Convocant: Ajuntament de Tortosa
Dotació: cinc premis de 1.500€
Modo de presentació: a través de la web
Termini d’admissió: fins el dia 3 de juny de 2018

CONVOCATÒRIA 2018
L’Ajuntament de Tortosa convoca la cinquena edició d’A Cel Obert, festival d’intervencions efímeres amb la finalitat de mostrar espais emblemàtics de la ciutat de Tortosa a través de projectes d’art efímer.

PARTICIPANTS
Poden acollir-se a aquestes bases tots els creadors (persones o col·lectius) dels diferents àmbits de l’art, del disseny i de l’arquitectura.

Els col·lectius hauran d’indicar la totalitat dels seus membres i designar necessàriament a un d’ells perquè actuï com a representant.

CONCURS
A Cel Obert tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 d’octubre de 2018.

El festival té l’objectiu de realitzar intervencions efímeres en espais emblemàtics de la ciutat de Tortosa. Els escenaris escollits, amb les imatges, els plànols, les dades històriques, etc. es faran públics a la pàgina web del festival (www.acelobertfestival.cat).

Els participants hauran d’escollir un dels espais proposats per projectar la seva obra, que haurà de complir els següents requisits:

que s’adeqüi al tema proposat
que sigui realitzable tècnicament (els autors seran els encarregats de l’execució del seu projecte)
que sigui viable econòmicament (el premi finança l’execució del projecte)
que no danyi l’estructura de l’espai
que respecti la temporalitat de l’execució
El jurat es reserva el dret d’emplaçar les obres a un altre espai si ho estima convenient. En aquest cas s’avisarà amb antelació perquè es pugui adaptar la proposta.

L’Ajuntament de Tortosa es farà càrrec de la conservació i vigilància de les obres durant el muntatge i el temps que estiguin exposades. Una vegada finalitzat aquest període, l’autor haurà de retirar l’obra exposada.

ESPAIS
Els patis escollits per aquesta edició són:

Claustre de Sant Jordi i Sant Domènec (EOI)
Claustre de Sant Jaume i Sant Maties (Arxiu comarcal del Baix Ebre)
Pati del Reial Monestir de la Puríssima Concepció Victòria
Passatge Franquet
Pati del Palau Montagut (Casa de les Aigües)
TEMÀTICA DEL FESTIVAL
Amb l’objectiu d’establir una coherència i vinculació entre totes les intervencions s’establirà un tema vehicular. El tema d’aquesta edició és: Moviment.

INSCRIPCIONS, DOCUMENTACIÓ I TERMINI
Per participar els interessats hauran d’inscriure’s a la pàgina web del festival (www.acelobertfestival.cat/inscripcions) i enviar per correu electrònic la següent documentació:

1_ PDF 1: Projecte. Les propostes es presentaran emplaçades en un dels 5 espais escollits per a aquesta edició. Ell lliurament es formalitzarà amb un màxim de 2 din A3 horitzontals en format pdf, on s’inclourà tota la documentació gràfica per explicar l’obra. En els panells haurà de constar, també, una breu memòria descriptiva del projecte. Cada panell din A3 haurà de contenir el lema de la intervenció i en cap moment figurarà el nom dels participants.

2_ PDF 2: Breu descripció del CV dels participants (entre 100-150 paraules per artista).

3_ PDF 3: Còpia digital del DNI de tots els participants.

Des de la publicació al BOPT i fins el dia 3 de juny de 2018 a les 24:00h, s’haurà d’enviar tota la documentació a l’adreça info@acelobertfestival.cat, sota el concepte “Participació A Cel Obert 2018” i en format PDF (que no ocupi més de 10 MB). El nom dels arxius serà el nom del lema de la proposta. S’aconsella que els textos estiguin escrits en català, castellà o anglès. La inscripció i la correcta recepció de la documentació serà confirmada als participants en un plaç de 48 hores.

FINALISTES
D’entre tots els projectes el jurat seleccionarà els finalistes, 3 com a màxim per a cada espai en funció de la qualitat, la innovació, originalitat i la viabilitat econòmica i tècnica d’aquests. El nom dels projectes finalistes es faran públics a la web del festival la setmana de l’11 de juny.

SELECCIÓ
Els finalistes disposaran fins a l’1 de juliol del 2018 a les 24:00h, per preparar un din A3 on presentar la seva proposta més detallada, a mode de projecte executiu.

La setmana del 9 de juliol es coneixeran els 5 projectes escollits d’entre els finalistes. L’elecció del jurat es farà pública a la pàgina web del festival.

Els guanyadors es faran càrrec de la producció, el muntatge (de l’1 al 5 d’octubre al matí) i desmuntatge (el diumenge 7 d’octubre a la tarda) de les instal·lacions. Les intervencions construïdes hauran de conviure amb els usos habituals dels espais, durant els dies en què tingui lloc el muntatge, el festival i el desmuntatge.

PREMIS
Cadascun dels 5 projectes seleccionats rebrà una dotació econòmica de 1.500 € per poder executar l’obra (la qual estarà subjecta a la retenció d’impostos corresponent).

En finalitzar el festival el jurat lliurarà una menció al millor projecte executat. L’autor (o autors) serà convidat a realitzar un projecte d’art efímer en un altre festival, amb un pressupost subvencionat per la Xarxa Transversal.

També hi haurà una menció del públic que es decidirà per votació popular durant els dies que duri el festival.

JURAT
Presidenta:

Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Tortosa
Vocals

Jelena Prokopljević, arquitecta i investigadora.
Pilar Lanau, artista
Marian Marín, artista.
Cristina Bestratén del Pino, arquitecta.
MÉS INFORMACIÓ
1_ L’Ajuntament de Tortosa es reserva el dret d’utilitzar els projectes finalistes per a la difusió del festival. En aquest cas, se sol·licitarà als artistes seleccionats que cedeixin, per escrit, els drets de reproducció en qualsevol format de la seva obra.

2_ El dret a la dotació econòmica de 1.500€ pot extingir-se en el cas de la no execució del projecte en el termini contingut o per la modificació del projecte.

3_ El fet de participar en la convocatòria implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

Imatge: Globoverd, seleccionats en la passada edició
Més informació i bases completes