los trabajos realizados por Javier Núñez Gasco en el ámbito de las artes escénicas durante los últimos años. Este proyecto, comisariado por José Luis Pérez Pont, se ha concebido específicamente para el Espai d’art contemporani de Castelló como una experiencia vinculada a las artes vivas.

La muestra plantea una ruptura de los acuerdos establecidos dentro de las exposiciones de arte contemporáneo. La exposición se convierte en obra en sí misma y la obra que se presenta siempre está en constante cambio. No interesa que el objeto expuesto sea un fin sino un catalizador de acción. De este modo se pretende romper la estructura formal de la exposición otorgando todo el protagonismo al público, que es el que dota de contenido y transforma los acontecimientos. Es aquí donde radica su verdadero propósito.

En los trabajos de Javier Núñez Gasco, especialmente aquellos en los que se introduce en el territorio de las artes escénicas, la realidad y la ficción se muestran indistinguibles ante el espectador. Su implicación directa, performativa, es una característica que se formula con éxito en sus obras. Sus proyectos guardan una lógica entre sí, como resultado de una dinámica que persigue crear realidades en lo social, alimentándose del contacto con lo extraordinariamente sencillo de cada día. La observación y la reflexión acerca de lo que sucede a su alrededor, a nuestro alrededor, encuentra en sus obras una formalización imaginativa, liberada de juicios de valor que en la exposición del Espai encuentra su última expresión.

Javier Núñez Gasco. La Tempestad. Cortesía del artista.

Javier Núñez Gasco. La Tempestad. Cortesía del artista.

Javier Núñez Gasco (Salamanca, 1971)

Vive y trabaja entre Madrid y Lisboa. Su obra se caracteriza por haber logrado desarrollar una mirada propia para acercarse a la realidad, así como las múltiples formas con las que afronta los recorridos que separa en ocasiones al arte del sentido común. Para su proyecto Miserias Ilimitadas, Lda. (2002-2007) diseñó una fórmula empresarial legalmente constituida -con sede en Portugal-, creada con el fin de promover la solidaridad social y anticipando la llegada de una miseria ilimitada a las sociedades de la opulencia, para desesperación de una parte creciente de la ciudadanía. Aunque quizás sea Microchip (2002) el más perverso de sus proyectos y en el que más claramente se evidencia la facilidad con la que pueden crearse y difundirse falsedades a través de los medios de comunicación de masas. Su implicación directa, performativa, es una característica que se repite con éxito en buena parte de sus trabajos. Sus proyectos guardan una lógica entre sí, como resultado de una dinámica que persigue crear realidades en lo social, pues se alimentan del contacto con lo diario.

La implicación que requieren por parte del comprador, del coleccionista, algunas de sus piezas –iniciadas en 2005-, es una característica común en Tu Creador no te olvida y Resting pieces (R.I.P.). La primera de éstas rinde homenaje a las ideas que, por diversas razones, no ha podido llevar a cabo, y sirve como base para el proyecto Resting pieces (R.I.P.). Este último es un work in progress a partir de lápidas funerarias o conmemorativas talladas en piedra, que contienen algunas de esas ideas no realizadas. Concebido para el circuito comercial artístico, la obra se completa y cobra sentido con el acto de la compra. Las propuestas valiosas e imaginativas de Núñez Gasco son numerosas, como las que resultan de su colaboración en el ámbito teatral. Con la compañía Teatro Praga han surgido proyectos como Público incondicional (2009), Sueño (2010) o Miedo escénico (2012) que son el eje del proyecto Fuera de acto (2015) en el Espai d’Art Contemporani de Castelló. Trabajos en los que la acción del artista se convierte en un modo de relación parasitaria a través de la que indaga la ilusión del hecho escénico, consistente en aceptar que todo lo que ocurre en el escenario es una forma de verdad consentida durante el tiempo que dura la representación, a la vez que el público supone que esta verdad está contenida en una ficción.

Ha participado en numerosas exposiciones y ferias nacionales e internacionales, su obra forma parte de colecciones como la de Fundación Botín, Purificación García o Centro Ordóñez-Falcón de Fotografía, entre otras.

Javier Núñez Gasco. Ejecución: acto y resultado, 2015. Imagen cortesía del artista.

Javier Núñez Gasco. Ejecución: acto y resultado, 2015. Imagen cortesía del artista.

EACC. Performance inaugural de Javier Núñez Gasco

Javier Núñez Gasco. Fuera de acto
Espai d’art contemporani de Castelló (EACC)
C/ Prim, s/n. Castellón
Performance inaugural: 30 de enero, 20.00 h.

En los trabajos de Javier Núñez Gasco (Salamanca, 1971), especialmente aquellos en los que se introduce en el territorio de las artes escénicas, la realidad y la ficción se muestran indistinguibles ante el espectador. Su implicación directa, performativa, es una característica que se formula con éxito en sus obras. Sus proyectos guardan una lógica entre sí, como resultado de una dinámica que persigue crear realidades en lo social, alimentándose del contacto con lo extraordinariamente sencillo de cada día. La observación y la reflexión acerca de lo que sucede a su alrededor, a nuestro alrededor, encuentra en sus obras una formalización imaginativa, liberada de juicios de valor.

Fuera de acto es una propuesta de confrontación entre la obra artística y el público, mediante la exposición variable de algunos de los trabajos realizados por Javier Núñez Gasco en el ámbito de las artes escénicas durante los últimos años. Este proyecto, comisariado por José Luis Pérez Pont, se ha concebido específicamente para el Espai d’art contemporani de Castelló como una experiencia vinculada a las artes vivas.

La representación teatral descansa sobre un acuerdo tácito entre público y actores, que gestiona la ilusión del hecho escénico y consiste en aceptar que lo que ocurre en el escenario es una forma de verdad consentida durante el tiempo de la representación. En lo cotidiano la realidad también se construye mediante pactos y representación de roles. Mediante convenios no escritos con los otros establecemos acuerdos temporales para la construcción de realidades. De este modo participamos en la creación de un espacio público basado en la representación.

Fuera de acto plantea una ruptura de los acuerdos establecidos dentro de las exposiciones de arte contemporáneo. La exposición se convierte en obra en sí misma y la obra que se presenta siempre está en constante cambio. No interesa que el objeto expuesto sea un fin sino un catalizador de la acción. En este caso, el espectador es el protagonista, se convierte en actor y mira la obra desde dentro y desde fuera, a la vez que el artista se erige en actor y torna espectador al mismo tiempo.

Una parte importante de este proyecto es el workshop: Obra completa/Fuera de acto, impartido por el reconocido director y dramaturgo lisboeta André E. Teodósio y el artista Javier Núñez Gasco, con el que se propone una ruptura de acuerdos y la creación de nuevos pactos. Con ese objetivo y con el firme propósito de que las obras cambien y actúen como catalizadores dependiendo del contenido con que se llenen, se plantea un laboratorio de construcción de sentido en el que cada participante pueda aportar ideas e interpretaciones, un taller teórico práctico organizado por el EACC y dirigido a personas con interés especial en las artes plásticas y escénicas.

Se trata de releer los roles que funcionan dentro de las artes escénicas en relación con el display expositivo, los modos de reconocimiento del objeto, su posibilidad de producir acción y la carga performativa generada por el observador. En definitiva, se trabaja sobre la posibilidad de inversión de sentido en el objeto artístico, la capacidad de dotarlo de intención y actuación, y cómo ello afecta a la mirada condicionada del espectador.

El taller se celebra del 26 al 30 de enero en el mismo espacio expositivo que albergará la muestra posterior Fuera de acto, y se invitará a los participantes a colaborar en la construcción de lo que pretende ser una exposición diferente. Las aportaciones inmediatas generadas durante el diálogo entre los participantes, el artista plástico y el experto en dramaturgia servirán para configurar las acciones que se realizarán en la performance inaugural del 30 de enero de 2015, convertida en una exposición que durará tan solo unas horas.

En esa fecha la sala permanecerá vacía, siendo a través del relato que los asistentes tendrán acceso a las obras ausentes, en un ejercicio de transmisión oral de conocimiento. La pieza Mil palabras: acción, objeto, contadores es el resultado del workshop, como una fórmula de mediación en la experiencia personal entre el individuo y la obra de arte. Diez personas, los “contadores”, describen las obras mientras realizan una secuencia de movimientos marcados por el espacio expositivo entre los objetos ausentes. Esta “coreografía” es interrumpida por un músico que interpreta una melodía haciendo uso de un objeto transformado, Arma muerta, resultado de la adaptación del cañón de una escopeta para convertirse en flauta travesera. Con esta melodía los “contadores” acuden de forma ordenada a un punto de la sala, un tramo de pared en el que se han perforado una serie de orificios formando una frase. Algunos de esos orificios están preparados para que, soplando a través de ellos, se generen distintas notas de la escala musical. Una vez situados frente a esta pared y habiendo finalizado la melodía de la “flauta”, los “contadores” adoptan una postura acordada y soplan por los orificios de este Instrumento en un “cluster” sonoro. Al mismo tiempo que se activa el acorde, se desvela el mensaje oculto en su vestimenta.

Javier Núñez Gasco. Ejecución: acto y resultado, 2015. Imagen cortesía del artista.

Javier Núñez Gasco. Ejecución: acto y resultado, 2015. Imagen cortesía del artista.

La segunda performance, Ejecución: acto y resultado, comienza inmediatamente después. Para esta acción se cuenta con la colaboración de agentes de la policía científica, expertos en balística, que descargarán cientos de disparos con un arma del calibre 22 sobre tres resmas de papel de imprenta colocadas en el suelo de la sala con el fin de escribir una frase atribuida, aunque nunca escrita, por el dramaturgo Antón Chéjov.

El proyecto de Javier Núñez Gasco pretende retomar el hecho escénico y llevarlo fuera de los límites del escenario, romper el acuerdo y crear nuevos pactos. Metafóricamente, el proyecto consistirá en disparar esa pistola de la que hablaba Chéjov, más allá del espacio convenido, en ese territorio de nadie, en el campo de lo cotidiano, en el que los acuerdos de construcción y representación de realidad están en constante cambio y movimiento. Dicho de otra manera, Fuera de acto pretende trasladar hechos teatrales a la realidad misma.

Una semana después, el 6 de febrero de 2015, tendrá lugar la inauguración de la exposición con una revisión de los trabajos de Javier Núñez Gasco relacionados con las artes escénicas, ahora ya presentes en la sala, que convivirán en el EACC con la presencia de las piezas resultantes de las performances realizadas y su registro en vídeo.

El título Fuera de acto pretende romper la estructura formal de la exposición otorgando todo el protagonismo al público, que es el que dota de contenido y transforma los acontecimientos. Es aquí donde radica su verdadero propósito.

Javier Núñez Gasco. Prótesis para una bailarina. Cortesía del artista.

Javier Núñez Gasco. Prótesis para una bailarina. Cortesía del artista.

Javier Núñez Gasco (Salamanca, 1971)
Vive y trabaja entre Madrid y Lisboa. Su obra se caracteriza por haber logrado desarrollar una mirada propia para acercarse a la realidad, así como las múltiples formas con las que afronta los recorridos que separa en ocasiones al arte del sentido común. Para su proyecto Miserias Ilimitadas, Lda. (2002-2007) diseñó una fórmula empresarial legalmente constituida -con sede en Portugal-, creada con el fin de promover la solidaridad social y anticipando la llegada de una miseria ilimitada a las sociedades de la opulencia, para desesperación de una parte creciente de la ciudadanía. Aunque quizás sea Microchip (2002) el más perverso de sus proyectos y en el que más claramente se evidencia la facilidad con la que pueden crearse y difundirse falsedades a través de los medios de comunicación de masas. Su implicación directa, performativa, es una característica que se repite con éxito en buena parte de sus trabajos. Sus proyectos guardan una lógica entre sí, como resultado de una dinámica que persigue crear realidades en lo social, pues se alimentan del contacto con lo diario.

La implicación que requieren por parte del comprador, del coleccionista, algunas de sus piezas –iniciadas en 2005-, es una característica común en Tu Creador no te olvida y Resting pieces (R.I.P.). La primera de éstas rinde homenaje a las ideas que, por diversas razones, no ha podido llevar a cabo, y sirve como base para el proyecto Resting pieces (R.I.P.). Este último es un work in progress a partir de lápidas funerarias o conmemorativas talladas en piedra, que contienen algunas de esas ideas no realizadas. Concebido para el circuito comercial artístico, la obra se completa y cobra sentido con el acto de la compra. Las propuestas valiosas e imaginativas de Núñez Gasco son numerosas, como las que resultan de su colaboración en el ámbito teatral. Con la compañía Teatro Praga han surgido proyectos como Público incondicional (2009), Sueño (2010) o Miedo escénico (2012) que son el eje del proyecto Fuera de acto (2015) en el Espai d’Art Contemporani de Castelló. Trabajos en los que la acción del artista se convierte en un modo de relación parasitaria a través de la que indaga la ilusión del hecho escénico, consistente en aceptar que todo lo que ocurre en el escenario es una forma de verdad consentida durante el tiempo que dura la representación, a la vez que el público supone que esta verdad está contenida en una ficción.

Ha participado en numerosas exposiciones y ferias nacionales e internacionales, su obra forma parte de colecciones como la de Fundación Botín, Purificación García o Centro Ordóñez-Falcón de Fotografía, entre otras.

MAKMA te lleva a MARTE

MAKMA te invita a MARTE Feria Internacional de Arte Contemporáneo, en el Palau de la Festa de Castellón, del 11 al 14 de septiembre de 2014. Si nos das un like y te suscribes a nuestra página, te enviaremos una invitación para acudir a la inauguración que tendrá lugar en exclusiva para instituciones, empresas, galeristas, artistas, coleccionistas y personalidades VIP del mundo del arte en la mañana del jueves 11 de septiembre, en el propio Palau de la Festa y en torno a las 11,30 de la mañana.

Con esta invitación también podrás cerrar con la organización de MARTE una visita guiada de manera gratuita y sin compromiso alguno, así como asistir a todas las actividades programadas, conciertos, espectáculos, performances, etc. que puedes consultar en la web de MARTE.

MARTE COMPO 1046 BN DEGRAD

 

Claudia Martínez.Iloveyou

Claudia Martínez. Iloveyou

Galería CollBlanc, Culla (Castellón)

 

Claudia Martínez. Iloveyou. Imagen cortesía Galería CollBlanc

Claudia Martínez. Iloveyou. Imagen cortesía Galería CollBlanc

Nacida en Argentina y afincada en Valencia desde el año 2002,  Claudia Martínez  ha encarado varios proyectos que tienen como núcleo principal el mundo del textil; a partir de allí desarrolló propuestas  tanto individuales como colectivas con una  alta implicación por parte de colaboradores que se suman al proyecto, como en caso de su último trabajo que  puede verse actualmente en la sala La Gallera (Valencia), hasta noviembre de 2013.

 

Claudia Martínez. Iloveyou. Imagen cortesía Galería CollBlanc

Claudia Martínez. Iloveyou. Imagen cortesía Galería CollBlanc

El trabajo de Martínez, que combina escultura, instalación y dibujo,  investiga las relaciones existentes entre espacio y materia poniendo el acento en la sensualidad de los materiales, la relación de la obra con el tiempo (el de su ejecución y el de su permanencia) la paciencia como motor, la fragilidad y la precariedad como cualidades de la cosa.

 

Claudia Martínez. Iloveyou. Imagen cortesía Galería CollBlanc

Claudia Martínez. Iloveyou. Imagen cortesía Galería CollBlanc

Iloveyou es un conjunto de piezas bordadas unas en papel y otras en tela de diferentes superficies y texturas, donde el hilo y la línea son eje y motivo. El título es un juego de palabras, un cruce de pensamientos, una declaración de amor y una reafirmación de sentido a la investigación sobre las diferentes posibilidades que ofrece la línea/hilo, como conductora del pensamiento de la mano y la memoria.

Se trata de un recorrido por el camino de las labores artesanales y su relación con el tiempo de las mujeres. El hilo es tratado como joya, como adorno, un material versátil que es fantasía y ornamento, una “bijou”.

 

Claudia Martínez. Iloveyou. Imagen cortesía Galería CollBlanc

Claudia Martínez. Iloveyou. Imagen cortesía Galería CollBlanc

En esta investigación, la línea del lápiz se comporta como un encaje bordado y el bordado, en diferentes superficies, habla del dibujo. La artista, a la vez, narra e interpreta otros dibujos, haciendo pequeños guiños de complicidad con el espectador con la intención evidente de citar algunos amores del arte, en una apuesta por la memoria táctil de las superficies. Así, el trabajo en su conjunto es un despliegue de las posibilidades de lo simple y los pequeños trazos.

 

Claudia Martínez. Iloveyou. Imagen cortesía Galería CollBlanc

Claudia Martínez. Iloveyou. Imagen cortesía Galería CollBlanc