Convocante: Fundació Palma Espai d’Art
Dotación: presupuestos máximos de 3.000 y 10.000 euros respectivamente
Modo de presentación: a través de la web
Plazo de admsión: hasta el 29 de abril de 2016

PRESENTACIÓ
La Fundació Palma Espai d’Art, que té com a finalitats la promoció i la difusió de l’art al municipi de Palma i l’impuls a la creació artística, per primera vegada obre una línia d’ajudes a artistes i comissaris perquè hi puguin presentar projectes que seran seleccionats per una comissió d’especialistes en funció de l’interès i la qualitat de la proposta presentada. D’aquesta manera vol completar el programa d’exposicions oferint un canal de parti- cipació directa al sector de les arts visuals de les Illes Balears.
Per a l’any 2016 s’estableix un període de contractació de projectes artístics que es divideix en dues línies, amb un projecte seleccionat per línia:
Línia 1. Projectes per a exposicions individuals a l’Espai Born del Casal Solleric.
Línia 2. Comissariat. Projectes d’exposició inèdits sobre un artista, col·lectiu d’artistes o tema que destaquin per la qualitat i la innovació. L’exposició es presentarà a l’Àrea 1.

OBJECTE DEL CONTRACTE
La Fundació Palma Espai d’Art, que té com a finalitats la promoció i la difusió de l’art al municipi de Palma i l’impuls a la creació artística, per primera vegada ofereix a artistes i comissaris la possibilitat de presentar projectes, els quals seran seleccionats per una comissió d’especialistes en funció de l’interès i la qualitat de la proposta presentada. D’aquesta manera vol completar el programa d’exposicions oferint un canal de participació directa al sector de les arts visuals de les Illes Balears.
Per a l’any 2016 obre un període de contractació de projectes artístics que es divideix en dues línies, amb un projecte seleccionat per línia:
Línia 1. Projectes per a exposicions individuals a l’Espai Born del Casal Solleric.
Línia 2. Comissariat. Projectes d’exposició inèdits sobre un artista,col·lectiu d’artistes o tema que destaquin per la qualitat i la innovació. L’exposició es presentarà a l’Àrea 1.
PRESSUPOST DEL CONTRACTE
Els recursos destinats a aquesta contractació inclouen les despeses d’honoraris i producció. Les quantitats destinades a cadascun
dels projectes són les següents:
Línia 1. Pressupost màxim: 3.000 € (inclosos tots els imposts). 1.000 € són en concepte d’honoraris i 2.000 €, en concepte de producció del projecte. S’entén per honoraris la retribució econòmica a rebre per la creació conceptual de l’obra/les obres i per producció, l’execució física de les peces i de qualsevol altre element necessari per a l’exposició.
Línia 2. Pressupost màxim: 10.000 € (inclosos tots els imposts). 3000 € són en concepte d’honoraris de comissariat i 7.000 €, en concepte de producció del projecte. S’entén per honoraris la retribució econòmica a rebre pel projecteteòric i per producció, el seu desenvolupament pràctic (inclosos tots els honoraris dels artistes participants).
La Fundació Palma Espai d’Art assumirà directament els costs de transport, muntatge/desmuntatge, assegurança, difusió i inauguració de les exposicions fins a un màxim de 2.000 € per als projectes de la línia 1 i un màxim de 3.000 € per als de la línia 2.
L’obra original que es produeixi serà, en tot cas, propietat de l’artista.
FACTURACIÓ
Un cop realitzada l’exposició, tots els pagaments es tramitaran a partir del moment en què es presentin les factures i els certificats que acreditin que no es tenen deutes amb l’Administració ni la Seguretat Social. El termini d’abonament serà el que estableix l’Administració pública.
(…)

Más información y bases completas