Convocante: Culturama SL. amb la col·laboració de Generalitat Jove – IVAJ, Diputació Provincial de
València, Universitat de València, Consorci xarxa Joves.net, Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana-CJCV, Associació de Professionals de Joventut de la CV i la Universitat
Politècnica de València
Dotación: 800 euros + accésits
Modo de presentación: a través de correo electrónico
Plazo de admisión: hasta el 29 de julio de 2016

Culturama SL. amb la col·laboració de Generalitat Jove – IVAJ, Diputació Provincial de València, Universitat de València, Consorci xarxa Joves.net, Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana-CJCV, Associació de Professionals de Joventut de la CV i la Universitat Politècnica de València, convoca la quarta edició d’aquest premi.
Una edició que emfatitza el seu interés per premiar aquelles propostes que basen el seu desenvolupament en la cultura i l’art contemporani com a motor de canvi social. Ens interessen especialment aquells projectes que vinculen les estratègies artístiques amb l’àmbit juvenil per a impulsar noves perspectives de construcció de coneixement i enfortiment de la ciutadania activa i implicada.
En un moment com l’actual, on la producció artística presa el nostre context polític, econòmic i social, els estudis d’antropologia, psicologia i filosofia així com la història i la història de l’art com a material de treball; l’art actual suposa un recurs que supera la mera contemplació i dóna lloc a experiències d’educació no formal que incentiven el compromís social del públic com a ciutadà.

BASES
1. Objectius de la convocatòria
Premiar projectes desenvolupats per joves (màxim 35 anys) o dirigits a joves en els quals a través de la cultura i l’art contemporani es fomente un enfortiment de la ciutadania implicada, conscient i solidària.

2.- Activitats objecte del premi
Podran optar al premi aquells projectes ja realitzats o en fase de realització, desenvolupats en l’àmbit de l’Estat Espanyol, en un període no anterior a 2014. Seran activitats objecte d’aquest premi aquelles que usant com a eines les pròpies de la cultura contemporània (projectes que incloguen arts plàstiques, fotografia, videoart, net.art, instal·lacions, intervencions, landart, art postal, art públic, performance, accions i altres expressions pròpies de les arts visuals) impliquen a la població juvenil en processos d’apoderament ciutadà actiu.
3.- Condicions dels participants
Podran presentar-se a aquesta convocatòria totes aquelles persones, físiques o
jurídiques (sense ànim de lucre) que desenvolupen la seua activitat a l’àmbit de l’Estat
Els professionals que treballen en el si de les entitats col·laboradores només podran
presentar-se al premi quan la proposta en la qual participen no haja estat realitzada en
l’entitat per a la qual presta els seus serveis ni pot haver sigut recolzada econòmicament per
aquesta.
En cap cas podran presentar-se a concurs les entitats organitzadores ni col·laboradores
del premi.
4.- Presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà des del 2 de Maig fins al 29 de juliol de
2016.
Les persones o entitats interessades a optar al premi tindran la documentació
necessària per a la presentació de la seua experiència a través de la web de Culturama
(www.culturama.es), on podran obtenir la fitxa d’inscripció (annex 1), el formulari de sol·licitud
(annex 2) i un model de declaració jurada (annex 3) que acreditarà l’autoria de la proposta.
Només seran admeses al premi aquelles propostes que es lliuren via correu electrònic
(premi@culturama.es). Les propostes que opten a aquest premi, obligatòriament, hauran
d’usar el citat formulari (annex 2) i seguir l’estructura marcada en el mateix sense excedir en
cap dels camps les 500 paraules. No es tindran en compte aquelles paraules una vegada
sobrepassat el límit.
En cas d’adjuntar imatges o material audiovisual digital, s’enviarà per correu electrònic
(fins a un màxim de 15 MG) juntament amb la resta de la documentació. També es pot enviar
per correu postal a Culturama Sl. c/ Santa Teresa, 11b. 46920-Mislata (València), indicant IV
PREMI CULTURAMA en el sobre i acompanyant-ho d’una còpia de la fitxa d’inscripció.
Les sol·licituds rebudes en Culturama tindran un nombre de registre assignat que serà
comunicat als participants per correu electrònic en el termini de 48h. En cas de no rebre la
confirmació amb el nombre de registre, en termini i forma, farà falta que els participants ho
comuniquen a l’empresa per a resoldre la incidència.

5.- Criteris de valoració
Es considerarà com a criteris de valoració per a atorgar el premi:
• L’adequació del projecte als requisits de la convocatòria
• La innovació i singularitat de l’experiència presentada
• La càrrega de valors socials i culturals de la idea
• El respecte i aplicació dels codis de bones pràctiques en la gestió cultural
• La qualitat de la proposta
6.- Jurat
El jurat estarà format per un/a representant de: Culturama SL
IVAJ. Generalitat Jove
Exma. Diputació Provincial de València Universitat de València
Consorci Xarxa Joves.net
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana-CJCV
Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana Universitat Politècnica de València

Els premis podran ser declarats deserts segons el parer del jurat. Qualsevol dubte sobre
aquestes bases ha de ser resolt pel jurat, el veredicte del com és inapel·lable.

7.- Import i Adjudicació del premi
L’experiència que obtinga el 1er Premi guanyarà 800 € (impostos inclosos) i un guardó. Però també hi ha altres premis en forma d’accèssits als quals se’ls editarà la seua experiència al llibre de pràctiques innovadores en matèria de joventut que serà publicat en format digital i enllaçat des de cadascuna de les planes web de les entitats col·laboradores en l’edició del premi. I en una edició impresa, que serà distribuïda a totes Regidories de Joventut dels ajuntaments de la província de València, a tots els Centres d’informació Juvenil de les províncies d’Alacant i Castelló i a una selecció de 20 facultats d’art del Territori Espanyol.
(…)
Bases completas y más información