Convocante: Ajuntament de Maó
Dotación: 3.500 euros
Modo de presentación: envío de la obra
Plazo de admisión: hasta el 25 de abril 2016

L’AJUNTAMENT DE MAÓ CONVOCA EL CONCURS BIENNAL DE PINTURA CIUTAT DE MAÓ, D’ACORD AMB LES SEGÜENTS BASES:
1. Lliure concurrència
Hi podran concórrer totes les persones naturals o jurídiques que ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o lloc de residència. S’admetran, també, les obres creades col·lectivament.
2. Característiques de les obres presentades
2.1. Cada persona o col·lectiu podrà presentar un màxim de dues obres, que seran de nova creació i no podran haver estat exposades abans al públic, ni premiades a cap altra convocatòria, ni haver tingut prèviament un ús comercial.
2.2. Les dimensions mínimes seran de 73 x 60 cm (20F) i les màximes, de 195 x 130 cm (120F), o superfície equivalent total.
2.3. El tema i la tècnica seran lliures.
2.4. S’admetrà una protecció de material plàstic irrompible.
3. Presentació de les obres
3.1. Les obres es presentaran al Servei Municipal de Cultura (Claustre del Carme, s/n, 1r) fins al dilluns 25 d’abril de 2016, a les 13.00 hores, sense firma, amb el títol i un pseudònim escrit al dors o al peu, i acompanyades d’un sobre tancat, on figuraran, per damunt, el mateix títol, i pseudònim al dors o peu de l’obra; i dins, les dades personals de l’artista. En cas de ser presentades per un col·lectiu, aquest haurà de designar una persona representant del conjunt.
3.2. En el moment de l’entrega, es lliurarà el corresponent document acreditatiu de participació i l’artista —o persona representant— signarà el document que acrediti que es tracta d’obra inèdita.
3.3. L’embalatge, transport, muntatge i contractació d’assegurances de les obres seran per compte de la persona concursant. L’Ajuntament vetllarà per mantenir l’anonimat de les persones participants durant tot el procés del concurs.
4. Desenvolupament del concurs
4.1. L’Ajuntament de Maó nomenarà el jurat, que estarà format per persones de la màxima capacitat i reconeixement, així com, si és possible, per l’artista guanyador/a de l’edició anterior. El seu veredicte serà inapel·lable i podrà declarar desert el premi si considera que les obres no reuneixen el suficient nivell artístic.
4.2. El jurat retirarà les obres que no compleixin les bases.
4.3. Totes les obres que compleixin les bases seran exposades al públic.
4.4. El jurat, entre aquestes obres, procedirà a elegir-ne les finalistes, entre les quals votarà les guanyadores.
4.5. El Servei Municipal de Cultura vetllarà perquè, durant el procés de selecció i elecció, totes les obres concursants s’exposin en igualtat de condicions al Claustre del Carme.
5. Exposició pública de les obres concursants i publicació del veredicte
5.1. L’Ajuntament de Maó muntarà una exposició pública de les obres presentades i que compleixin les bases, segons indica el punt 4.3.
5.2. Aquesta exposició es realitzarà al Claustre del Carme, entre els dies 6 i 22 de maig de 2016; la clausura d’aquesta coincidirà amb la realització de Maó + flors.
5.3. El veredicte es donarà a conèixer en el transcurs de l’acte de cloenda de l’exposició, durant el qual també s’entregarà el premi. El jurat podrà declarar desert el premi en qualsevol de les dues modalitats.
6. Custòdia de les obres
El Servei Municipal de Cultura vetllarà per la bona conservació de les obres durant el temps que estiguin sota la seva tutela, però no es farà responsable dels danys que puguin patir des del moment de l’entrega i fins a la seva retirada.
7. Dotació del premi
Premi Únic dotat en 3.500 euros
Per recollir el premi serà requisit imprescindible que, una vegada fet públic el veredicte del jurat, l’autor/a procedeixi a firmar l’obra.
8. Obra premiada
L’obra premiada quedaran en propietat de l’Ajuntament de Maó, amb la finalitat de passar a formar part del patrimoni institucional. La institució es reserva en exclusiva tots els drets de reproducció i exposició.
9. Retirada de les obres
No podrà ser retirada cap obra exposada fins a la finalització de la mostra. Les obres no premiades es podran retirar del Servei Municipal de Cultura, mitjançant la presentació del document acreditatiu de participació, en el termini d’un mes, a partir de la cloenda de l’exposició. Si ja ha transcorregut aquest període de temps i l’autor/a no ha retirat les obres, s’entendrà que renuncia a la seva propietat; en conseqüència, l’Ajuntament en podrà disposar com consideri més oportú.
10. Del Jurat
En totes aquelles qüestions no previstes en aquestes bases, valdrà la decisió que prengui el Jurat. La participació en el present certamen pressuposa l’acceptació d’aquestes BASES.
L’ALCALDESSA Conxa Juanola Pons
Maó, 15 de febrer de 2016
Bases completas y más información
Imagen de portada: “El camino”, de Sonia Casero Lázaro, de Madrid, ha estat la guanyadora del concurs de pintura i escultura Ciutat de Maó 2014