Circuit TALENTIB d’arts visuals

Convocante: Institut d’Estudis Baleàrics
Dotación: 30.000 euros, 2.000 euros máx. por solicitud
Modo de presentación: formulario en línea
Plazo de admisión: hasta el 30 de noviembre de 2016

Circuit TALENTIB d’arts visuals

Programació de residències d’artistes i de comissaris

El circuit d’arts visuals TALENTIB neix amb l’objectiu de promoure l’intercanvi cultural entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior a través de la programació de residències d’artistes i de comissaris.

Qui pot participar

Podran participar en aquest circuit tots aquells equipaments culturals establerts a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera que comptin amb una programació expositiva i d’activitats artístiques de reconeguda trajectòria i prestigi.

Les residències d’artistes estan adreçades a artistes visuals residents a les Illes Balears que vulguin desenvolupar un projecte de creació fora de la seva illa de residència. La participació ha d’implicar que l’artista participi en activitats programades per l’equipament que fomentin el coneixement i els contactes amb el teixit cultural de l’illa on té lloc la residència.

Les residències de comissaris estan adreçades a comissaris en general que vulguin desenvolupar un projecte de creació i tenen un interès especial en conèixer el sector artístic de les Illes. Els comissaris poden ser tant residents locals com de fora de les Illes Balears. En el cas dels comissaris residents a les Illes Balears, la participació ha d’implicar mobilitat fora de la seva illa de residència. En el cas dels comissaris de fora de les Illes Balears, la residència ha d’implicar la participació en un programa de visites a tallers d’artistes i equipaments expositius de les Illes Balears organitzat per l’equipament que acull el comissari.

Sol·licitants

Actua com a sol·licitant l’equipament que programa la residència d’artista o de comissari.

Requisits dels equipaments sol·licitants

L’equipament ha de comptar amb una programació anual estable d’exposicions i activitats culturals.

La programació de la residència implica que l’equipament posa a disposició de l’artista/comissari un taller o espai de feina on pugui desenvolupar el seu projecte.

Compromisos dels equipaments sol·licitants

L’equipament s’ha de comprometre a assumir les despeses d’allotjament, material de producció del projecte i honoraris de l’artista/comissari.

A més, ha de dissenyar un programa complementari d’activitats que permeti que l’artista o comissari pugui conèixer i establir contactes amb l’escena artística local.

La participació dels artistes i comissaris a les residències implica que autoritzen l’IEB per utilitzar, reproduir i difondre qualsevol material gràfic i de text relacionat amb la residència que estigui subjecte a drets d’autor. L’equipament és responsable d’informar als artistes i comissaris sobre l’ús que l’IEB pot fer dels materials esmentats previament a l’inici de la residència. A més, ha de presentar AQUESTA autorització escrita signada per l’artista o comissari en el moment de presentar la memòria del projecte.

Selecció dels artistes o comissaris i gestió dels programes de residències

Els equipaments són els encarregats de fer la selecció dels comissaris i dels artistes que hi participaran i també de gestionar tècnicament i administrativament els programes de residències.

Terminis

Programació de les residències

Les residències s’han de programar entre l’1 de febrer i el 31 de desembre de 2016.

Presentació de sol·licituds

Els termini de presentació de sol·licituds roman obert de l’1 de febrer fins el 30 de novembre de 2016.

Les sol·licituds han de formalitzar-se obligatòriament 15 dies abans de l’inici de l’activitat. S’entén per tal el primer dia de realització de l’esdeveniment.

Tramitació

Els equipaments que programen les residències d’artistes i de comissaris han de presentar les sol·licituds a través de la plana web www.iebalearics.org/talentib

Els equipaments han de presentar a l’IEB la/les sol·licitud/s abans d’iniciar la col·laboració amb l’artista o comissari.

L’IEB contractarà l’equipament per tal que dugui a terme l’activitat.

Dotació pressupostària

La dotació pressupostària del circuit d’arts visuals és de trenta mil euros (30.000 €).

Barem i import màxim per sol·licitud

L’import a sol·licitar es barema en funció de la durada de la residència. Cada setmana de durada correspon a 500,00 € (impostos inclosos).

1 setmana = 500,00 €

2 setmanes = 1.000,00 €

3 setmanes = 1.500,00 €

4 setmanes o més = 2.000,00 €

L’import màxim que es concedeix per sol·licitud és de dos mil euros (2.000 €), inclosos els impostos.

Documentació que cal aportar

Els equipaments han de fer arribar les seves sol·licituds a l’IEB a través de l’aplicació oberta a la pàgina web TalentIB (www.iebalearics.org/talentib)

Documentació que cal emplenar o adjuntar:

Sol·licitud

Descripció detallada del projecte, amb carta de motivació de l’artista o comissari

Trajectòria de l’equipament sol·licitant, amb històric de les exposicions i activitats programades al llarg del 2015

Trajectòria acadèmica i professional de l’artista o comissari

Pressupost desglossat del projecte (honoraris, material per a la producció del projecte, viatges d’anada i tornada, allotjament)

Programa d’activitats destinats a fomentar el coneixement i els contactes amb el sector cultural de l’illa on es fa la residencia

AQUESTA autorització signada per l’artista o comissari per a la utilització, reproducció i difusió de qualsevol material gràfic i de text que estigui subjecte a drets d’autor.

Aprovació de la sol·licitud

L’IEB informarà per correu electrònic a l’equipament sol·licitant de l’aprovació de la sol·licitud.

Facturació

En el termini màxim d’un mes després d’haver programat la residència, l’equipament ha de presentar una factura a l’IEB sobre les despeses aprovades per l’IEB per a la residència. L’import total de la factura (amb els impostos inclosos) ha de ser igual o inferior al límit màxim concedit per l’IEB. Juntament amb la factura, l’equipament ha d’entregar la memòria de l’activitat.

Obligacions dels equipaments:

Dur a terme l’activitat en la data prevista

Publicitar l’activitat

Comunicar a l’artista o comissari que l’IEB està autoritzat a utilitzar, reproduir i difondre qualsevol material gràfic o de text subjecte a drets d’autor relacionat amb la residència. L’equipament ha de fer arribar a l’IEB el formulari d’autorització signat per l’artista o comissari.

Incloure la imatge corporativa de l’IEB i del programa Circuit TalentIB a tots els documents vinculats al projecte

Presentar una memòria de l’activitat en el moment de la presentació de la factura a l’IEB

Contestar el qüestionari de dades facilitat per l’IEB posteriorment a l’activitat

Obligacions dels artistes i comissaris:

Dur a terme l’activitat en la data prevista

Contestar el qüestionari de dades facilitat per l’IEB posteriorment a la residència

Bases completas

Las catedrales de Manuel Jorge

Catedrales, de Manuel Jorge
Galería Isabel Bilbao
Avenida Ausiàs March, 9-11. Jávea (Alicante)
Hasta el 11 de septiembre de 2015

El Museo Soler Blasco, la Casa del Cable y Ca Lambert, son los tres espacios municipales de Xàbia/Jávea, en donde se darán cita alrededor de 200 obras de Manuel Jorge y que representan una parte de las más de 2000 obras que forman la colección de la Fundación Manuel Jorge.

Con motivo de la magna exposición y en colaboración con la Fundación Manuel Jorge, Isabel Bilbao Galería de Arte expone una serie expresamente pensada para serigrafía de temática y título Catedrales. Consta de una treintena de obras cuya tirada varía entre 10 a 25 ejemplares firmados y numerados. Esta serie se convierte en la única creación bidimensional de Manuel Jorge a la venta hasta el momento, dada su voluntad y la de la Fundación de que la colección permanezca unida.

Catedrales, de Manuel Jorge, en Isabel Bilbao, por cortesía de la galería.

Catedrales, de Manuel Jorge, en Isabel Bilbao, por cortesía de la galería.

La colección de la Fundación Manuel Jorge consta de más de 2000 obras entre las que se incluyen bocetos, dibujos, pinturas y varias series de obra gráfica. En sus archivos figuran esbozos, planos y fotografías de toda la obra arquitectónica realizada por Manuel Jorge desde 1959. La fundación, garante de la obra de Manuel Jorge, realiza diversas actividades, programa exposiciones y edita publicaciones sobre los trabajos del arquitecto pintor.

Manuel Jorge nace en Chantada (Lugo) en 1929. En 1959 obtiene el título de Arquitecto Superior y en 1965 el de Doctor Arquitecto. En 1960, vive y pinta en Menorca y en 1961 expone en la Galería Biosca de Madrid, dirigida en aquel entonces por Juana Mordó.

Durante el año 1961 se traslada a Cadaqués (Girona) donde conoce a la pintora finlandesa, Christina Snellman, quien pronto se convertiría en su esposa. A partir de 1963, Manuel Jorge y Christina Snellman se instalan en Jávea (Alicante) donde erige sus primeros proyectos arquitectónicos.

En 1975 se trasladan -Manuel y Christina- a París (Francia). Viven y pintan en la Cite Internacionale des Arts, fundada en los años cincuenta según una idea de Eero Snellman, el padre de Christina. Viajan por España, Escandinavia, Inglaterra, Italia, Rusia, Grecia, Centro Europa, los Estados Unidos de América, Egipto, Arabia Saudí, Australia…

A partir de mediados de los setenta el matrimonio alterna su vida en Jávea con viajes a Finlandia y otros países y ciudades del mundo. Manuel ha combinado desde entonces sus dos pasiones: la arquitectura y la pintura; siempre al lado de su mejor amiga y compañera, Christina.

Tarjeta de presentación de la exposición Catedrales, de Manuel Jorge, en Isabel Bilbao. Cortesía de la galería.

Tarjeta de presentación de la exposición Catedrales, de Manuel Jorge, en Isabel Bilbao. Cortesía de la galería.