Convocante: Universitat de València
Dotación: 800 euros
Modo de presentación: en Decanato
Plazo de admisión: hasta el 7 de marzo de 2016

CONVOCATÒRIA.
La Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València, en col·laboració amb el Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València i el Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (SeDI) de la Universitat de València, organitza el III Certamen de Pintura Mural (Art Urbà), socialitzAR-T, entenent per pintura mural la que es fa en un suport arquitectònic que interacciona amb l’entorn urbà.
L’objectiu és aportar una identitat innovadora, urbana i atractiva al Campus de Tarongers, augmentant la seua visibilitat. A més, el concurs permetrà el desenvolupament personal i artístic de les artistes i els artistes implicats. La Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València donarà a conèixer la convocatòria, mitjançant l’enllaç del Vicedeganat de Cultura i Igualtat (http://www.uv.es/socials).

BASES.
Participants i objecte del concurs.
La convocatòria està oberta a artistes plàstics, majors d’edat, interessades i interessats a participar-hi de forma individual o per grups. Hauran de presentar un projecte amb l’objectiu de dur a terme una intervenció pictòrica mural en un mur habilitat a aquest efecte al Campus dels Tarongers, en la parcel·la on s’ubica la Facultat de Ciències Socials.

Inscripció i projectes.
El termini d’inscripció i presentació de sol·licituds, documentació i projecte serà des del següent dia a la publicació d’aquesta convocatòria fins a les 14:00 h del 7 de març de 2016.
Caldrà omplir la fitxa d’inscripció, disponible a la pàgina web de la Facultat de Ciències Socials (http://www.uv.es/socials), i presentar-la juntament amb un esborrany del projecte a realitzar. Així mateix, s’adjuntarà una fitxa amb les dades personals (model de plica a la pàgina www.uv.es/socials) Aquesta informació s’haurà de presentar al Deganat de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València (Avinguda Tarongers, 4b, 46021 València).
El tractament de les dades personals es realitza d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
L’estil i tècnica de la pintura serà lliure. No s’admetran treballs que tinguen continguts violents, obscens, xenòfobs, sexistes o qualsevol altre que atempten contra la dignitat de les persones i els valors de la Universitat de València. Les dimensions del mur on es realitzarà el projecte són 8 metres d’amplària i 2 metres d’alçada. La intervenció pictòrica mural es realitzarà del 28 de març a l’11 d’abril de
2016. El projecte haurà de ser original i no haver estat realitzat amb anterioritat: no s’acceptaran les obres que hagen sigut premiades o estiguen a l’espera de la resolució d’un altre concurs o certamen. Les persones que participen en el concurs respondran personalment de la legítima titularitat i originalitat de l’obra en els termes als quals es refereix el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, garantint, per la sola participació en aquest concurs, aquesta titularitat així com el caràcter original i inèdit de l’obra.

Les persones seleccionades han de cedir els drets del projecte a la Universitat de València, la qual en podrà disposar lliurement. La Facultat de Ciències Socials es compromet a difondre el premi a través dels mitjans habituals. Comissió avaluadora.
La Comissió avaluadora seleccionarà entre els projectes presentats el que es durà a terme. Entre altres criteris, escollirà aquell que considere més innovador, creatiu, original i de major expressió i qualitat artística. Igualment podrà decidir no seleccionar cap obra de les presentades si al seu judici no tenen les condicions de qualitat adients o no respecten les bases del certamen.
La comissió avaluadora estarà formada pel Vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València o persona en qui delegue; la Vicedegana de Cultura i Igualtat de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València; la Cap del Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (SeDI) o persona en qui delegue; una artista o un artista de trajectòria rellevant en el món de l’art urbà; una estudianta o un estudiant de l’Assemblea de Representants d’Estudiants (ADR) de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València; dos professors o professores de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València; la Coordinadora de la Biblioteca Maria Moliner o persona en qui delegue.
La comissió avaluadora es regirà de conforme a les normes dels òrgans col·legiats establides en la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Resolució.
La Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València donarà a conèixer la resolució de la comissió avaluadora mitjançant l’enllaç del Vicedeganat de Cultura i Igualtat (http://www.uv.es/socials) dues setmanes després del tancament del període de sol·licitud.

Dotació econòmica.
La dotació econòmica per a la persona o grup seleccionat serà de 800 euros, subjectes a la retenció corresponent segons la normativa vigent. La persona o grup seleccionat assumirà les despeses del material necessari per a la realització del projecte.
Obligacions de les autores o autors seleccionats.
L’autora, autor o grup seleccionat es compromet a la realització del projecte presentat dins del termini establert i a l’acceptació d’aquestes bases. Altres disposicions. La comissió avaluadora resoldrà qualsevol fet no previst en les bases i els dubtes sobre la interpretació d’aquestes.

Más información y bases completas
Imagen de portada: