Convocante: TAC Catarroja
Dotación: 1.000 euros
Modo de presentación: vía e-mail
Plazo de admisión: hasta el 15 de abril de 2018

Beca artistica
Recolzem als joves creadors
Característiques de la beca

Les organitzacions artístiques hem de posicionar-nos cada vegada més com a entitats cíviques i emprar l’art com a mitjà per a donar resposta a qüestions que poden afectar a la nostra comunitat, una aposta per crear experiències, afermar la relació entre entitats i visitants i contribuir a la dinamització del panorama cultural.

En el camí per a construir una imatge del TAC solidària i responsable, que aporte a la societat acciones positives, que construeixen i aporten valor, hem creat una Beca Artística que cada any es destinarà íntegrament a una causa relacionada amb les Arts Escèniques, Musicals i Plàstiques. D’aquesta manera, tots els convidats als diferents espectacles de la programació del TAC durant un any col·laboraran amb 3€ per invitació per a l’impuls de la beca, que tindrà una quantia mínima d’1.000 €.

D’aquesta manera, tractarem de rebaixar les preocupacions econòmiques de tres joves creadors locals al llarg de tres anys. El primer any la beca es destinarà a un artista plàstic, el segon a un autor teatral, i el tercer a un compositor. Amb açò pretenem que puguen escriure, compondre i crear amb tranquil·litat, sense ingerències artístiques, exigències de producció o compromisos posteriors, amb l’única intenció que puguen crear en llibertat i que les seues obres puguen ser exposades amb posterioritat en el TAC.

Destinataris

En aquesta primera edició, la Beca Artística del TAC estarà destinada a un artista plàstic. Podran sol·licitar la beca tots els artistes plàstics menors de 35 anys, que vulguen crear un nou projecte expositiu.

Dotació econòmica

La quantia de l’ajuda destinada a la producció del projecte serà d’almenys 1.000€, quantitat que serà abonada en dos pagaments estant sotmesa a retencions establides per la legislació fiscal per a les rendes del treball.

És compromís del TAC la cerca activa de patrocinis amb la intenció que aquesta quantitat puga veure’s incrementada en el futur.

Selecció

Una vegada tancat el termini per a enviar sol·licituds, el procés de selecció es realitzarà en el termini d’un mes.

El procés de selecció es durà a terme a través d’un jurat que estarà compost per una persona de l’Ajuntament de Catarroja, una persona de Olympia Metropolitana i dos artistes de reconegut prestigi dins de l’àmbit de les arts i la creació.

En els criteris d’avaluació es tindran en compte la trajectòria del sol·licitant, la qualitat i coherència del projecte, la innovació de la proposta així com la seua viabilitat. Es valorarà que el sol·licitant siga resident a Catarroja.

Resolució

La notificació de la resolució es farà pública en la pàgina web http://www.teatreauditoricatarroja.com. A més, es notificarà per correu electrònic a totes les persones participants en la convocatòria.

Condiciones

Obligacions del beneficiari:

El beneficiari es compromet a destinar íntegrament els diners a la realització del projecte complint amb els terminis establits. El període de realització de la beca serà de nou mesos. El projecte haurà de lliurar-se al final de l’any.

La concessió d’aquesta beca no porta implícita l’adquisició de dret algun per part del TACsobre els drets intel·lectuals de les obres. És a dir, l’obra resultant serà única i exclusivament propietat de l’autor, compositor i artista. El TACsolament fixarà un termini de lliurament amb l’objectiu de mostrar a la societat les tres creacions.

El becari haurà de deixar constància de ser beneficiari en publicacions, pàgines web o altres suports mitjançant la fórmula «aquesta obra/projecte ha sigut produït amb el suport de la Beca Artística del TAC.

En cas de no complir amb l’establit, el becat haurà de procedir al reintegrament de l’ajuda.

Obligacions del TAC:

El TAC es compromet a atorgar al becat una quantia mínima d’1.000 €, per la qual cosa, en cas de no arribar a aqueixa quantitat a través de les invitacions, l’auditori es farà càrrec de la diferència.

El pagament als beneficiaris de les ajudes s’efectuarà mitjançant transferència bancària en dos pagaments. Una primera quantitat de 500 € en el moment de la concessió i altres 500 € en finalitzar el projecte.

El TAC es compromet a exposar les creacions dels beneficiaris al final del període de la beca. D’aquesta manera, el primer any es realitzarà una exposició amb l’obra de l’artista, el segon any una lectura dramatitzada del text presentat per l’autor local seleccionat, i el tercer any d’estrenarà l’obra del compositor per part d’una de les agrupacions musicals de la localitat.

Sol·licitud
El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà el 10 de gener i finalitzarà el 15 d’abril de 2018 inclusivament. Al tancament d’aquest termini no s’admetrà cap sol·licitud.

Els interessats hauran d’enviar un email a infotac@olympiametropolitana.com amb les següents dades:

– Dades personals: nom, adreça, data de naixement, DNI, correu electrònic i web, així com, en el cas de residents a Catarroja, el document acreditatiu de la seua residència, (certificat d’empadronament).

– Currículum vitae: formació acadèmica, experiència professional i trajectòria

– Descripció i dossier del projecte.

– Altres activitats desenvolupades que puguen ser rellevants per al projecte.

Bases completas