Convocante: Fundació Güell
Dotación: 3.500 euros
Modo de presentación: envío de la obra
Plazo de admisión: hasta el 23 de septiembre de 2016

1. La FUNDACIÓ GÜELL amb la col·laboració del Reial Cercle Artístic-Institut
Barcelonès d’Art convoca una beca per a joves escultors que tinguin menys de 30
anys en el moment que fineixi el termini de presentació de sol·licituds de beca que
s’estableix més endavant.
2. Podran optar-hi:
A.- Tots els nascuts en l’àmbit lingüístic català-valencià-balear.
B.- Els no nascuts dins l’esmentat àmbit lingüístic sempre que acreditin que la seva
activitat artística es desenvolupa en el mateix àmbit.
3. Presentaran un dossier que contingui:
A.- OBRA REALITZADA: 6 fotografies d’obres seves recents (2 anys màxim), indicant la
tècnica emprada i dimensions.
B.- CURRÍCULUM: el currículum haurà de contenir el document d’identitat acreditatiu,
llocs on ha residit, estudis realitzats fins al dia de la presentació de la sol·licitud i
activitats desenvolupades relatives a la tècnica artística en qüestió.
C.- PROJECTE: el projecte d’utilització o finalitat de la beca, amb expressió de la seva
durada, medis, materials i altres detalls que es considerin adients.
Aquest dossier ha d’ésser lliurat a la seu de la Fundació Güell (passeig d’Isabel II,
núm. 1, 2n pis de Barcelona) fins el 23 de setembre de 2016 inclòs. El sol·licitant
haurà d’ostentar tots els drets de propietat intel·lectual del material enviat, dels
continguts que hagi elaborat, firmar una còpia de les presents bases i lliurar una
fotocòpia signada del document d’identitat.
La fundació i les entitats col·laboradores no es fan responsables del deteriorament,
trencament o pèrdua de qualsevol de les obres/treballs presentats/des. L’assegurança,
en tot cas i si es vol establir, anirà per compte del concurrent a la beca.
4. El jurat seleccionarà un màxim de tres participants, els quals presentaran 3 obres,
d’entre les que van ser incorporades per fotografia al dossier.
El lliurament dels originals serà entre els dies 3 i 7 d’octubre de 2016, al local social
del Reial Cercle Artístic (carrer dels Arcs número 5 de Barcelona, telèfon 933 014
676) d’onze a dues del matí i de quatre a vuit del vespre.
5. Les obres dels seleccionats seran exposades públicament en una sala
d’exposicions del Reial Cercle Artístic, del 10 al 19 d’octubre de 2016.
6. El jurat nomenat per la Fundació Güell, que haurà fet la selecció dels tres dossiers
concurrents finalistes, escollirà un sol artista escultor que es beneficiarà de la beca. El
jurat podrà convocar aquells participants que estimi convenient a fer una exposició oral
de la seva sol·licitud.
L’import de la beca serà de 3.500 euros, que es farà efectiu en tres pagaments
trimestrals. El primer en el moment de fer-se el lliurament públic de la beca, a
determinar per la fundació.
7. La beca es donarà a un treball unipersonal.
8. El becari guanyador s’obliga a:
a.- Fer la presentació en públic del seu projecte, utilitzant, si cal, els mitjans
audiovisuals al seu abast.
b.- Donar gratuïtament a la fundació una de les obres, que aquesta escollirà entre les
presentades al concurs o les executades durant la beca.
c.- Si la fundació té en vigor el conveni amb la Diputació de Barcelona (DIBA) i la
fundació ho estima oportú, el becat exposarà la seva obra al Palau Güell de Barcelona,
sotmetent-se en tot moment a les condicions de sala i temporalitat que imposi la DIBA.
Aquesta oportunitat, que forma part de la beca, no podrà declinar-se per part del becat.
9. Trimestralment, el becari haurà d’informar de l’evolució del seu treball a la fundació
per escrit i/o presencialment. L’esmentat requisit és del tot necessari i la manca del
seu compliment podrà ser motiu de cancel·lació de la beca.
10. Sense perjudici de la transmissió de la propietat de l’obra i de tots els drets
d’explotació de propietat intel·lectual (reproducció, comunicació pública, transformació i
distribució) sobre l’obra donada pel becari, la resta de les obres hauran de ser
retirades dels locals en que varen ser entregades, previ lliurament del corresponent
resguard, entre el 20 i el 26 d’octubre de 2016. En cas contrari, s’entendrà que l’autor
o presentador de l’obra renuncia a qualsevol dret sobre la mateixa a favor de la
fundació en els mateixos termes de les obres donades pels becaris, que podrà
disposar de les obres no retirades en termini amb absoluta llibertat.
11. Presentar-se a aquesta convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.
Tanmateix, la interpretació és a criteri del jurat. La decisió del jurat serà inapel·lable.
12. Més enllà del necessari per a les finalitats de participació i comunicació de les
beques, la fundació ha previst la possibilitat de publicació dels noms i cognoms dels
participants i guanyadors, inclòs en mitjans electrònics, així com de les fotografies i
obres que es presentin a la beca, tot per informar i fer publicitat de la beca, de la
fundació i dels actes acadèmics de la pròpia fundació. Limitat a aquests efectes, els
autors accepten el tractament de les seves dades de caràcter personal i cedeixen tots
els seus drets d’imatge i de propietat intel·lectual, sobre les fotografies i obres
presentades.
13. La documentació presentada pels aspirants que no hagin resultat guanyadors es
podrà retirar al mateix lloc en què es lliurà fins el 23 de desembre de 2016. En cas
contrari, s’entendrà que l’autor renuncia a recuperar-la.
14. El no compliment d’aquestes bases pot portar a la no selecció del participant o a la
cancel·lació de la beca.
Barcelona, maig 2016

Bases completas