XX Mostra Art Públic / Universitat Pública

Convocante: Universitat de València
Dotación: 10.000 euros en total
Modo de presentación: online
Plazo de admisión: hasta el 27 de abril de 2017

La vicerrectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de València, mitjançant el Sedi (Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants), i amb la col·laboració del vicerectorat de Cultura i Igualtat, dins la programació d’activitats culturals del Festival de Benvinguda 2017, convoca la XX Mostra Art Públic / Universitat Pública.

La convocatòria està dirigida a artistes visuals, sense límit d’edat, interessats a crear una obra site specific per al campus de Burjassot-Paterna on es palese una de les múltiples possibilitats que ofereix el binomi art i ciència. Les cinc obres premiades, amb 2.000€ cadascuna, integraran l’exposició que s’inaugurarà en el Festival de Benvinguda de la Universitat de Valencia del curs 2017-18.

Bases de la
XX Mostra art públic /
universitat pública.
Festival de Benvinguda 2017
Preàmbul
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política
Lingüística de la Universitat de València,
mitjançant el Sedi (Servei d’Informació i
Dinamització dels Estudiants), i amb la
col·laboració del vicerectorat de Cultura i
Igualtat, dins la programació d’activitats
culturals del Festival de Benvinguda 2017,
convoca la XX Mostra d’Art Públic Art Pú-
blic / Universitat Pública.
Amb aquesta convocatòria, la Universitat
de València pretén dinamitzar els espais
públics del campus de Burjassot-Paterna i
transformar l’entorn universitari en un lloc
d’intervenció artística obert a la societat,
interpretant també Internet com un espai
públic en un context d’interacció.

Primera. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la
selecció, en règim de concurrència competitiva,
de cinc projectes artístics que establisquen
un diàleg obert entre art i ciència,
com a exercici i repte de la cultura contemporània,
i que interactuen amb l’espai
universitari del Campus de Burjassot-Paterna,
on seran exposats durant el Festival
de Benvinguda 2017. Els projectes han de
ser intervencions artístiques de caràcter
efímer dutes a terme al campus de Burjassot-Paterna
de la Universitat de Valencia,
i poden incorporar intervencions en l’espai
públic virtual.
Segona. Participants
Poden participar-hi les persones majors
d’edat de qualsevol nacionalitat o lloc de
residència. Les propostes es poden presentar
mitjançant una sol·licitud individual
o col·lectiva. Cada participant o equip
pot presentar només una sol·licitud i un
projecte.

Tercera. Requisits
S’hi poden presentar qualsevol mena de
projectes artístics d’art públic destinats
a l’exposició temporal al campus Burjassot-Paterna
de la Universitat de València.
Es tindran en compte les condicions següents:
• Els projectes han de ser originals i no
haver estat premiats, seleccionats o
publicats en cap altra convocatòria de
premis o d’ajudes.
• La intervenció proposada en el projecte
no pot comportar en cap cas una agressió
o deterioració de les edificacions, les
instal·lacions o el context arquitectònic i
urbanístic del campus.
• Les instal·lacions situades a l’exterior
del campus s’han d’adequar a la seua
ubicació a l’aire lliure i, per tant, els
materials i les condicions del muntatge
han de garantir la resistència als factors
meteorològics al llarg de quatre
setmanes.
• Les imatges utilitzades per al desenvolupament
dels projectes no poden
estar subjectes a drets de propietat i,
en tot cas, l’artista serà responsable de
la utilització i l’obtenció dels drets d’ús
d’aquestes imatges.
• En cas que els projectes seleccionats incorporen
un vessant virtual o digital, es
podrà accedir a l’espai virtual des d’un
enllaç ubicat en el web de la Universitat
de València. Els projectes s’han d’ajustar
a les normes d’ús de recursos informà-
tics de la UVEG.
Quarta. Sol·licituds, documentació i
termini de presentació
4.1. Lloc i forma de presentació de les sol·
licituds. Les sol·licituds s’han de presentar,
degudament emplenades, mitjançant
el formulari disponible en ENTREU, seu
electrònica de la Universitat de València
[http://entreu.uv.es] (d’ara endavant
ENTREU), o en qualsevol altre registre
previst en l’article 38.4 de la Llei 30/1992
de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú. Amb la presentació de la sol·licitud,
la persona sol·licitant declara sota la seua
responsabilitat el que segueix:
• Que totes les dades incorporades a la
sol·licitud s’ajusten a la realitat.
• Que queda assabentada que la inexactitud
de les circumstàncies declarades
comporta la denegació o revocació de
l’ajuda.
• Que no està incurs en cap de les circumstàncies
que recullen els articles
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
• Que l’obra presentada és original i inèdita
i no és còpia ni modificació d’una altra
• Que és titular dels drets d’autoria del
treball que s’hi presenta.
• Que si el treball resultara premiat, cedeix
a la Universitat de València els
drets d’explotació de l’obra i dels drets
de reproducció, distribució i comunicació
pública.
• Que accepta les bases de la convocatò-
ria per a la qual sol·licita l’ajuda.
4.2. Si el projecte és presentat per un equip
o col·lectiu d’artistes, la inscripció l’ha de
realitzar un dels membres de l’equip, que
actuarà com a representat del grup, tot i
que tots tindran la condició de beneficiaris
a parts iguals i amb les obligacions que
corresponga segons l’article 11 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions. La persona que actua com a
representant consignarà en la sol·licitud
nom, cognoms i document d’identificació
de la resta de membres de l’equip.
4.3. Amb la sol·licitud s’ha d’aportar la documentació
següent:
• Document d’identificació (DNI o passaport)
del/de la participant o dels membres
de l’equip.
• Currículum artístic detallat. Si el projecte
és presentat per un equip o col·
lectiu d’artistes, s’han d’aportar els
currículums de cada membre. La comissió
de selecció pot reclamar als sol·
licitants la presentació dels documents
originals que acrediten els mèrits indicats
en el currículum.
• Dossier personal complet de l’obra anteriorment
realitzada en un únic arxiu en
format PDF d’un màxim de 10 pàgines.
• Dossier detallat del projecte artístic proposat,
que ha d’incloure: una descripció
per escrit explicativa del projecte amb
la motivació, els continguts i la seua
adequació als espais indicats (aquesta
descripció no pot ser superior a 3 fulls);
esbossos, elements gràfics o sonors i
imatges, plànols i dibuixos explicatius
de la instal·lació, o del desenvolupament
virtual del projecte (un màxim de 10
fulls); i materials que s’hi faran servir.
Alternativament, els documents adjunts
a la sol·licitud poden ser ubicats pels
sol·licitants en un entorn web o servidor
d’Internet, amb un enllaç que permeta a la
comissió de valoració accedir-hi.
4.4. Termini de presentació. Les sol·licituds
i els projectes es poden presentar
des de l’endemà de la publicació de l’extracte
d’aquesta convocatòria en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana-DOGV i
fins al 27 d’abril de 2017.
Cinquena. Tramitació
5.1. La instrucció del procediment de
concessió de les ajudes, la fa la unitat
administrativa del Servei d’Informació i
Dinamització (Sedi), de la Universitat de
València.
5.2. Les notificacions que tinguen lloc en
les diferents fases de la instrucció es faran,
si s’escau, a través d’ENTREU, d’acord
amb el que disposa la seu electrònica de
la Universitat de València.
5.3. La convocatòria i la resolució de concessió
d’aquestes ajudes es publicarà,
amb efecte de notificació, al tauler oficial
de la Universitat de València [https://tauler.uv.es]
i es comunicarà a totes les persones
que sol·liciten l’ajuda.
Sisena. Resolució
6.1. Comissió de selecció. La comissió de
selecció, nomenada pel rector a proposta
de la vicerectora d’Estudis de Grau i Política
Lingüística, estarà formada per:
• El delegat d’Estudiants de la Universitat
de València, com a president de la
comissió o la persona en qui del·legue.
• La cap del Servei d’Informació i Dinamització
(Sedi).
• Tres vocals entre professionals, artistes
i investigadors en el camp de les arts
plàstiques i audiovisuals.
• La comissària de la Mostra.
• Dues tècniques del Sedi.
Els integrants d’aquesta comissió es faran
públics en el tauler oficial de la Universitat
de València.
6.2. Criteris per a la valoració dels projectes
(fins a 10 punts). La comissió de selecció
aplicarà en la valoració dels projectes,
els criteris següents:
• La qualitat artística dels projectes (fins
a 5 punts).
• La relació dels projectes amb l’objecte
de les bases (fins a 2,5 punts).
• L’adaptació de les intervencions artístiques
al campus i la seua capacitat de
transformació, dinamització i adaptació
a l’entorn (fins a 1,5 punts).
• La consideració de la perspectiva
d’igualtat de gènere i dels criteris de
campus sostenible de la Universitat de
Valencia en la definició dels projectes
(fins a 1 punt).
6.3. Publicació de la resolució.
• La comissió de selecció avaluarà els projectes
presentats, i en seleccionarà els
5 amb la millor puntuació perquè siguen
exposats durant el Festival de Benvinguda
del curs 2017-2018; així mateix, realitzarà
la proposta de concessió a la vicerectora
d’Estudis de Grau i Política Lingüística.
• La comissió pot determinar o modificar
l’espai destinat a cada una de les intervencions,
segons la seua adequació i
l’ús acadèmic del campus.
La comissió de selecció pot no concedir
la totalitat de les ajudes previstes,
d’acord amb la qualitat dels projectes
presentats.
• La vicerectora d’Estudis de Grau i Política
Lingüística de la Universitat de
València resoldrà les ajudes una vegada
vista la proposta de concessió de la
comissió dins dels sis mesos següents
a la finalització del termini de presentació
de les sol·licituds, segons el que
disposa l’article 25 de Llei 38/2003 General
de subvencions.
• La concessió de les ajudes podrà ser
revocada, amb reintegrament total o
parcial de l’import, per incompliment de
les obligacions referides o si es descobreix
que en la concessió hi hagué ocultació
o falsejament de dades o també
si n’hi ha incompatibilitat amb altres
ajudes semblants.
Setena. Obligacions dels
artistes seleccionats
• Els artistes seleccionats han d’acceptar
per escrit la dotació econòmica concedida
en imprès normalitzat (facilitat
pel Sedi). L’imprès ha de ser signat pel
beneficiari o beneficiaris i presentat
abans de 10 dies hàbils a partir de la
publicació de la concessió. Si la dotació
econòmica no és acceptada en aquest
termini, l’ajuda serà revocada. automà-
ticament.
• Les intervencions físiques al campus
de Burjassot-Paterna seran exposades
durant un període de quatre setmanes
fixat entre els mesos de setembre, octubre
i novembre, dins la programació
del Festival de Benvinguda de la Universitat
de València 2017. El comissariat de
la Mostra estarà a càrrec d’Alba Braza.
• El muntatge dels projectes, els treballs
previs i el transport de materials s’ha
de fer en els tres dies previs a la inauguració
de la Mostra. En tot cas, l’obra
haurà d’estar completada en totes les
fases de muntatge com a màxim a les
12:00 del dia de la inauguració.
• Els projectes han de permetre ser desmuntats
en el termini de les 24 hores
posteriors al tancament de l’exposició.
El desmuntatge de les obres començarà
el divendres de la setmana de finalització
de la Mostra, a les 17:00.
• El procés de muntatge i desmuntatge
no pot comportar cap agressió o deteriorament
de les instal·lacions i edificacions
al campus de Burjassot-Paterna.
• Les despeses derivades de les intervencions,
el transport, muntatge i desmuntatge,
com també la seua producció, seran
a càrrec dels artistes seleccionats.
• Una vegada resolt el procediment, els
artistes seleccionats que decidisquen
no participar en la Mostra, hauran de
comunicar al Sedi, per escrit, la renúncia
a la dotació econòmica.
Huitena. Dotació econòmica
8.1. La dotació econòmica per a cadascun
dels projectes premiats serà de 2.000 €.
Aquesta dotació es farà efectiva de la següent
manera: un 50% després de la resolució
de la concessió, i l’altre 50%, una vegada
acabada l’exposició (inclòs el desmuntatge
de les instal·lacions i el lliurament d’un text
explicatiu de l’obra destinat al catàleg).
8.2. Les quantitats econòmiques indicades
per a cada projecte estan sotmeses a
les retencions i impostos corresponents
que siguen aplicables en cada cas.
8.3. L’organització no es fa responsable dels
danys que puguen patir les obres durant
l’exposició, el muntatge i el desmuntatge.
(…) Leer bases completas aquí

Arte público en las calles de Mislata

Biennal Miquel Navarro
Diversas calles de Mislata (Valencia)
Artistas: Anja Krakowski, LUCE, Fermín Jiménez Landa, Edu Comelles, Verónica Francés, Art al Quadrat, Daniel Tomás, Pablo Bellot, Pepe Miralles y David Cantarero.
Comisaria: Alba Braza
Hasta el 21 de diciembre 2016

La Biennal Miquel Navarro se inauguró ayer hoy con diez proyectos de arte público y dos instalaciones cedidas por el artista que da nombre al certamen. Se trata de un ambicioso proyecto de arte contemporáneo en la calle, un itinerario en el espacio público que podrá ser visitado hasta el próximo 21 de diciembre. A los diez proyectos artísticos premiados en esta edición de la Biennal se unen esculturas cedidas ex profeso por Miquel Navarro.

Instalación cedida por el artista

Detalle de la instalación cedida por el artista Miquel Navarro

Una de ellas, “Cactus abombado”, se ha convertido además en imagen de esta edición de la Biennal. Tanto esta obra como una instalación de grandes dimensiones, “Tensión”, sorprenderán al público en dos espacios municipales: el emblemático Hort de Sendra y el centro sociocultural La Fábrica.
Con este proyecto cultural, el gobierno de Mislata recupera la que hasta 2008 se celebró bajo el nombre de Bienal de Escultura y Pintura, y que a partir de ahora se adapta a los nuevos tiempos como una convocatoria de arte público para artistas emergentes, con el entorno urbano como lienzo. Para el alcalde, Carlos Fernández Bielsa “el objetivo era recuperar este certamen porque da oportunidades a los artistas, ayuda a acercar el arte y la cultura a la gente y pone en valor la importancia y la generosidad de nuestro artista Miquel Navarro”.

Solar Power, instalación de Anja Krakowski

Solar Power, instalación de Anja Krakowski

Entre los diez proyectos premiados en la Biennal de Mislata -dotados con 1.500€- hay artistas con solvencia y renombre como la alemana Anja Krakowski, que recientemente ha creado el monumento de homenaje a las víctimas del Metro en Valencia, o LUCE, que jugará a modificar el espacio urbano en múltiples emplazamientos, utilizando únicamente elementos que ya había en la ciudad y cambiando cosas de lugar.
Otro de los nombres relevantes es el de Fermín Jiménez Landa, autor de la reciente instalación “Rayo Verde” en La Gallera o Pepe Miralles, que interviene con diferentes ideas en torno al VIH. El colectivo Art al Quadrat, Verónica Francés, Daniel Tomás, Edu Comelles, Pablo Bellot y David Cantarero completan la nómina de artistas premiados en la Biennal Miquel Navarro 2016.

Además, la Concejalía de Cultura ha programado diversas actividades para todas las edades, visitas guiadas con los artistas, itinerarios para estudiantes de primaria y secundaria, así como la presentación del catálogo, que recopilará todas las obras, la inspiración de sus propios artistas y el itinerario artístico explicado por la comisaria del certamen, Alba Braza.
Mislata se ha convertido ya en un potente foco de promoción cultural. A su prestigioso concurso de teatro en valenciano «Vila de Mislata», a sus recuperados Premios de Literatura Breve y al joven festival de artes escénicas (MAC) se une desde hoy la Biennal de Mislata Miquel Navarro.

Obra de la pareja artística formada por Mónica y Gemma del Rey, Art al Quadrat

Obra de la pareja artística formada por Mónica y Gemma del Rey, Art al Quadrat

Imagen de portada: Obra de LUCE
Más información

Propuestas para el debate

II edición Parlem d’Art
Propuestas de estudiantes para la reflexión y el debate
Del 21 de octubre al 16 de diciembre de 2016

El programa Parlem d’Art organizado por la Universidad de Valencia, tiene como objeto poner en valor el arte público y el arte contemporáneo a través de iniciativas que impliquen a los estudiantes, no solo como participantes, sino también como programadores. Es por ello que el Vicerrectorado de Estudios de Grado y Política Lingüística, mediante el SeDi (Servicio de Información y Dinamización) presentan una programación compuesta por mesas redondas, seminarios, ponencias y workshops, como resultado de las propuestas seleccionadas en una convocatoria previa.

Las temáticas son diversas: teatro, literatura, moda, el papel del público, música, videojuegos… En definitiva, mucho arte en su sentido más amplio. Partiendo de la diversidad de enfoques, se dirige el análisis a la sociedad más actuales y las múltiples expresiones derivadas que le dan forma. Para ello, agentes culturales clave de la ciudad de Valencia participarán en las diferentes actividades.

Todas las actividades están abiertas al público y no hace falta inscribirse.

Cartel mesa redonda Arte público 2.0. Diseñado por Boris Ramírez.

Cartel mesa redonda Arte público 2.0. Diseñado por Boris Ramírez.

PROPUESTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DEBATE

Per amor a l’art: l’art urbà com a regenerador del patrimoni cultural

Divendres, 21 d’octubre | Sala Joan Fuster i Àgora Prometeu, Facultat de Geografia i Història, Av. Blasco Ibáñez, 28, València.

1000 imatges 1 paraula

Dimecres, 2 de novembre | Saló de Graus Manuel Ardit, Facultat de Geografia i Història, Av. Blasco Ibáñez, 28, València.

El videojoc, un nou repte per a la història de l’art

Dijous, 3 de novembre | Saló de Graus Manuel Ardit, Facultat de Geografia i Història, Av. Blasco Ibáñez, 28, València.

Música contemporània: Mostrant les cartes

Dimarts, 8 de novembre | Capella de la Sapiència, Centre Cultural La Nau, C. de la Universitat, 2, València.

Art públic 2.0. D’observador a públic creador

Dimecres, 16 de novembre | Sala Joan Fuster, Facultat de Geografia i Història, Av. Blasco Ibáñez, 28, València.

El museu del futur

Divendres, 25 de novembre | Sala Joan Fuster, Facultat de Geografia i Història, Av. Blasco Ibáñez, 28, València.

La moda que constreny

Dijous, 1 de desembre | Saló de Graus Manuel Ardit, Facultat de Geografia i Història, Av. Blasco Ibáñez, 28, València.

Visions del passat i del present en les sèries i les sagues fantàstiques. De El senyor dels anells a Joc de trons

Dimecres, 14 de desembre | Aula F.3.4, Facultat de Geografia i Història, Av. de Blasco Ibáñez, 28, València.

Teatre i Trauma. El paper performatiu de la dramatització

Divendres, 16 de desembre | Saló de Graus, Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, Av. Blasco Ibáñez, 30, València.

Podéis consultar el programa al completo en: blog dinamització

Concha Jerez y los espacios de interferencias

La Universitat de València presenta el Catálogo de la XVIII Mostra Art públic / Universitat pública y convoca la edición 2016 con una conferencia de Concha Jerez, Premio Nacional de Artes Plásticas 2015.

Concha Jerez. Cortesía de la artista.

Concha Jerez. Cortesía de la artista.

El Servicio de Información y Dinamización de Estudiantes-SeDi presenta el Catálogo de la XVIII Muestra de Arte Público-Universidad Pública para Jóvenes Creadores. La Muestra se llevó a cabo el pasado mes de octubre en el Campus dels Tarongers en el marco del Festival de Benviguda de la Universitat de València.

La presentación tendrá lugar el jueves 3 de marzo a las 19h en el Aula Transparente del Centro Cultural La Nau, donde se llevará a cabo la conferencia “Espacios de interferencias” a cargo de Concha Jerez, artista, Premio Nacional de Artes Plásticas 2015.

Concha Jerez. Cortesía de la artista.

Concha Jerez. Cortesía de la artista.

Los proyectos incluidos en el catálogo han sido los siguientes: DE PERDIDOS A PERDEDORES, de Pablo Bellot García. EN CONSTRUCCIÓN, de Carles Llonch Molina. LA CULTURA CULTIVA/ CULTIVA LA CULTURA, de Óscar Martín Valdespino. CIUDADANOS EN CINTA AMERICANA, de Disneylexia. LA BARRACA DE LA YAYA, YA NO ESTÁ, de Nuria Moreno Campello. ACCESO, de Raúl León Mendoza. THE 6 ANTENNA JAMMER CAR, de Tania Blanco (proyecto invitado) y WIND WAVE, de Hugo Martínez Tormo (proyecto invitado).
Presentación de las bases de la edición 2016.

En el acto se presentarán también las bases de la convocatoria de la XIX Muestra que, comisariada por José Luis Pérez Pont desde su inicio, presenta como novedad esta edición de 2016 su ubicación en los espacios del Campus de Burjassot de la Universitat de València, tras dieciocho años realizándose en el Campus dels Tarongers.

La Muestra de Arte Público pretende dinamizar los espacios universitarios y transformarlos en un lugar de intervención artística abierto a la sociedad. Así mismo, se pretende fomentar la difusión de las propuestas de los jóvenes artistas e implicarlos en las actividades de bienvenida al nuevo curso.

El objeto de esta convocatoria es la selección de un total de ocho proyectos con una dotación económica de 1.000 euros para cada uno de ellos.

La participación está abierta a todos los jóvenes hasta los 35 años de edad. Así mismo, y sin límite de edad, podrán participar las y los artistas matriculados en cualquier universidad pública del estado o de la Xarxa Vives de Universidades y en las Escuelas de Arte y Superiores de Diseño.

Las propuestas se podrán presentar mediante una solicitud individual o colectiva a través de ENTREU (Entorno de tramitación electrónica de la Universidad) desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el DOCV y hasta las 14 h del día 2 de mayo de 2016.

Se puede encontrar más información en el blog http://www.uv.es/dinamitzacio

Creciendo con Monique Bastiaans

La semana pasada, cuando todos paseábamos por la Plaza de la Virgen de la ciudad de Valencia, también caminábamos por un campo de cebada de 500 metros cuadrados de base que parecía caído del cielo. Un conjunto de más de 4.250 espigas de cebada hechas con arcilla por varios ciudadanos.

Algunos decían que se trataba de la ofrena a la verge, otros de les falles, de la mascletà… Era curioso ver cómo muchos transeúntes que paseaban por la plaza y desconocían el origen de esta instalación artística terminaban admirándola, se sentaban entre las espigas o se hacían fotos con la obra. Pero, ¿Quién había transformado ese entorno cotidiano?

Monique Bastiaans es la artista holandesa afincada en Chiva (Valencia) autora de esta obra llamada “Ejercicios para crecer”. Con este proyecto, era la primera vez en 70 años que se permitía el uso de la Plaza de la Virgen para una instalación artística no religiosa, una muestra de los cambios a nivel cultural que están pasando en Valencia. Por este motivo quise saber más sobre su obra y me reuní con ella, casualmente en el IVAM, otro espacio que también está cambiando.

Pregunta: Para alguien que no conozca tu obra: ¿Quién es Monique Bastiaans?

Monique Bastiaans: Soy escultora. Comencé hace muchos años trabajando la escultura en bronce, un material que conlleva un proceso muy lento para obtener la pieza final, y como mi cabeza pensaba más rápido,  comencé a pintar. Estuve un tiempo pintando hasta que llegué a España y volví a mis raíces, que son las tres dimensiones.

Cambiar de país también te cambia por dentro. Por este motivo cambié el material del bronce por otros que me permitían más rapidez en los procesos. Por ejemplo, utilizaba materiales encontrados o materiales sintéticos, aunque los estoy sustituyendo en este momento por materiales más limpios, como el cartón, el hierro y la cerámica.

P: ¿Y por qué ese cambio en tus materiales de trabajo?

M.B : Porque quiero respetar el medio ambiente. Ahora, por ejemplo, trabajo con engrudo que es un material natural que puedo devolver a la naturaleza. Si a mí me da placer trabajar con este material, imagínate a la tierra.

P: En tu obra trabajas en entornos naturales o evocas estos espacios. ¿De dónde viene esa motivación por trabajar en la naturaleza?

M.B: Creo que porque vivo en el campo. Estoy a gusto con las plantas y ese proceso de crecimiento alrededor también forma parte de mi vida y aprendo al observarlo. Además, una de mis frases favoritas es Natura Artis Magistra, es decir, que la naturaleza es la maestra de las artes. Y es cierto. No hay ningún artista que pueda sorprender con tanta variedad. Cada matiz de luz, cada color o cada momento cambia constantemente.

Fotografía de Eva Máñez

Monique Bastiaans. Foto: Eva Máñez.

P: Entonces, ¿podríamos clasificar tu obra dentro del Land Art?

M.B: Sí. En la naturaleza siempre soy muy respetuosa, nunca quedan residuos. A mí me interesa el diálogo entre la obra y el entorno. Por ejemplo, hice la obra “Mediodía se celebra en el interior” con una  red de nailon que no tendría sentido en otros lugares como un centro comercial. En cambio, en la naturaleza juega la luz del sol, el viento, el paisaje… De esta forma, la obra no termina donde físicamente termine la obra sino que forma parte del entorno.

P: ¿Y en qué momento te comienzas a interesar por la escultura en tu trabajo?

M.B: Desde niña. Cuando tenía diez años recuerdo que encontré dos palos de escoba y una cuerda y enseguida le di un nuevo uso. Me gustaba mucho experimentar con formas y materiales.

P: Imagino que hay algunos artistas que te han inspirado o con los que has tenido más relación a lo largo de tu trayectoria… ¿Cuáles serían?

M.B: Más que inspirarme, he fluido en una corriente. Dentro de lo que es el Land Art tengo mi visión particular, aunque obviamente me quedo sorprendida con obras de Christo y Jeanne-Claude o el trabajo con hojas de Goldsworthy.

Por otra parte, para mí Anish Kapoor es un artista magnífico. Así como Louise Bourgeois, de quien vi hace poco una exposición en Málaga con bocetos y dibujos suyos enormes… fue impresionante porque los pintó con casi cien años, poco tiempo antes de morir.

Fotografía de Eva Máñez.

Monique Bastiaans. Foto: Eva Máñez.

 P: Teniendo en cuenta tu trayectoria: ¿Qué temas se repiten en tu obra?

M.B: Podríamos decir que la naturaleza, la fertilidad y la religión son temas que se repiten. Trabajo con símbolos y, por ejemplo, las semillas son un símbolo de fertilidad pero también de optimismo. Soy una persona muy alegre y optimista y eso se impregna en mi obra. Vivimos en unos tiempos difíciles y me parece importante que algunos artistas reflejen esa cruda realidad pero yo no puedo hacerlo, quiero realzar la belleza de la vida y las cosas que podemos disfrutar.

Podría decir que mi trabajo es lúdico reflexivo. Hay mucha filosofía en cada obra y me gusta hacer reflexionar a la gente.

P: En tus proyectos en entorno natural, ¿Cómo llegas al espacio en el que quieres desarrollar tu obra?

M.B: Normalmente por medio de bienales o eventos artísticos. Te ofrecen lugares para trabajar con tu obra por ejemplo en los llamados “parques de escultura”, es algo muy común en Holanda y quizás no tan visto en España. Aunque es interesante que lo digas, porque una vez fui yo misma quien buscó el lugar para “Adeu Tristesa”, una obra sobre un campo con naranjos muertos. Con este trabajo yo tenía un concepto en la cabeza que quería realizar sí o sí , y busqué durante años el sitio adecuado.

P: Entonces, muchas veces el lugar en el que trabajas es el espacio que te ofrecen… Pero, ¿Sueles tener en cuenta la relación que hay entre el lugar, la población y sus tradiciones? ¿Llevas a cabo alguna fase de documentación sobre el espacio en el que trabajas?

M.B: La mayoría de veces sí. Visito el lugar y aprecio detalles que nadie puede contarme. Y si no puedo, Google Earth es algo estupendo para ver dimensiones y elementos del entorno.

Me gusta hablar con las personas, documentarme sobre la historia del lugar…yo creo que es algo muy importante. Además cada sitio nuevo me aporta ideas nuevas.

P: En el caso de “Ejercicios para crecer”, la obra instalada en la Plaza de la Virgen con motivo del Festival Intramurs, ¿Has realizado un proceso de documentación e información sobre el lugar?

M.B: Sí. Conozco bien la plaza. Al ser un espacio tan grande era un reto, pero conozco su historia y las tradiciones como la ofrenda a la virgen, algo que es muy importante para los valencianos. Por este motivo quise hacer una ofrenda a lo sensible, a la naturaleza y a la cultura.

De esta obra me interesa lo que vive y experimenta la gente. La pieza es tuya pero luego es de todos, porque cuando cada uno la interpreta a su manera, la hace suya.

P: Tú has trabajado tanto en espacios naturales, públicos como privados. ¿Dónde te sientes más a gusto?

M.B: Cada uno es diferente pero a mí me interesa más fuera. Una de las cosas más interesantes de trabajar en los espacios públicos es que llegas a un montón de gente que de otra manera no llegarías. Además, cuando expones en una galería la gente que visita tu obra es, normalmente, gente interesada en el arte contemporáneo. En cambio, en el espacio público haces obra para todos y muchas veces me gustaría tener un micrófono en las instalaciones para escuchar después las opiniones o comentarios de la gente, lo que pasa es que nunca tengo tiempo.

Por otro lado,  siempre estará presente el riesgo que corre tu obra en un espacio público. Está expuesta al vandalismo, algo que no ha pasado con “Ejercicios para crecer” y por eso el equipo que ha trabajado conmigo, yo incluida, estamos muy contentos.

Otra de las cuestiones interesantes son los elementos que juegan en la obra, como el sol, el viento, la lluvia… porque yo no sé cómo será el movimiento y a mí me gusta dejarme sorprender por la misma obra.

P: Cuando haces una instalación, ¿Qué efectos quieres provocar en el espectador?

M.B: El asombro. Por ejemplo, en Valencia hice una obra en la Playa de las Arenas instalando unas trece medusas de dos metros de diámetro. Me encanta el desconcierto, esa reacción similar a la de un niño que ve las cosas por primera vez.

En el caso de “Ejercicios para crecer” no había tanto desconcierto porque había cuatro cartelas explicativas, pero ojalá no estuviese ni mi nombre. Quiero que la gente se descubra en sí misma al ver cosas distintas a las que está acostumbrada.

P: Eso es interesante, ya que además “Ejercicios para crecer” es una obra que llama a la participación ciudadana, es una obra abierta al público en el sentido más amplio. ¿Habías trabajado de esta forma previamente?

M.B: Solo una vez, el año pasado y me gustó mucho. El principal motivo fue porque al trabajar con elementos de repetición es más interesante ver lo diferentes que pueden llegar a ser los resultados viniendo de distintas manos y no solo de las mías propias. De esta forma el proceso y la obra en sí vuelve a ser naturaleza, porque nosotros, las personas, somos naturaleza. Cada huella de cada persona es diferente y es más fácil conseguir esa naturalidad a través de la gente.

Por otro lado, creo que al hacer participar a la gente la conciencias mejor y es un proceso en el que todos colaboran. En “Ejercicios para crecer” participó mucha gente y estoy contentísima con el resultado.

Fotografía de Eva Máñez.

Monique Bastiaans. Foto: Eva Máñez

P: La verdad es que ha sido algo impresionante, no solo por la obra y la acogida que ha tenido, sino también por el espacio en el que ha estado: la Plaza de la Virgen. Un lugar simbólico por el que todo el mundo pasa.

M.B: Sí. Muchas personas se han acercado y me han dicho que se han sentido como en un pequeño oasis refrescante y para mí eso es muy gratificante. Los valencianos tienen que saber que hay algo más ahí afuera, además de petardos, que a mí me encantan, pero la apertura no está mal tampoco.

P: Y para terminar, ¿Qué trabajos te esperan y dónde volveremos a ver tu obra?

M.B: Ahora me voy a una Bienal en Lanzarote y si todo va bien haré unas obras en el Jardín Botánico de Valencia. Trabajaré con otros materiales más limpios, como por ejemplo la cerámica. Es un material que me interesa muchísimo por su antigüedad y lo versátil que es. Lo utilizaré a mi manera y le daré un uso nuevo.

En cuanto a festivales de Valencia, creo que no debería de volver a participar en un tiempo. No porque no quiera, sino porque prefiero que otros artistas aprovechen esa oportunidad. Tenemos que dar espacio a nuevos proyectos.

P: Con esta obra, y en general, con Intramurs y el resto de festivales que acoge Valencia, la puerta al exterior se va abriendo lentamente y nos llama a que sigamos trabajando más en esta línea de arte público.

M.B: Exacto, yo creo que si el año que viene otro artista trabajase en la Plaza de la Virgen la gente terminaría acostumbrándose a que el arte contemporáneo esté más presente en sus vidas.

Con Intramurs nos reunimos también para hablar de Holanda como ejemplo de arte público y lo poníamos en relación con Valencia. Fue interesante porque hablamos sobre los límites o la frontera que existe en el arte público y habían dos posturas: la idea de provocar y la de moderar. También vimos la importancia que tiene la efimeridad de las obras públicas. De hecho, hay un proverbio árabe que enlazaba muy bien con “Ejercicios para crecer” que dice: “Las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por la huella que dejan.”, y es verdad.

Yo pienso que deberíamos seguir el camino del arte público, de la colectividad y la cooperación. Quizás Valencia termine siendo el ejemplo de arte público del sur de Europa… ¡Quién sabe!

Fotografía de Eva Máñez.

Monique Bastiaans. Foto: Eva Máñez.

Patricia García

 

Esther Ferrer en El Cabanyal

Territorios compartibles/la vida en escena es un proyecto de Paula Valero producido por el TEM/Teatro el Musical de Valencia, que propone desplegar un campo de intervención e investigación sobre prácticas escénicas que se desbordan de los márgenes del propio teatro hacia la esfera pública del barrio. En el proyecto se invita a artistas, arquitectos, directores teatrales, y teóricos/as de diversos orígenes que trabajan en las fronteras de la escena y la teatralidad para generar un campo de actividad y encuentro con los/as vecinos/as del barrio y público en general los próximos días 21 y 22 de Noviembre.

La dinámica de resistencia del barrio de El Cabanyal es un ejemplo tangible de la eficacia de la sociedad civil cuando ésta decide movilizarse colectiva y positivamente: sus vecinas/os han escenificado la lucha de sus vidas, su intimidad, intentando salvar sus vivencias. En este proyecto, mediante nuestras prácticas; nos replanteamos esta dicotomia de la vida como campo de batalla y como lugar latente para transformar la realidad.

Dentro del mismo, la reconocida artista interdisciplinar Esther Ferrer (San Sebastián, 1937) realizará su conocida acción: Se hace camino al andar.

El caminar el barrio por sus habitantes de una manera colectiva, trazando y visibilizando sus recorridos comunes funciona como una alegoría del proceso de tantos años de su resistencia frente a su posible destrucción. También como propuesta artística que potencia la valoración y celebración de la articulación de una potente política de afectividades por la Plataforma Salvem el Cabanyal.

cartel_corregido

Durante los trayectos se irán colocando frases sobre el imaginario del barrio: como aquella que dice que les gusta su barrio con sus calles amplias lo que permite siempre “sentir la brisa del mar”, disponiéndolas aleatoriamente sobre las calles que se recorren. También en cada punto a destacar hay un texto sobre los diferentes puntos de una cronología de los procesos del barrio, judiciales, de resistencia. Esta cronología propone una cartografía, el barrio se irá señalando de aquellas fechas que constituyeron este proceso, y en esta acción se propone como ejercicio de memoria.

Todos ellos están pensados para desembocar en el mar, ese mar que resume simbólicamente, “nuestra lucha, nuestros afectos y resistencias” y donde confluirán todos trayectos al unísono. Los cuales fueron configurados desde los sentidos de la propia lucha vecinal, para ello, durante varios meses, se estableció un diálogo continuo con la plataforma, componiendo mano a mano los recorridos posibles concretando en sus asambleas.

LOS TRAYECTOS:

Se realizarán 5 trayectos en total, cada recorrido con su grupo de vecinos/as del barrio, que serán quienes se desplacen con la cinta. A estos trayectos le puede acompañar el público asistente.

El punto de salida es desde el Escorxador, lugar de las asambleas desde hace años de la Plataforma Salvem el Cabanyal, se realizarán cuatro trayectos por calles perpendiculares al mar y un recorrido en paralelo al mar.

-Punto de encuentro: 12:00h en el l’Escorxador: Carrer Sant Pere 27

-Punto de salida: 12.30h desde el l’Escorxador: Carrer Sant Pere 27

-Punto de llegada: zona C/Pavia número 41, hacia el paseo marítimo

1-Trayecto verde, por calle Columbretes

2-Trayecto azul, por calle Amparo Guillém.

3-Trayecto rosa, por calle Pescadores.

4-Trayecto naranja por calle Cura Planells.

5-Trayecto por las perpendiculares, Calle Escalante, Benlliure, Progrés, La Reina.

(Tramo de los recorridos: de 850 m a 950 m)

Lugar de llegada calle Pavia núm 41, desde ahí desembocarán los cinco trayectos en el mar, donde se leerá un texto junto con el poema de Machado, caminante no hay camino.

 Más información: http://territorioscompartibles.weebly.com/

Vuelve el Festival Intramurs a Valencia

Intramurs, Festival per l’Art a València
Centro histórico
Hasta el 1 de noviembre de 2015

Desde el día 22 de Octubre la antigua muralla que envuelve el casco histórico de Valencia se llenará de actividades culturales y artísticas con la segunda edición del Festival Intramurs.  Alrededor de cuatrocientos eventos de moda, arte, música y gastronomía tomarán las calles con una idea: el arte como impulsor del espacio público.

Una idea que comparten otros países como Holanda, modelo a seguir en arte público y referente en educación, bienestar social, cultura… Un país que este año el Festival Intramurs ha querido traer a Valencia como invitado y en torno al cual se organizará una mesa redonda el próximo 29 de octubre con el crítico de arte e investigador Jean Boumans junto a otros artistas de renombre internacional.

La iniciativa de Intramurs comenzó en noviembre del pasado año 2014 y vuelve en esta edición con mucha más fuerza. Un trabajo de todo un año que desembocará en una explosión cultural formada por conciertos de música, actuaciones de teatro y danza, intervenciones urbanas, performance, talleres, mesas redondas, desfiles de moda, ruta de gastronomía, actividades artísticas de todo tipo que ocuparán las calles hasta diez días.

10623838_734430603317380_1489722291445807611_o

Una de las propuestas más interesantes que tendrá el festival será la Ruta de Escaparates en la que participan casi cincuenta diseñadores. Un auténtico ejemplo de unidad entre los negocios locales que conforman Ciutat Vella y los artistas, que tendrán la oportunidad de exponer su trabajo y ser evaluados por críticos de arte y otros diseñadores asentados durante la tarde del 27 de octubre.

10258250_733051380121969_5199743782091576400_o

Otro de los programas imprescindibles es el de Mini Intramurs, un programa que tiene como objetivo el impulsar la didáctica del arte en un momento en el que la Educación Artística está siendo revisada y puesta en valor por gran cantidad de asociaciones y colectivos artísticos. Mini Intramurs invita a las familias a que participen en actividades de teatro, música, video arte, arquitectura o intervenciones en espacio público que promuevan la sensibilidad artística de los más pequeños.

10625006_723622437731530_3928350956672530364_n

Sin embargo, una de las intervenciones colectivas más esperadas se realizará en un espacio que colaborará por primera vez con el Festival Intramurs: la Plaza de la Virgen. Espacio simbólico de nuestra ciudad del que nunca antes el arte contemporáneo había formado parte y que llama a la participación ciudadana a partir del día 26 de octubre.

A partir del jueves 22 a las 19.00h tendrá lugar la presentación del Festival Intramurs en el Museo L’Iber y de allí los asistentes podrán trasladarse al Espacio Ideo de la mano de Jaime Vallaure para la fiesta de inauguración. Sin duda, una ocasión para que las calles del centro histórico sean reanimadas por un festival de arte y para el arte, que se suma al resto de festivales pertenecientes al PICUV (Plataforma de Iniciativas Culturales Urbanas de Valencia) y que ayudan a impulsar el movimiento cultural de nuestra ciudad.

10700389_733052713455169_7707281691136097906_o

Patricia García

Art públic / Universitat pública cumple 18 años

XVIII Art públic / Universitat pública
Campus dels Tarongers. Universitat de València
Conferencia: 19 de octubre, 11 h., a cargo de Nuria Enguita, «Procesos dialógicos y prácticas colaborativas entre arte y comunidad». (Aula 109-Aulari Nord).
Inauguración: 19 de octubre, 12.30 h.
Del 19 al 23 de octubre de 2015

Art Públic/Universitat Pública persevera en su voluntad de establecer lazos de comunicación entre las personas que integran la comunidad universitaria y los lenguajes artísticos contemporáneos, con la sociedad como telón de fondo. Para ello, cada año jóvenes artistas llevan a cabo intervenciones de carácter efímero que se insertan en la cotidianidad del Campus dels Tarongers de la Universitat de València, estimulando la reflexión e invitando a la participación. Estas son las propuestas que componen la nueva muestra del proyecto, comisariado por José Luis Pérez Pont, que alcanza ya sus 18 ediciones.

Pablo Bellot. De perdidos a perdedores, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

Pablo Bellot. De perdidos a perdedores, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

1. PABLO BELLOT. De perdidos a perdedores
Cuando los pensamientos de la inmensa mayoría de la sociedad están enfocados a la «esperanza» en vez de al «deseo», es porque la situación es nefasta y el estado de bienestar como tal ha desaparecido. Como si de supervivientes pidiendo auxilio se tratara, de los jardines de la propia universidad surgen unas letras que emiten un mensaje de socorro. La universidad pide ser salvada como si fuera un náufrago, en alusión a la situación extrema en la que se encuentra el sistema educativo y las barreras que dificultan el acceso a la formación a una parte de la población por cuestiones de índole económica, en un claro retroceso de derechos sociales.

 

Óscar Martín Valdespino. La cultura cultiva / Cultiva la cultura, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

Óscar Martín Valdespino. La cultura cultiva / Cultiva la cultura, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

2. ÓSCAR MARTÍN VALDESPINO. La cultura cultiva/Cultiva la cultura
El contexto universitario es un espacio donde la cultura es fomentada a partir de la educación, es por tanto un espacio de cultivo del ser humano. La Universitat de València estuvo inicialmente dedicada a los estudios de humanidades. Este culto a las letras hace también referencia al letrado, término que inicialmente designaba a los que podían acceder a las letras, en un contexto histórico en el que estar alfabetizado era en la práctica ser tenido por culto o instruido. Para este proyecto se ha optado tanto por la utilización de las propias letras –como elemento físico de la instalación– como a su cultivo como referencia a la raíz común con el término «cultura».

 

Carles Llonch Molina. En construcció, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

Carles Llonch Molina. En construcció, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

3. CARLES LLONCH MOLINA. En construcción
La ciudad ha crecido según lógicas cada vez menos sensibles a las personas y la vida que en ella transcurre. En parte debido a esa escala, las personas se empequeñecen y la ciudadanía pierde su capacidad para transformar el uso del espacio urbano. Este proyecto se plantea como un juego que recupera la lógica de aquellas piezas de madera con las que hacer construcciones. Las piezas, creadas en cartón, invitan a participar en el juego de componer nuevas estructuras, a proyectar simbólicamente nuevas realidades, a tomar la iniciativa.

 

Hugo Martínez-Tormo. Wind Wave, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

Hugo Martínez-Tormo. Wind Wave, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

4. HUGO MARTÍNEZ-TORMO. Wind Wave
Instalación cinético-sonora que provoca un movimiento oscilatorio y genera sonido mediante el golpeo repetido de sus propios componentes gracias a la acción del viento. Los componentes móviles de la instalación, dispuestos verticalmente y uno al lado del otro, generan un efecto óptico a través de la estética del movimiento, mostrando la relación existente entre Arte y Ciencia.

 Disneylexia. Ciudadanos en cinta americana, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

5. DISNEYLEXIA. Ciudadanos en cinta americana
Mediante una técnica de grafiti a partir de cinta americana, se representa a personajes maniatados y amordazados, en una clara referencia a la polémica «ley mordaza» que amenaza con restringir libertades públicas y la capacidad de expresión de la ciudadanía. Sin duda uno de los más graves atropellos a los derechos ciudadanos llevados a cabo en el actual periodo democrático. La obra interviene en siete de los pilares de la fachada de la Facultad de Derecho, en una alusión simbólica al potencial de los actuales y los futuros especialistas en leyes, que podrán influir con su criterio en esta materia.

 

Nuria Moreno Campello. La barraca de la iaia, ya no existe, 2015. Art públic / Universitat pública. Cortesía de la artista.

Nuria Moreno Campello. La barraca de la iaia, ya no existe, 2015. Art públic / Universitat pública. Cortesía de la artista.

6. NURIA MORENO CAMPELLO. La barraca de la yaya ya no existe
Este proyecto habla sobre la memoria de lo olvidado. Las barracas en Valencia eran las pequeñas viviendas que habitaban los labradores de las huertas, edificios que se han ido destruyendo como resultado del crecimiento urbano, hasta el punto de prácticamente desaparecer. La zona de la Carrasca, en la que actualmente se encuentra el Campus dels Tarongers, era hasta el siglo xx una zona muy poco poblada, donde predominaba la huerta y algunas de esas pequeñas viviendas. Recreando un plano en planta de una pequeña comunidad de tres barracas, la artista nos ayuda a recuperar la memoria del lugar en el que ahora se encuentra este campus.

 

Tania Blanco. The 6 Antenna Jammer Car, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía de la artista.

Tania Blanco. The 6 Antenna Jammer Car, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía de la artista.

7. TANIA BLANCO. The 6 Antenna Jammer Car
Se desarrolla una reflexión sobre la invasión de las señales y frecuencias de las telecomunicaciones. El campo electromagnético está condicionado por la presencia de diversas frecuencias y radiaciones al servicio de las redes de las telecomunicaciones y las tecnologías necesarias para el intercambio de información entre los usuarios de la red, de los móviles, etc. Este espacio que colapsa aire y materia se hace visible cuando un dispositivo como un móvil, un ordenador portátil, una tablet, etc. revela la información que fluye a través del espacio que somos y que nos rodea. Este proyecto plantea reflexionar acerca de la descongestión de ciertas frecuencias que circulan en el espacio público, al aire libre.

Raúl León. Acceso, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

Raúl León. Acceso, 2015. XVIII Art públic / Universitat pública. Cortesía del artista.

@ RAÚL LEÓN MENDOZA. Acceso
Este proyecto interviene exclusivamente en el espacio digital, desarrollando un ejercicio práctico que busca comprobar el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. El derecho de acceso a los datos personales viene regulado en el artículo 15 de esa ley, que dice: «El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento […]».

Art públic 2015

Conociendo los entresijos de Foro Arte Cáceres

Foro Arte Cáceres’15
Del 23 al 25 de Octubre de 2015
Entrevista a Lucía Ybarra y Rosina Gómez-Baeza, coordinadora y comisaria de Foro Arte Cáceres’15

Foro Arte Cáceres’15 es una iniciativa de la Junta de Extremadura para impulsar la creación de un patrimonio artístico contemporáneo y a su vez fomentar, desde una óptica novedosa y detallada, las propuestas de los artistas, sus postulados y posicionamientos. Un punto de encuentro entre el público profesional y el público en general en torno al arte contemporáneo en diálogo con la arquitectura y el patrimonio artístico e histórico extremeño. Esta edición en concreto cuenta con galerías, artistas y comisarios de España y Portugal, como reflejo de la riqueza y diversidad de ambas culturas, entrelazadas de manera especial en tierras extremeñas.

Logotipo de presentación de la nueva edición de Foro Arte Cáceres'15. Cortesía de Foro Arte Cáceres.

Logotipo de presentación de la nueva edición de Foro Arte Cáceres’15. Cortesía de Foro Arte Cáceres.

Lucía Ybarra, Coordinadora General de Foro Arte Cáceres, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid especializada en arte moderno y contemporáneo. Durante dieciséis años (1995-2011) desarrolló su carrera profesional en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid como coordinadora y responsable de las exposiciones itinerantes. Asimismo, ha llevado a cabo numerosos proyectos expositivos con museos nacionales e internacionales y trabajado con los artistas y comisarios más reconocidos en el mundo del arte contemporáneo, realizando también labores de comisariado y colaboraciones como crítica de arte en la sección de Arte y Cultura del diario El Correo Español. En la actualidad, es Socia Directora de YGB ART-Sociedad de Ingeniería, Mediación y Gestión Cultural, Vicepresidenta y Directora de Relaciones Externas de la Asociación para el Apoyo al Emprendimiento en las Industrias Culturales y Creativas y responsable de FACTORIA CULTURAL desde abril de 2014.

Rosina Gómez Baeza, Comisaria de Foro Arte Cáceres, es graduada en Literatura y Filología Inglesa por la Universidad de Cambridge, estudió Pedagogía en Londres e Historia del Arte y la Civilización Francesa en París. Fue directora de ARCO entre 1986 y 2006, Directora Fundadora de la 1ª Bienal de Arte, Arquitectura y Paisaje de las Islas Canarias (2005-2006) y Presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo (2005-2008), Directora Fundadora de LABoral, Centro de Arte y Creación Industrial de Asturias (2006-2011). Ha sido galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2009), la Gran Cruz de Cooperación Iberoamericana, la Distinción a la Excelencia Europea de la UE y Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras de la República Francesa, entre otros. Actualmente es Socia Directora de YGB ART, presidenta de la Asociación para el Apoyo al Emprendimiento en las Industrias Culturales y Creativas y responsable de FACTORÍA CULTURAL desde abril de 2014.

En la presente entrevista, Gómez-Baeza e Ybarra responden sobre los orígenes, objetivos, características y gestión de Foro Arte Cáceres así como las novedades de la presente edición y el papel de la ciudad de Cáceres en el proyecto.

Rosina Gómez-Baeza y Lucía Ybarra, comisarias y coordinadoras de Foro Arte Cáceres'15

Rosina Gómez-Baeza y Lucía Ybarra, comisarias y coordinadoras de Foro Arte Cáceres’15

¿Cómo nace Foro Arte Cáceres?
Foro Arte Cáceres es consecuencia de la actual situación económica y la crisis experimentada muy especialmente por el sector del arte en España desde 2008. Tras numerosas consultas se vio la necesidad de contribuir a la difusión de la creación contemporánea a través de agentes múltiples y formatos diversos. En estas cuatro ediciones han participado artistas, coleccionistas, comisarios, críticos, directores de museos y prensa especializada a través de exposiciones, talleres, debates y los “salones de arte”, que denominamos Gabinetes, y que centran su atención en distintos soportes y medios con un fin didáctico y no estrictamente de mercado.

¿Cuáles son sus objetivos y las características de este proyecto?
El principal objetivo de FORO ARTE CÁCERES es establecer un diálogo entre tradición histórica y contemporaneidad, así como entre la extraordinaria belleza de Cáceres y las nuevas expresiones artísticas. Igualmente se trata de provocar el interés por la creación contemporáneo haciendo partícipe a toda la ciudadanía del arte de nuestro tiempo. Coadyuvar en la proyección de Cáceres como destino artístico y cultural, sus artistas, sus profesionales y sus museos y centros de arte.

 

¿Cómo lo gestionáis?
Se parte de un Plan Director en el que se proponen un concepto teórico y líneas de actuación concretas: programación, campaña de comunicación y marketing, participantes, equipo de colaboradores, imagen y calendario de trabajo. Todas estas acciones se realizan a partir de un presupuesto establecido por los organismos competentes quienes han de aprobar las líneas de trabajo.

¿Qué disciplinas artísticas acoge el proyecto?
Como anteriormente señalado en esta próxima edición dedicamos una especial mirada al medio pictórico en el Gabinete de Pintura y las primeras sesiones del Foro de Debate. En la exposición Tercer espacio se amplía el espectro, incluyéndose todas las disciplinas artísticas, escultura fotografía, video, instalación y pintura.

¿Qué papel juega la ciudad de Cáceres en este proyecto?
Una ciudad que es Patrimonio Cultural en sí misma es un escenario perfecto para acoger un acontecimiento como FORO ARTE CÁCERES. Durante el certamen, el arte contemporáneo impregna todos los rincones de la ciudad: la práctica totalidad de los espacios expositivos de Cáceres participa con diversas actividades, las exposiciones principales de esta edición proponen recorridos por la ciudad al estar repartidas en distintas sedes, e incluso palacios privados normalmente cerrados al público, como el de los Condes de Adanero o el palacio de Hernando de Ovando se abrirán al arte contemporáneo durante el fin de semana central del evento con la instalación de obras de los artistas españoles Jacobo Castellano y Sara Ramos como en sus patios.
No sólo la ciudad es un protagonista más de FORO ARTE CACERES, sino que también los artistas cacereños cuentan con presencia en el certamen con la actividad A puerta abierta: que supondrá la apertura al público de los talleres de diez artistas locales que mostrarán cómo son sus procesos creativos “desde dentro”: Hilario Bravo, Beatriz Castela, Jorge Gil, Matilde Granado, Ana H. del Amo, Nacho Lobato, Roberto Massó, Cesar David Montero, Luis Rosado y Andrés Talavero.

El ‘plato fuerte’ de esta edición es la exposición Tercer espacio: entre tradición y modernidad. ¿Qué nos ofrece?
“Tercer espacio: entre tradición y modernidad” es una muestra comisariada por Miguel Amado y su adjunto Martim Días que pretende ahondar en el concepto de “intercambio cultural” mediante la exposición de casi un centenar de obras en diversos soportes y medios que forman parte de las colecciones del Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) y de la Fundación ARCO cuyo tema es el análisis de los espacios sociales donde se cruzan distintos tiempos y culturas (el museo, la ciudad y la historia). Profundizando en esta idea de intercambio, las piezas dialogarán con las obras del Museo de Cáceres así como con su patrimonio arqueológico y etnográfico. La exposición invita a los espectadores a recorrer y descubrir Cáceres, ya que se distribuye en cuatro espacios singulares de la ciudad: el Museo de Cáceres, la Sala de arte El Brocense, la Fundación Mercedes Calles-Carlos Ballestero y la Filmoteca de Extremadura. La muestra podrá visitarse en la sala El Brocense hasta el 15 de noviembre, en la Fundación Mercedes Calles-Carlos Ballesteros hasta el 22 de noviembre y en el Museo de Cáceres hasta el 29 del mismo mes.

¿Con qué nombres del arte contemporáneo contaremos en esta edición?
Además de los ya mencionados, FORO ARTE CÁCERES 2015 cuenta con la presencia de Antoni Abad como artista invitado.
Por otra parte, participarán en el programa de debates de la edición de este año artistas de la talla de Antonio López, Darío Urzay, Juan Ugalde, Alejandra Freyman, Emilio Gañán o Ignacio Pérez-Jofre.

Respecto a las actividades, ¿a quién irían dirigidas?
Todas las actividades de FORO ARTE CÁCERES son de entrada libre y están dirigidas tanto al público general como al especializado.

¿Qué herramientas de promoción utilizaréis?
Estamos utilizando todas las herramientas a nuestro alcance: desde la colocación banderolas y el reparto de información comunicación tradicional y la presencia en medios impresos y audiovisuales hasta la difusión en prensa online, blogs y redes sociales.

¿Qué novedades encontraremos en este proyecto respecto a ediciones anteriores?
Este año se duplica la presencia.
Otras de las principales novedades incorporadas en el programa de este año ha sido la ya mencionada actividad “A puerta abierta” y la inclusión en el programa de un taller infantil de retrato colectivo de la mano de la asociación cultural cacereña Lemon y Coco.

¿Es posible aunar patrimonio histórico y arte contemporáneo?
Foro Arte Cáceres lo intenta y trata de establecer ese dialogo tan necesario entre la tradición y la modernidad.

Plaza de San Jorge de Cáceres, espacio de actividades en Foro Arte Cáceres'15. Cortesía de Foro Arte Cáceres.

Plaza de San Jorge de Cáceres, espacio de actividades en Foro Arte Cáceres’15. Cortesía de Foro Arte Cáceres.

Vista de Cáceres. 2015. Cortesía de Boni Sánchez.

Vista de Cáceres. 2015. Cortesía de Boni Sánchez.

Juliana Notario

Emilio Rojas, movimiento fronterizo en JosédelaFuente

Poetics of Embodied Landscapes: Moving through Borders-Emilio Rojas
JosédelaFuente Gallery
C/ Daoiz y Velarde, 26. Santander
Hasta el 7 de noviembre de 2015

La galería JosédelaFuente de Santander inaugura su nueva temporada con la exposición individual Poetics of Embodied Landscapes: moving through Borders de Emilio Rojas, artista mexicano vinculado a esta galería santanderina desde 2013.

Emilio Rojas. Moving Through Borders, Serie fotográfica. 2014-2015. Cortesía de JosédelaFuente

Emilio Rojas. Moving Through Borders, Serie fotográfica. 2014-2015. Cortesía de JosédelaFuente

Rojas es licenciado en Cine, vídeo y multimedia por la Universidad Emily Carr de Arte y Diseño de Canadá. Su producción se caracteriza por la diversidad de disciplinas: desde la performance, el vídeo o la fotografía hasta intervenciones públicas, escultura e instalación. Uno de sus temas predilectos y ejes centrales es su cuerpo, llevado a sus límites físicos y mentales. Todo ello, con una reestructuración el lenguaje, el género, activismo, ritual, los procesos migratorios y la sexualidad. Ha expuesto en EE.UU., México, Canadá, Austria, Inglaterra, Alemania, Italia, España y Australia. También ha colaborado como performer con artistas de la talla de Dora García y Tania Burguera en la última Bienale de Venecia, además de haber participado en la Performing Art Month de Berlín este año.

Emilio Rojas en Elswhere Project. 2012. Cortesía de Samantha Harthoorn.

Emilio Rojas en Elswhere Project. 2012. Cortesía de Samantha Harthoorn.

Poetics of Embodied Landscapes: Moving through Borders aborda la idea de frontera transportada al dibujo y la interpretación humana con bailarines emigrantes que exteriorizan su situación transfronteriza. Una acción que implica una serie de elementos dispuestos en el espacio, tales como dibujos de las líneas fronterizas de distintos países sobre pared o papel e imágenes compartimentadas en las que se fusionan belleza, interpretación de la línea y acción performativa. Hasta el momento, Rojas ha colaborado con bailarines emigrantes de nueve países: México, Ecuador, Brasil, Panamá, Argentina, Perú, Bolivia, Cuba y Guatemala.

Emilio Rojas. Moving Through Borders, Serie fotográfica. 2014-2015. Cortesía de JosédelaFuente

Emilio Rojas. Moving Through Borders, Serie fotográfica. 2014-2015. Cortesía de JosédelaFuente

La inauguración incluyó una performance ejecutada por Israel Rueda Sabila en colaboración con Espacio Espiral-Laboratorio escénico.

Emilio Rojas. Moving Through Borders, Serie fotográfica. 2014-2015. Cortesía de JosédelaFuente

Emilio Rojas. Moving Through Borders, Serie fotográfica. 2014-2015. Cortesía de JosédelaFuente