Convocante: Fundació Güell
Dotación: 3.500 euros
Modo de presentación: envío de dossier
Plazo de admisión: hasta el 30 de septiembre de 2016

1. La FUNDACIÓ GÜELL convoca una beca per a joves que tinguin menys de 30
anys en el moment que fineixi el termini de presentació de sol·licituds de beca que
s’estableix més endavant.
2. Aquesta beca vol ser un ajut per a la realització d’un treball d’investigació, que
representi una aportació interessant en el camp de l’art, en el seu aspecte històric,
artístic, pedagògic, biogràfic, crític, tecnològic o qualsevol altre que pugui considerarse
útil per al millor coneixement de les arts, tant en la seva història com en la seva
promoció de cara al futur.
Com aquest any 2016 se celebra l’«Any Ramon Llull», amb motiu del 700 anys de la
mort del filòsof, místic i visionari de Mallorca, aquesta convocatòria vol fer especial
esment en la temàtica al voltant d’aquest personatge, raó per la qual es valoraran molt
positivament les iniciatives que facin una lectura actual, des de la perspectiva de l’art,
dels motius centrals de la vida i el pensament d’aquest geni d’abast internacional.
3. Podran optar-hi:
A.- Tots els nascuts en l’àmbit lingüístic català-valencià-balear amb llicenciatura
universitària.
B.- Els nascuts fora l’esmentat àmbit lingüístic sempre que la seva llicenciatura hagi
estat obtinguda dins el mateix àmbit.
4. Presentaran un dossier que contingui:
A.- TREBALL: Descripció del treball o estudi objecte de la beca.
B.- CURRÍCULUM: el currículum haurà de contenir el document d’identitat acreditatiu,
llocs on ha residit, estudis realitzats fins al dia de la presentació de la sol·licitud i
activitats desenvolupades relatives als seus estudis.
C.- PROJECTE: el projecte d’utilització o finalitat de la beca, amb expressió de la seva
durada, medis i altres detalls que es considerin adients.
Aquest dossier ha d’ésser lliurat a la seu de la Fundació Güell (passeig d’Isabel II,
núm. 1, 2n pis de Barcelona) fins el 30 de setembre de 2016 inclòs. El sol·licitant
haurà d’ostentar tots els drets de propietat intel·lectual del material enviat, dels
continguts que hagi elaborat, firmar una còpia de les presents bases i lliurar una
fotocòpia signada del document d’identitat.
La fundació i les entitats col·laboradores no es fan responsables del deteriorament,
trencament o pèrdua dels materials utilitzats en els actes que s’organitzin.
L’assegurança, en tot cas i si es vol establir, anirà per compte del concurrent a la beca.
5. El jurat nomenat per la Fundació Privada Güell, que haurà fet la selecció dels
dossiers concurrents, escollirà un sol aspirant que es beneficiarà de la beca. El jurat
podrà convocar aquells participants que estimi convenient a fer una exposició oral de
la seva sol·licitud.
L’import de la beca serà de 3.500 euros, que es farà efectiu en tres pagaments
trimestrals. El primer en el moment de fer-se el lliurament públic de la beca, a
determinar per la fundació.
6. La beca es donarà a un treball unipersonal.
7. El becari guanyador s’obliga a:
a.- A l’acte de lliurament institucional, fer la presentació en públic del seu projecte,
utilitzant, si cal, els mitjans audiovisuals al seu abast.
b.- Si la fundació té en vigor el conveni amb la Diputació de Barcelona (DIBA) i la
fundació ho estima oportú, el becat oferirà una conferència de la seva especialitat i/o
de l’estudi becat (de durada màxima 30 min.) al Palau Güell de Barcelona, sotmetentse
en tot moment a les condicions de sala i temporalitat que imposi la DIBA. Aquesta
oportunitat, que forma part de la beca, no podrà declinar-se per part del becat.
8. Trimestralment, el becari haurà d’informar de l’evolució del seu treball a la fundació
per escrit i/o presencialment. L’esmentat requisit és del tot necessari i la manca del
seu compliment podrà ser motiu de cancel·lació de la beca.
9. Presentar-se a aquesta convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.
Tanmateix, la interpretació és a criteri del jurat. La decisió del jurat serà inapel·lable.
10. Més enllà del necessari per a les finalitats de participació i comunicació de les
beques, la fundació ha previst la possibilitat de publicació dels noms i cognoms dels
participants i guanyadors, inclòs en mitjans electrònics, així com de les fotografies i
obres que es presentin a la beca, tot per informar i fer publicitat de la beca, de la
fundació, de l’historial dels becats i del seu seguiment artístic i dels actes acadèmics
de la pròpia fundació. Limitat a aquests efectes, els autors accepten el tractament de
les seves dades de caràcter personal i cedeixen tots els seus drets d’imatge i de
propietat intel·lectual, sobre les fotografies i obres presentades.
11. La documentació presentada pels aspirants que no hagin resultat guanyadors es
podrà retirar al mateix lloc en què es lliurà fins el 23 de desembre de 2016. En cas
contrari, s’entendrà que el sol·licitant renuncia a recuperar-la.
12. El no compliment d’aquestes bases pot portar a la no selecció del participant o a la
cancel·lació de la beca.
Barcelona, maig 2016

Bases completas